Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

    - turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

   turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą žmogiškųjų išteklių valdymo srityje;

 - būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą,  darbo santykius, žmogiškųjų išteklių valdymą, teisės aktų rengimą, dokumentų rengimą, gebėti juos taikyti praktikoje, taip pat būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą;

 - mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos „Microsoft Windows“ programiniais paketais „Microsoft Office“ ir „Open Office“;

 - sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

  

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

   - rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais, teikia pastabas ir pasiūlymus teisės aktų projektams pagal priskirtą kompetenciją;

- rengia Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus;

- planuoja poreikį organizuoti Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankas, priėmimą į pareigas, perkėlimą į kitas pareigas ir atleidimą iš pareigų;

- nagrinėja steigiamų pareigybių aprašymus ir vertina, ar pareigybei priskirtos funkcijos atitinka pareigybės paskirtį, bendrąsias ir / ar specialiąsias veiklos sritis, ar tinkamai nustatytas pareigybės pavaldumas, ar specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui, atitinka pareigybei priskirtas funkcijas, ar tinkamai nustatytas darbuotojo pareigybės pavadinimas; rengia Inspekcijos administracijos padalinių nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo įsakymų projektus;

-Inspekcijos darbo reglamento nustatyta tvarka rengia Inspekcijos viršininko įsakymų žmogiškųjų išteklių klausimais, įgaliojimų projektus;

   - organizuoja darbo pareigų pažeidimo ir tarnybinių nusižengimų tyrimus, išvadų rengimą, jų teikimą Inspekcijos viršininkui;

   -  pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai teismuose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

  - pagal kompetenciją rengia ir teikia teismams ieškinius, priešieškinius, prašymus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, apeliacinius ir atskiruosius skundus bei kitus procesinius dokumentus, teikia teismui ir Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai prašomus dokumentus ir informaciją;

    - pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimų įgyvendinimą;

    - atlieka Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, adaptavimo priežiūrą;

    - oordinuoja Inspekcijos darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;

    - koordinuoja atostogų suteikimą Inspekcijos darbuotojams;

    - koordinuoja studentų praktiką Inspekcijoje;

    - teikia siūlymus Inspekcijos viršininkui dėl Inspekcijos personalo mokymo prioritetų nustatymo, sudaro Inspekcijos personalo metinius mokymo planus, koordinuoja jų įgyvendinimą;

    - dalyvauja koordinuojant Inspekcijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimą;

    - organizuoja Inspekcijos valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimą;

    - padeda Inspekcijos viršininkui kontroliuoti, kaip Inspekcijoje vykdomos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos;

    - kontroliuoja, kaip laikomasi vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų, teikia informaciją, kaip Inspekcijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, laikosi darbo     laiko režimo;

    - pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų skundus, prašymus ir pranešimus;

    - Inspekcijos viršininko įsakymo nustatyta tvarka talpina informaciją Inspekcijos interneto svetainėje;

    - talpina informaciją Inspekcijos intraneto svetainėje;

    - pagal kompetenciją atlieka žmogiškųjų išteklių sudėties analizę, rengia ataskaitas ir renka statistinę informaciją;

    - pagal kompetenciją konsultuoja Inspekcijos darbuotojus ir kitus asmenis žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;

    - pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, įsakymų, kitų teisės aktų taikymo ir aiškinimo;

  - pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose, padeda Inspekcijos viršininko sudaromų komisijų, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

   - pavaduoja kitus valstybės tarnautojus, kurių veiklos sritis yra žmogiškųjų išteklių valdymas, jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jo nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais.