Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

   - turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties) išsilavinimą;

  - turėti ne mažesnį nei 3 metų darbo stažą informacinių sistemų analizės, projektavimo, testavimo ir administravimo srityse;

  -  turėti vadovavimo patirties;

 - būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, informacinių sistemų steigimą, kūrimą, valdymą, tvarkymą, saugumo užtikrinimą, informacinių technologijų darbą ir jų infrastruktūros eksploatavimą bei duomenų apsaugą;

  - mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

  - išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo bei kalbos kultūros taisykles;

  - sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas.

 

       ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  - planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, atsako už Skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų, Skyriaus darbo plane numatytų priemonių, Skyriui pavestų užduočių vykdymą, užtikrina, kad, Skyriuje optimaliai būtų naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;

  - Inspekcijos Darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja Skyriaus darbuotojų parengtus dokumentų projektus;

 -  nustatyta tvarka vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

 - Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka pagal suteiktus įgaliojimus įrašo rezoliucijas dokumentuose paskirdamas kuratorius / vykdytojus ir užduotis;

 - informavęs Inspekcijos kanclerį, kuruojantį Skyriaus veiklą, teikia Inspekcijos viršininkui informaciją dėl Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo drausmės pažeidimų, taip pat teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, darbo sąlygų gerinimo, rengia tiesiogiai jam pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo išvadas;

  - teisės aktų nustatyta tvarka teikia tarnybinius pranešimus dėl jam pavaldžių darbuotojų priedų / priemokų skyrimo;

 - nustatyta tvarka rengia jam pavaldžių darbuotojų ir jo Skyriuje steigiamų pareigybių aprašymų projektus, pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems Inspekcijos funkcijų vykdymą, iniciatyviai peržiūri savo vadovaujamų padalinių nuostatus ir pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus, įvertindamas teisės aktais priskirtas naujas ar pakeistas funkcijas bei veiklos sritis, taip pat įvertina, ar vykdomos funkcijos atitinka realią situaciją, ir per 1 mėnesį nuo šių teisės aktų įsigaliojimo teikia savo vadovaujamo padalinio nuostatų ir pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymų projektus Personalo skyriaus darbuotojams, atsakingiems už Inspekcijos administracijos padalinių nuostatų ir pareigybių aprašymų rengimą;

  - teikia pasiūlymus dėl Skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo;

  - pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus

  - pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektams;

  - organizuoja Inspekcijos strateginio veiklos plano ir metinės ataskaitos rengimą, dalyvauja rengiant ir rengia Skyriaus ir Inspekcijos veiklos ataskaitas;

   - teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo susijusio su Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema, Rizikos valdymo informacine sistema (toliau – Informacinės sistemos) ir Teritorijų planavimo dokumentų registru (toliau – TPDR);

  - skaito pranešimus mokymuose ir seminaruose Informacinių sistemų, TPDR ar kitais Skyriaus kompetencijos klausimais, dalyvauja rengiant kvalifikacijos tobulinimo seminarus Inspekcijos darbuotojams;

   - Inspekcijos vadovybės pavedimu atstovauja Inspekcijai šalies ir užsienio įstaigose bei organizacijose;

   - bendradarbiauja su kitais Inspekcijos struktūriniais padaliniais vykdant Skyriaus funkcijas bei pagal kompetenciją teikia jiems tarnybinę pagalbą;

  - pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose;

  - pagal kompetenciją organizuoja Inspekcijos viršininko ir teisės aktų nustatyta tvarka informacijos, statistinių duomenų (ataskaitų) teikimą;

 - pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;

 - pagal Skyriaus kompetenciją ruošia ir apibendrina medžiagą posėdžiams, pasitarimams, seminarams, informaciniams leidiniams, Inspekcijos interneto svetainei;

 - pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

  - vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.