Rangovo draudimas ar statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (2018-05-28)

KLAUSIMAI

  1. Kai užsakovas stato pastatą ūkio būdu ir mišriu būdu, kai nėra vieno rangovo ir samdoma daug rangovų, ar statybos darbų draudimą privalo pateikti kiekvienas rangovas ir ar toks draudimas privalomas, kai leidimas išduotas iki 2016-12-31?
  2. Ar Statybos užbaigimo aktui gauti komisijai privaloma pateikti kiekvieno rangovo privalomosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis?

 

 

ATSAKYMAS (2018-05-28, Nr. (9.12)-2D-7316)

Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

1-2. Statybos įstatymo (galiojo iki 2016-12-31) 37 straipsnio 5 dalyje nustatyta: „5. Tuo atveju, kai statytojas (užsakovas) nesudaro su rangovu rangos sutarties visiems statinio statybos darbams vykdyti, bet sudaro sutartis su skirtingais rangovais atskiriems statybos darbams vykdyti, kiekvieno rangovo civilinė atsakomybė draudžiama atskirai.“.

Statybos įstatymo (galioja nuo 2017-01-01) 42 straipsnio 7-8 dalyse nurodyta: „7. Tuo atveju, kai statytojas (užsakovas) sudaro su rangovu rangos sutartį visiems statinio statybos darbams vykdyti, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį sudaro rangovas.

8. Tuo atveju, kai statytojas (užsakovas) statinio statybą vykdo ūkio arba mišriu būdu arba nesudaro su rangovu rangos sutarties visiems statinio statybos darbams vykdyti, bet sudaro sutartis su skirtingais rangovais atskiriems statybos darbams vykdyti, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį sudaro statytojas (užsakovas).“.

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, 10 priedo 5 punkte pažymėta, kad statybos užbaigimo komisijai pateikiamos statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t.y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31 d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d., – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos. Atitinkamos nuostatos reglamentuotos ir teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manome, kad tuo atveju, jeigu statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir buvo vykdyti rangos būdu, mišriu būdu arba sudarius sutartis su keliais rangovais statybos užbaigimo procedūrų metu pateikiamas rangovo (-ų) civilinės atsakomybės draudimo (-ų) polisas (-ai). Tuo atveju, jeigu statybos darbai buvo pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d. ir buvo vykdyti ūkio būdu, mišrių būdu ar nesudarant su rangovu rangos sutarties visiems statinio statybos darbams vykdyti, bet sudarant sutartis su skirtingais rangovais atskiriems statybos darbams vykdyti, tai statybos užbaigimo procedūrų metu pateikiamas statytojo statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisas.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-28