Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                                       

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties arba meno studijų srities architektūros studijų krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį, susijusią su teisės aktų taikymu teritorijų planavimo ir statybos srityse;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę, administracinę ir baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinę teiseną. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, būti susipažinus su teismų praktika, susijusia su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba bei teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra;

- sugebėti savarankiškai planuoti, skirstyti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas;

- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

- būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, teisės aktų rengimo reikalavimais;

- mokėti dirbti mokėti dirti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

- vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu,  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Inspekcijos nuostatais bei kitais teisės aktais, šiuo pareigybių aprašymu, sprendžia savo kompetencijai priklausančius klausimus;

- siekdamas užtikrinti tinkamą teisės aktų įgyvendinimą, efektyvią ir operatyvią Inspekcijos administracijos padalinių, tiesiogiai pavaldžių viršininkui, veiklą ir efektyvią pažeidimų prevenciją:

- pagal Inspekcijos viršininko įsakymu nustatytą tvarką kuruoja Inspekcijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina Inspekcijos patarėjų darbo plane priskirtų priemonių įgyvendinimą;

- dalyvauja rengiant tiesiogiai Inspekcijos viršininkui pavaldžių administracijos padalinių metinius darbo planus;

-Inspekcijos viršininkui pavedus, organizuoja ir koordinuoja teisės aktų, kitų normatyvinių dokumentų, metodinės medžiagos rengimą, Vyriausybės, aplinkos ministro, Inspekcijos viršininko pavedimų vykdymą teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros klausimais;

- teikia Inspekcijos viršininkui pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros srityse tobulinimo, pagal kompetenciją organizuoja Aplinkos ministerijos ir kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų derinimą, apibendrinimą, Inspekcijos administracijos padalinių parengtų išvadų, pastabų ir pasiūlymų šiais klausimais pateikimą;

- analizuoja ir vertina Inspekcijos administracijos padalinių veiklos efektyvumą, teikiamų administracinių paslaugų kokybę ir teikia Inspekcijos viršininkui pasiūlymus dėl Inspekcijos teikiamų administracinių paslaugų kokybės gerinimo;

- koordinuoja išmanių inspektavimo sprendimų ir funkcionalumų, būtinų siekiant užtikrinti efektyvią ir modernią reidų ir patikrinimų organizavimo veiklą, diegimą, kuruoja teritorinių padalinių veiklą organizuojant reidus savavališkoms statybos ir neregistruotiems statiniams išaiškinti;

- teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros tobulinimo ir vienodos ir nuoseklios Inspekcijos administracijos padalinių praktikos  priimant administracinius sprendimus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros srityse užtikrinimo;

- dalyvauja rengiant metodinę medžiagą statybos proceso dalyviams ir savivaldybių administracijoms teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros klausimais;

- Inspekcijos viršininkui pavedus, savo kompetencijos ribose atstovauja Inspekcijai Seime, Vyriausybėje, ministerijose, teismuose, teisėsaugos institucijose, komisijose kitose šalies ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, seminaruose, konferencijose bei kituose renginiuose, svarstant bei sprendžiant su Inspekcijos vykdomomis funkcijomis susijusius klausimus;

- analizuoja ir apibendrina savo darbo rezultatus, metų pabaigoje arba Inspekcijos viršininkui paprašius, pateikia raštu informaciją apie atliktą darbą, bei kitą reikiamą informaciją, susijusią su pavedimų bei kitų užduočių vykdymu;

- Inspekcijos viršininkui pavedus, dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus;

- pagal Inspekcijos viršininko įsakymu nustatytą tvarką pasirašo Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parengtus raštus;

- vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Inspekcijos viršininko pavedimus, siekdamas užtikrinti Inspekcijos strateginių tikslų pasiekimą.