Pareigų aprašymas Spausdinti

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

- turėti 1 metus darbo stažo, susijusio su teisės aktų taikymu teritorijų planavimo arba statinių projektavimo, arba statybos, arba statinių naudojimo srityse;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą bei jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose, administracinę ir civilinę teisę, administracinę teiseną, teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles, gebėti juos taikyti praktikoje. Būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą;

- mokėti dirti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

            VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, EINANTIS ŠIAS PAREIGAS,   VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS 

 

- dalyvauja rengiant Skyriaus darbo planus ir ataskaitas;

- pagal Inspekcijos ir Skyriaus kompetenciją analizuoja įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir dokumentus;

- analizuoja, vertina antikorupciniu požiūriu teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atsižvelgiant į jų taikymo praktiką, ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl jų tobulinimo arba pagal kompetenciją rengia teisės aktų, reikalingų teritorijų planavimo ir statybos valstybinei priežiūrai vykdyti, pakeitimų ir papildymų projektus;

- rengia Inspekcijos tvirtinamų teisės aktų projektus;

- rengia teisės aktų, kuriuos Inspekcija teikia aplinkos ministrui, projektus;

- teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;

- pagal kompetenciją teikia išaiškinimus teisės aktų taikymo klausimais;

- Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas žodžiu ir raštu teisės aktų taikymo klausimais;

- teikia Inspekcijos vadovybei siūlymus keisti ar priimti naujus teisės aktus, išskirdamas priemones, kuriomis šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra, mažinama veiklos priežiūros našta ūkio subjektams;

- pagal kompetenciją teikia Inspekcijos struktūriniams padaliniams tarnybinę pagalbą teisės taikymo klausimais;

- teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymus dėl teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros tobulinimo, Inspekcijos darbo organizavimo, tobulinimo ir vykdymo;

- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose;

- pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;

- pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Inspekcijos vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus.