Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                              

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro arba aukštesnį kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, susijusią su teisės aktų taikymu teritorijų planavimo ir statybos srityse;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę, administracinę ir baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinę teiseną, teisės aktų rengimo rekomendacijas ir dokumentų rengimo taisykles, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, būti susipažinęs su teismų praktika, susijusia su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba bei teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra;

- sugebėti savarankiškai planuoti, skirstyti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas, organizuoti pavaldžių asmenų darbą;

- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti kalbos kultūros taisykles;

- mokėti dirti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

- planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą;

- rengia ir Teisės departamento direktoriui teikia pasiūlymus dėl šio departamento darbo plano dalies, susijusios su Skyriaus funkcijomis, projekto, teikia informaciją dėl darbo plano dalies, susijusios su Skyriaus funkcijomis, įgyvendinimo, dalyvauja rengiant Teisės departamento darbo plano įvykdymo ataskaitą;

- teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos strateginių tikslų ir rodiklių Teisės departamento veiklos srityse nustatymo bei užtikrina šių strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

- dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus ir užtikrina Skyriui paskirtų antikorupcinių priemonių ir nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą Skyriuje;

- organizuoja procesų Skyriaus veiklos srityse pertvarkymą ir optimizavimą;

- užtikrina, koordinuoja, kontroliuoja ir atsako už Skyriaus uždavinių ir funkcijų, teisės aktų, metinių darbo planų bei Inspekcijos viršininko, kanclerio, Teisės departamento direktoriaus pavedimų įvykdymą;

- paskirsto darbus Skyriaus darbuotojams;

- rengia Skyriaus darbuotojų pasitarimus veiklos klausimais, užtikrina vertikalią komunikaciją;

- užtikrina, kad, įgyvendinant Skyriaus funkcijas, būtų optimaliai naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia Skyriaus nuostatų ir pavaldžių Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus ir jų pakeitimus, suderinęs juos su Teisės departamento direktoriumi ir Inspekcijos kancleriu, teikia Inspekcijos patarėjui žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;

- suderinęs su Teisės departamento direktoriumi ir Inspekcijos kancleriu, teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl Skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo, Skyriaus darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, teikia tarnybinius pranešimus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, darbo sąlygų gerinimo, teisės aktų nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklą;

- teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja Skyriaus darbuotojų ir kitų Inspekcijos darbuotojų galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimą;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka pagal suteiktus įgaliojimus įrašo rezoliucijas dokumentuose paskiriant kuratorius / vykdytojus ir užduotis;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, tikrina ir vizuoja Skyriaus ir kitų Inspekcijos darbuotojų parengtus dokumentus, pasirašo Skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus;

- rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, nagrinėja Inspekcijos darbuotojų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas;

 - analizuoja Inspekcijos veiklą taikant teisės aktus, pasiektus rezultatus, seka teisės aktų pakeitimus, teismų praktiką taikant teisės aktus, identifikuoja Teisės departamento veiklos srities problemas bei jų priežastis ir teikia Teisės departamento direktoriui pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos ir teisės aktų tobulinimo, atstovavimo teismuose politikos, vienodos teisės aktų taikymo praktikos užtikrinimo;

- užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;

- konsultuoja Inspekcijos ir Skyriaus darbuotojus teisės klausimais ir teikia kitą metodinę pagalbą pagal Skyriaus kompetenciją;

- pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose, ruošia ir apibendrina jiems reikalingą medžiagą;

- pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose ir pan.;

- rengia ir teikia teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms procesinius dokumentus, kitus dokumentus ir informaciją;

- rengia ir nagrinėja kitų asmenų parengtus taikos sutarčių projektus, pasirašytas taikos sutartis teikia tvirtinti teismams;

- inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja įsiteisėjusių teismų sprendimų ir priverstinį privalomųjų nurodymų vykdymą;

- rengia ir teikia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustačius pažeidimų, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus;

- pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas;

- konsultuoja asmenis teisiniais klausimais;

- pagal kompetenciją Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, teikia ir kaupia informaciją, statistinius duomenis (ataskaitas) ir atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą;

- pagal kompetenciją tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka pavaduoja Skyriaus ir kitus Inspekcijos darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.