Pareigų aprašymas Spausdinti

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

       - turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

       - turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

      - turėti 1 metų darbo stažo, susijusio su teisės aktų taikymu teritorijų planavimo arba statinių projektavimo, arba statybos, arba statinių naudojimo srityse, arba 1 metų projektuotojo ar rangovo, ar statybos vadovo, ar statybos techninio prižiūrėtojo patirtį;

      -  su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę, administracinę ir baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinę teiseną, teisės aktų rengimo rekomendacijas ir dokumentų rengimo taisykles, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, būti susipažinęs su teismų praktika, susijusia su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba bei teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra;

       - sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas;

       - mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti kalbos kultūros taisykles;

       - mokėti dirbti Microsoft Office bei Open Office programiniais paketais arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBES TARNAUTOJO FUNKCIJOS

- planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, atsako už Skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų, Skyriaus darbo plane numatytų priemonių, Skyriui pavestų užduočių vykdymą, užtikrina, kad, Skyriuje optimaliai būtų naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka organizuoja Skyriaus darbo plano projekto, informacijos apie Skyriaus darbo plano įgyvendinimą ir Skyriaus metinės veiklos ataskaitos rengimą ir teikimą;

-   Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

- Inspekcijos viršininkui ir (ar) Inspekcijos viršininko pavaduotojui, kuruojančiam Skyriaus veiklą, teikia informaciją dėl Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo drausmės pažeidimų, taip pat teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, darbo sąlygų gerinimo, teisės aktų nustatyta tvarka rengia jam tiesiogiai pavaldžių Skyriaus darbuotojų veiklos vertinimo išvadas;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka nustatyta tvarka teikia tarnybinius pranešimus dėl priedų, priemokų skyrimo jam tiesiogiai pavaldiems Skyriaus darbuotojams;

- rengia Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus ir jų pakeitimus, teikia juos Personalo skyriui;

- teikia pasiūlymus Inspekcijos vadovybei dėl Skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo;

- pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja Inspekcijos viršininko ir teisės aktų nustatyta tvarka informacijos, statistinių duomenų (ataskaitų) teikimą;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka suteiktus įgaliojimus įrašo rezoliucijas dokumentuose nurodydamas kuratorius / vykdytojus ir užduotis;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka vizuoja Skyriaus ir kitų Inspekcijos darbuotojų parengtus dokumentus, kuriuos reikia derinti su Skyriumi;

- pagal Inspekcijos ir Skyriaus kompetenciją analizuoja įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir dokumentus, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, taip pat nagrinėja Inspekcijos darbuotojų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas; 

- pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;

- Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas žodžiu teisės aktų taikymo klausimais;

- nagrinėja teisėsaugos institucijų pavedimus, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių rekomendacijas, Lietuvos Respublikos Seimo narių paklausimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pavedimus, kitų institucijų paklausimus, atsakydamas į juos rengia pažymas, išvadas ir kitus dokumentus;

- pagal Skyriaus kompetenciją teikia metodinę pagalbą kitiems Inspekcijos darbuotojams, taip pat Skyriaus kompetencijos klausimais rengia išvadas ir išaiškinimus;

- rengia Inspekcijos viršininko įsakymų, pavedimų, Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkių, pavedimų projektus;

- pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

- teikia pasiūlymus Inspekcijos vadovybei dėl Inspekcijos ar Skyriaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ir Skyriaus darbo organizavimo;

- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose;

-  pagal kompetenciją ruošia ir apibendrina medžiagą posėdžiams, pasitarimams, seminarams, informaciniams leidiniams, Inspekcijos interneto svetainei;

-  organizuoja pasitarimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

- pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

-  vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.