Pareigų aprašymas Spausdinti

           

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą bei jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose, administracinę ir civilinę teisę, administracinę teiseną, teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles, gebėti juos taikyti praktikoje. Būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą;

- mokėti dirti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

        ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

- dalyvauja rengiant Skyriaus darbo planus ir ataskaitas;

- Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas žodžiu ir raštu teisės aktų taikymo klausimais;

- pagal kompetenciją teikia išaiškinimus teisės aktų taikymo klausimais;

- pagal kompetenciją teikia Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) struktūriniams padaliniams tarnybinę pagalbą teisės taikymo klausimais;

- pagal Inspekcijos ir Skyriaus kompetenciją analizuoja įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir dokumentus;

- analizuoja, vertina antikorupciniu požiūriu teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atsižvelgiant į jų taikymo praktiką, ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl jų tobulinimo arba pagal kompetenciją rengia teisės aktų, reikalingų teritorijų planavimo ir statybos valstybinei priežiūrai vykdyti, pakeitimų ir papildymų projektus;

- rengia Inspekcijos tvirtinamų teisės aktų projektus;

- rengia teisės aktų, kuriuos Inspekcija teikia Aplinkos ministrui, projektus;

- teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;

- teikia Inspekcijos vadovybei siūlymus keisti ar priimti naujus teisės aktus, išskirdamas priemones, kuriomis šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra, mažinama veiklos priežiūros našta ūkio subjektams;

- teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymus dėl teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros tobulinimo, Inspekcijos darbo organizavimo, tobulinimo ir vykdymo;

- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose;

- pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas Skyrius pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;

- pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.