Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

- turėti patirties organizuojant ir atliekant viešųjų pirkimų procedūras, rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, rengiant viešųjų pirkimų sutartis, rengiant vidinius teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

-išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, administracinę ir civilinę teisę, administracinę teiseną, civilinį procesą, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles bei mokėti minėtus teisės aktus taikyti praktikoje;

- mokėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos „Microsoft Windows“ programiniais paketais „Microsoft Office“ ir „Open Office“.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

- padeda Skyriaus vedėjui planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą viešųjų pirkimų srityje

- nustatytąja tvarka vykdo Inspekcijoje atliekamus viešuosius pirkimus, atlieka paskirtų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolės funkcijas;

- atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną, apie įvykusius pasikeitimus informuoja Skyriaus darbuotojus;

-r engia Inspekcijos vidinius teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

- tikrina Inspekcijos vidinių teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, atitiktį galiojantiems teisės aktams ir, esant poreikiui, inicijuoja jų pakeitimus;

-teikia Skyriaus vedėjui savo nuomonę dėl vykdomų pirkimų ar sudarytų pirkimo sutarčių ir informaciją apie pastebėtus trūkumus ar pažeidimus, taip pat siūlymus, kaip tobulinti pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės procedūras;

- konsultuoja bei teikia teisinę pagalbą Inspekcijos darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais;

- rengia ir teikia Inspekcijos viršininkui tvirtinti planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planą bei jo patikslinimus;

- teikia metinę pirkimų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

- nustatytąja tvarka rengia ir teikia informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų vykdymu, Inspekcijos vadovybei, Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms institucijoms ar asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus šią informaciją būtina pateikti arba kurie turi teisę ją gauti;

- vykdo kitas funkcijas Inspekcijos viešųjų pirkimų klausimais;

- pagal kompetenciją rengia ir teikia teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms procesinius dokumentus;

- pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jeigu Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

- pagal kompetenciją nagrinėja institucijų, įstaigų, organizacijų, asmenų raštus, skundus, prašymus ir pranešimus bei teikia išvadas;

- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose;

- pagal kompetenciją rengia arba padeda rengti viešųjų pirkimų sutarčių bei su jomis susijusių dokumentų projektus;

- pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- pagal kompetenciją viešųjų pirkimų srityje vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.