Asmens duomenų apsauga

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas  288600210, buveinės adresas A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūnu paskirta Inspekcijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Tašlinskienė, kontaktiniai duomenys: tel. (8 5)  2728057, el. p. duomenuapsauga@vtpsi.lt, darbo vieta – Inspekcijos buveinės adresu.

Pagrindinė Inspekcijos duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), skatinant Inspekcijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Reglamento (ES) 2016/679 elementus.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos Inspekcijoje:

1. informuoti Inspekcijos vadovybę ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir kitus Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoti juos šiais klausimais;

2. stebėti, kaip laikomasi Reglamento (ES) 2016/679, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir Inspekcijos politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;

3. paprašius konsultuoti dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebėti jo atlikimą pagal Reglamento (ES) 2016/679 35 straipsnį;

4. bendradarbiauti su priežiūros institucija;

5. atlikti kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant Reglamento (ES) 2016/679 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoti visais kitais klausimais;

6. rengti su duomenų apsauga susijusius Inspekcijos teisės aktus;

7. vykdyti kitas su duomenų apsauga susijusias funkcijas.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jų užduočių vykdymu, laikydamiesi Europos Sąjungos ar nacionalinės teisės.

Skundus dėl Inspekcijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti priežiūros institucijai jos nustatyta tvarka:  

https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), LT-10312 Vilnius

Tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445

El. p. ada@ada.lt

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1V-205 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo ir atsakingų už duomenų saugą asmenų skyrimo“ aktuali redakcija

Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 1 priedas „Iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro gaunamų asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos aprašas“

Iš Lietuvos Respublikos Gyventojų registro gaunamų asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos aprašo 1 priedas „Prašymas pateikti asmens duomenis“

Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 2 priedas „Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų žodžiu teikiamų konsultacijų metu gautų asmens duomenų tvarkymo aprašas“

Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 3 priedas „Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos valstybės tarnautojo arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį”

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-20