Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės, viešojo administravimo ar vadybos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties, arba meno studijų srities architektūros studijų krypties išsilavinimą;

 - turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį teisės aktų taikymo, kokybės vadybos sistemų, atitinkančių LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus, procesų vidaus auditų, organizacijos veiklos analizių vykdymo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statinių projektų vykdymo priežiūros, statinių projektų ekspertizės, statinių ekspertizės, vadovavimo statybos darbams, statinių statybos techninės priežiūros, statybos valstybinės priežiūros arba statinių naudojimo priežiūros srityse;

 - būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę, administracinę ir baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinę teiseną, korupcijos prevenciją. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, būti susipažinęs su teismų praktika, susijusia su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba bei teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra;

- mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office;

 - mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti kalbos kultūros taisykles;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

- dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos procesus;

- užtikrina paskirtų vykdyti užduočių, pavedimų, korupcijos prevencijos priemonių ir iniciatyvų įgyvendinimą;

- dalyvauja analizuojant ir vertinant korupcijos rizikos veiksnius ir teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir vertinimą, teikia pasiūlymus dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Inspekcijoje mažinimo; - analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis apie Inspekcijos ir atskirų jos padalinių veiklos operatyvumą, ūkio subjektų priežiūros veiklos efektyvumą, teikiamų paslaugų kokybę, vienam padalinio darbuotojui tenkančius krūvius;

- analizuoja ir identifikuoja problemas ir jų priežastis Inspekcijos veiklos srityse, periodiškai vykdo Inspekcijos išorinės ir vidinės aplinkos analizes ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl Inspekcijos administracijos padalinių veiklos tobulinimo ir ūkio subjektų veiklos priežiūros veiklos optimizavimo;

- dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus, korupcijos prevencijos priemones ir rodiklius Skyriaus veiklos srityse bei padeda Skyriaus vedėjui koordinuoti jų įgyvendinimą;

- vykdo kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus, veiklos procesų vidaus auditus, rengia išvadas ir pasiūlymus, kaip ištaisyti nustatytus neatitikimus ir kaip tobulinti Inspekcijos veiklą;

- nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, pranešimus ir kitą informaciją dėl administracijos padalinių darbuotojų veiksmų (neveikimo), administracinių sprendimų, piktnaudžiavimo, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia institucijoms pažymas, išvadas;

- perpatikrina dalį Inspekcijos administracijos padalinių teikiant administracines paslaugas priimtų sprendimų (tikrina išduotų statybos užbaigimo aktų, patvirtintų deklaracijų apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą, išduotų pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teisėtumą, tikrina kitų administracinių sprendimų teisėtumą), vykdo pakartotinius (kontrolinius) statybos teisėtumo patikrinimus siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją ir patikrinti priežiūros veiksmų teisėtumą ir kokybę;

- atlieka Inspekcijos administracijos padalinių darbuotojų priimtų sprendimų teisėtumo ir operatyvumo vertinimo tyrimus, tikrina kaip teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros specialistai laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas;

- rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

- Skyriaus vedėjui pavedus dalyvauja organizuojant darbo drausmės ir tarnybinių nusižengimų tyrimus, rengia išvadas, organizuoja jų teikimą Inspekcijos viršininkui bei Inspekcijos darbo reglamento nustatyta tvarka rengia Inspekcijos viršininko įsakymų projektus dėl tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo;

- padeda užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi, kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Inspekcijoje gerinimo;

- pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose, darbo grupėse, komisijose, esant poreikiui, Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose ir pan.;

- dalyvauja įgyvendinant pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus, atlieka rekomendacijų ir pasiūlymų įgyvendinimo kontrolę;

- pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;

- teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ir Skyriaus darbo organizavimo;

- pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.