Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                     

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

           

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba vadybos krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį viešųjų pirkimų srityse;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, administracinę ir civilinę teisę, administracinę teiseną, civilinį procesą, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles ir kitas sritis, susijusias su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, bei mokėti minėtus teisės aktus taikyti praktikoje;

- mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti „Microsoft Office“ bei „Open Office“ programiniais paketais.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

- planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, atsako už Skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų, Skyriaus darbo plane numatytų priemonių, Skyriui pavestų užduočių vykdymą, užtikrina, kad, Skyriuje optimaliai būtų naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų bei dokumentų rengimo kontrolę;

- užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir tvarką;

- paskirsto darbus Skyriaus darbuotojams, atsako už jų vykdymą;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka organizuoja Skyriaus darbo plano projekto, informacijos apie Skyriaus darbo plano įgyvendinimą ir Skyriaus metinės veiklos ataskaitos rengimą ir teikimą, užtikrina Skyriaus darbo plano įvykdymą;

- informavęs Inspekcijos kanclerį, teikia Inspekcijos viršininkui informaciją dėl Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pažeidimų, taip pat teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, darbo sąlygų gerinimo, teisės aktų nustatyta tvarka rengia jam tiesiogiai pavaldžių Skyriaus darbuotojų veiklos vertinimo išvadas;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka teikia tarnybinius pranešimus dėl priedų / priemokų skyrimo jam tiesiogiai pavaldiems Skyriaus darbuotojams;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus ir jų pakeitimus;

- teikia pasiūlymus Inspekcijos vadovybei dėl Skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka pagal suteiktus įgaliojimus įrašo rezoliucijas dokumentuose paskirdamas kuratorius / vykdytojus ir užduotis;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka vizuoja Skyriaus ir kitų Inspekcijos darbuotojų parengtus dokumentus;

- teikia Inspekcijos vadovybei informaciją apie dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų, asmenų aptarnavimo Inspekcijoje bei jų prašymų nagrinėjimo ir kitų sričių, susijusių su Skyriaus funkcijomis, būklę ir pasiūlymus dėl jos tobulinimo, taip pat pasiūlymus Skyriaus kompetencijos bei darbo organizavimo klausimais;

- organizuoja ir koordinuoja Inspekcijos vykdomus viešuosius pirkimus, nustatytąja tvarka vykdo Inspekcijoje atliekamus viešuosius pirkimus;

- nustatytąja tvarka rengia ir teikia informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų vykdymu, Inspekcijos vadovybei, Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms institucijoms ar asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus šią informaciją būtina pateikti arba kurie turi teisę ją gauti;

- vykdo kitas funkcijas Inspekcijos viešųjų pirkimų klausimais;

- pagal kompetenciją rengia ir teikia teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms procesinius dokumentus;

- pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

- Inspekcijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

- pagal kompetenciją teikia konsultacijas Inspekcijos administracijos padaliniams, fiziniams bei juridiniams asmenims;

- vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas:

- informuoja Inspekcijos vadovybę ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir kitus Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais;

- stebi, kaip laikomasi Reglamento (ES) 2016/679, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir Inspekcijos politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;

- paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal Reglamento (ES) 2016/679 35 straipsnį;

- bendradarbiauja su priežiūros institucija;

- atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant Reglamento (ES) 2016/679 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais;

 -  rengia su duomenų apsauga susijusius Inspekcijos teisės aktus;

 -  vykdo kitas su duomenų apsauga susijusias funkcijas;

- pagal kompetenciją nagrinėja institucijų, įstaigų ir organizacijų raštus, asmenų skundus, prašymus ir pranešimus bei teikia išvadas;

- metodiškai vadovauja Inspekcijos administracijos padaliniams dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų, asmenų aptarnavimo Inspekcijoje bei jų prašymų nagrinėjimo klausimais;

- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose;

- pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, nagrinėja Inspekcijos ir kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas;

- pagal kompetenciją rengia Inspekcijos viršininko įsakymus dokumentų valdymo ir viešųjų pirkimų klausimais;

- pagal kompetenciją rengia sutarčių bei su jomis susijusių dokumentų projektus ir vizuoja pasirašomas sutartis bei su jomis susijusius dokumentus;

- pagal kompetenciją ruošia ir apibendrina medžiagą pasitarimams, informaciniams leidiniams, Inspekcijos interneto svetainei;

- organizuoja pasitarimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

- pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.