Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį, susijusią su teisės aktų taikymu teritorijų planavimo ir statybos srityse, ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

-būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę, administracinę ir baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinę teiseną, teisės aktų rengimo rekomendacijas ir dokumentų rengimo taisykles. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, būti susipažinęs su teismų praktika, susijusia su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba bei teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra;

- sugebėti savarankiškai planuoti, skirstyti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas, organizuoti pavaldžių asmenų darbą;

- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti kalbos kultūros taisykles;

- mokėti dirti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

- planuoja ir organizuoja Departamento veiklą;

- rengia ir suderinęs su Inspekcijos kancleriu teikia pasiūlymus viršininkui dėl Departamento darbo plano projekto, teikia informaciją dėl darbo plano įgyvendinimo, rengia ir pristato Teisės departamento darbo plano įvykdymo ataskaitą;

- teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos strateginių tikslų ir rodiklių Departamento veiklos srityse nustatymo bei užtikrina šių strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

- dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus ir užtikrina Departamentui paskirtų antikorupcinių priemonių ir nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą Departamente;

- organizuoja procesų Departamento veiklos srityse pertvarkymą ir optimizavimą;

- užtikrina, koordinuoja, kontroliuoja ir atsako už Departamento uždavinių ir funkcijų, teisės aktų, metinių darbo planų bei Inspekcijos viršininko ir kanclerio pavedimų įvykdymą;

- paskirsto darbus Departamento bei kitiems darbuotojams;

- rengia Departamento pasitarimus veiklos klausimais, užtikrina vertikalią komunikaciją;

- užtikrina, kad įgyvendinant Departamento funkcijas būtų optimaliai naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę; 

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia Departamento nuostatų ir tiesiogiai pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymų projektus ir jų pakeitimus, suderinęs juos su Inspekcijos kancleriu, teikia Inspekcijos patarėjui žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;

- suderinęs su Inspekcijos kancleriu, teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl Departamento struktūros ir pareigybių sąrašo, Departamento darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, teikia tarnybinius pranešimus dėl tiesiogiai pavaldžių darbuotojų skatinimo, pasiūlymus dėl Departamento darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, darbo sąlygų gerinimo, teisės aktų nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklą;

- teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja Departamento ir kitų Inspekcijos darbuotojų galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimą;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka pagal suteiktus įgaliojimus įrašo rezoliucijas dokumentuose paskirdamas kuratorius / vykdytojus ir užduotis;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, tikrina ir vizuoja Departamento ir kitų Inspekcijos darbuotojų parengtus dokumentus, pasirašo Departamento darbuotojų parengtus dokumentus;

- rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, nagrinėja Inspekcijos darbuotojų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas, vykdo teisinio reguliavimo stebėseną;

- analizuoja Departamento Teisėkūros ir teisės taikymo skyriaus ir Rytų / Vakarų / Vidurio Lietuvos teisės skyrių ir kitų Inspekcijos darbuotojų pateiktą, savarankiškai surinktą informaciją apie Inspekcijos veiklą teisės aktų taikymo klausimais, pasiektus rezultatus, teisės aktų pakeitimus, teismų praktiką taikant teisės aktus, identifikuoja Departamento veiklos sričių problemas bei jų priežastis ir Inspekcijos viršininkui, kancleriui teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos ir teisės aktų tobulinimo, atstovavimo teismuose politikos, vienodos teisės aktų taikymo praktikos užtikrinimo;

- užtikrina metodinį vadovavimą, vienodą teisės aktų taikymo praktiką, formuoja atstovavimo teismuose politiką;

- konsultuoja Inspekcijos ir Departamento darbuotojus ir teikia kitą metodinę pagalbą pagal kompetenciją;

- pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose;

- pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose, esant poreikiui, Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose ir pan.;

- esant poreikiui, rengia ir teikia teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms procesinius dokumentus, pasirašytas taikos sutartis, kitus dokumentus ir informaciją;

- pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas;

- konsultuoja asmenis teisiniais klausimais, susijusiais su Departamento kompetencija;

- pagal kompetenciją Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, teikia ir kaupia informaciją, statistinius duomenis (ataskaitas) ir atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą;

- pagal kompetenciją tvarko Departamente saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka pavaduoja Inspekcijos kanclerį, Departamento Teisėkūros ir teisės taikymo skyriaus ar kitus Inspekcijos darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka atsiskaito už Departamento veiklą;

- vykdo ir kitus su Inspekcijos ir Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos tikslai.