Pareigų aprašymas Spausdinti

           

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

              - turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities, meno studijų srities architektūros studijų krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

              - turėti ne trumpesnę kaip 3 metų patirtį statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statinių projektų vykdymo priežiūros, statinių projektų ekspertizės, statinių ekspertizės, vadovavimo statybos darbams, statinių statybos techninės priežiūros, statybos valstybinės priežiūros arba statinių naudojimo priežiūros srityse arba susijusią su teisės aktų taikymu;

              - būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę, administracinę teisę, korupcijos prevenciją. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, būti susipažinęs su teismų praktika, susijusia su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba bei teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra;

              - mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office;

              - mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti kalbos kultūros taisykles;

                             - sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

                            - dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos procesus;

                - užtikrina paskirtų vykdyti užduočių, pavedimų, korupcijos prevencijos priemonių ir iniciatyvų įgyvendinimą;

          - analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis apie Inspekcijos ir atskirų jos padalinių veiklos operatyvumą, ūkio subjektų priežiūros veiklos efektyvumą, teikiamų paslaugų kokybę, vienam padalinio darbuotojui tenkančius krūvius;

            - analizuoja ir identifikuoja problemas ir jų priežastis Inspekcijos veiklos srityse, rengia išvadas bei pasiūlymus dėl Inspekcijos administracijos padalinių veiklos tobulinimo ir ūkio subjektų veiklos priežiūros veiklos optimizavimo;

              - tikrina, ar statybos dalyvių ir kitų statybos procese dalyvaujančių asmenų veiksmai atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, statybą leidžiančių dokumentų teisėtumą, tikrina, ar prisijungimo sąlygos ir specialieji architektūros reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai išduoti nustatytais terminais ir tvarka;

              - perpatikrina dalį Inspekcijos administracijos padalinių teikiant administracines paslaugas priimtų sprendimų (tikrina išduotų statybos užbaigimo aktų, patvirtintų deklaracijų apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą, išduotų pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teisėtumą, tikrina kitų administracinių sprendimų teisėtumą), vykdo pakartotinius (kontrolinius) statybos teisėtumo patikrinimus siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją ir patikrinti priežiūros veiksmų teisėtumą ir kokybę;

             - nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, pranešimus ir kitą informaciją dėl administracijos padalinių darbuotojų veiksmų (neveikimo), administracinių sprendimų, piktnaudžiavimo, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia institucijoms pažymas, išvadas;

       - Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Įstatymas) nustatyta tvarka ir terminais teikia privalomuosius nurodymus ir atlieka jų įvykdymo kontrolę, taip pat imasi kitų veiksmų nustatytų pažeidimų pašalinimui, Įstatyme numatytais atvejais sustabdo statinio statybą, tikrina, ar statyba nevykdoma toliau, surašo patikrinimo aktus įvykdžius pateiktus privalomuosius nurodymus, vykdo savavališkos statybos prevenciją ir padarinių šalinimą, Inspekcijos viršininko nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauja vykdant  savavališkai pastatytų statinių griovimo procedūras;

         - pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimo bylų teiseną: surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų  bylas, skiria administracines nuobaudas, perduoda bylų nagrinėjimą teismui, atstovauja teisme administracinių nusižengimų bylose ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

         - atlieka Inspekcijos administracijos padalinių darbuotojų priimtų sprendimų teisėtumo ir operatyvumo vertinimo tyrimus, tikrina kaip teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros specialistai laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas;

             - rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

            - nustatęs neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų atvejus, dėl neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų panaikinimo rengia kreipimosi į šiuos sprendimus priėmusius subjektus projektus arba Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia išvadą dėl kreipimosi į teismą ar kitas teisėsaugos institucijas;

                        - teikia ekspertinę pagalbą vykdant darbo drausmės ir tarnybinių nusižengimų tyrimus, rengiant išvadas;

                     - pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose, darbo grupėse, komisijose, esant poreikiui, Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose ir pan.;

                       - dalyvauja įgyvendinant pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus, atlieka rekomendacijų ir pasiūlymų įgyvendinimo kontrolę;

                    - pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;

              - teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ir Skyriaus darbo organizavimo;

                     - pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

                      - vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.