Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros studijų krypties arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statinių projektų vykdymo priežiūros, statinių projektų ekspertizės, statinių ekspertizės, vadovavimo statybos darbams, statinių statybos techninės priežiūros, statybos valstybinės priežiūros arba statinių naudojimo priežiūros srityse;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę, administracinę teisę, civilinį procesą, administracinę teiseną. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, būti susipažinus su teismų praktika, susijusia su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba bei teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra;

-gebėti rengti teisės aktų, susijusių su vykdomomis funkcijomis, projektus;

- mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

- planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą;

- rengia ir teikia pasiūlymus viršininkui dėl Skyriaus darbo plano projekto, teikia informaciją dėl darbo plano įgyvendinimo, rengia ir pristato Skyriaus darbo plano įvykdymo ataskaitą;

- teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos strateginių tikslų ir rodiklių Skyriaus veiklos srityse bei užtikrina Skyriui priskirtų strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

- dalyvauja formuojant nulinės tolerancijos korupcijai Inspekcijoje politiką ir užtikrina efektyvų jos įgyvendinimą Skyriuje ir Inspekcijos teritoriniuose padaliniuose;

- dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus ir užtikrina tinkamą jų įgyvendinimą, užtikrina Skyriui paskirtų antikorupcinių priemonių įgyvendinimą;

- užtikrina, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus uždavinių ir funkcijų, teisės aktų, metinių darbo planų bei Inspekcijos vadovybės pavedimų vykdymą;

- planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, paskirsto darbus Skyriaus darbuotojams;

- rengia skyriaus pasitarimus veiklos klausimais, užtikrina vertikalią komunikaciją;

- užtikrina, kad įgyvendinant Skyriaus funkcijas būtų optimaliai valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;

- atsako už Skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia Skyriaus nuostatų ir tiesiogiai pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymų projektus ir jų pakeitimus, teikia juos Inspekcijos patarėjui žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;

- teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl Skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo, Skyriaus darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, teikia tarnybinius pranešimus dėl tiesiogiai pavaldžių darbuotojų skatinimo;

- teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja Skyriaus ir kitų Inspekcijos darbuotojų galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimą;

- teikia pasiūlymus Inspekcijos vadovybei dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, darbo sąlygų gerinimo, teisės aktų nustatyta tvarka rengia jam tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklos vertinimo išvadas;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka pagal suteiktus įgaliojimus įrašo rezoliucijas dokumentuose paskirdamas kuratorius / vykdytojus ir užduotis;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, tikrina ir vizuoja Skyriaus ir kitų Inspekcijos darbuotojų parengtus dokumentus, pasirašo Skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus;

- vertina  Inspekcijos administracijos padalinių veiklos efektyvumą, teikiamų administracinių paslaugų kokybę, Rytų, Vidurio ir Vakarų Lietuvos praktiką priimant administracinius sprendimus statybos valstybinės priežiūros srityje, nagrinėja šių administracijos padalinių ir kitų Inspekcijos darbuotojų pateiktus paklausimus ir informaciją statybą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais, teisės aktų pakeitimus, teismų praktiką taikant įstatymus ir kitus teisės aktus statybos srityje, ir Inspekcijos viršininkui teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos, teisės aktų tobulinimo, teikiamų administracinių paslaugų kokybės gerinimo, vienodos statybą reglamentuojančių teisės aktų taikymo politikos formavimo ir užtikrinimo, taip pat išvadas ir pasiūlymus kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

- koordinuoja vienodos praktikos užtikrinimo gairių rengimo ir atnaujinimo veiksmus, užtikrina vienodą Inspekcijos padalinių praktiką priimant administracinius sprendimus statybos valstybinės priežiūros srityje;

- organizuoja Inspekcijos Patariamosios tarybos veiklą ir koordinuoja jos aptarnavimo veiksmus, pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja kitų darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose, ruošia ir apibendrina jiems reikalingą medžiagą

- organizuoja bendradarbiavimą su savivaldybių administracijomis, bendruomenėmis, statybos dalyvius atestuojančiomis organizacijomis ir kitais aplinkos formavimo procesų dalyviais, organizuoja mokymus, seminarus, konferencijas statybos valstybinės priežiūros klausimais;

- organizuoja ir koordinuoja teisės aktų, kitų normatyvinių dokumentų, metodinės medžiagos Inspekcijos vidaus ir  išorės klientams (suinteresuotoms šalims) rengimą, Vyriausybės, aplinkos ministro, Inspekcijos viršininko pavedimų vykdymą statybos valstybinės priežiūros klausimais;

- koordinuoja ir organizuoja prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų statybos valstybinės priežiūros srityje skaičių, analizuoja ir vertina jų efektyvumą;

- užtikrina efektyvius rizikos valdymo Skyriaus veiklos srityse procesus, koordinuoja Inspekcijos rizikos valdymo informacinės sistemos Objektų atrankos posistemės tvarkymo, modifikavimo ir atnaujinimo darbų vykdymą;

- koordinuoja Inspekcijos kontroliuojamų objektų atrankos, planinių objektų ir ūkio subjektų, teritorijų planavimo dokumentų patikrinimų sąrašų rengimą;

- organizuoja nepatikimų ūkio subjektų sąrašų  sudarymo darbus, nustato ir periodiškai atnaujina ūkio subjektų įrašymo į nepatikimų ūkio subjektų sąrašus ir jų pašalinimo iš šių sąrašų tvarką;

-kontroliuoja išmanių inspektavimo sprendimų ir funkcionalumų, būtinų siekiant užtikrinti efektyvią ir modernią reidų ir patikrinimų organizavimo veiklą, diegimą;

- konsultuoja asmenis statybą reglamentuojančių teisės aktų taikymo ir kitais su Skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;

- organizuoja  aktualios informacijos statybos srityje skelbimą, vaizdo instrukcijų ir informacijos grafikų apie statybos valstybinės priežiūros veiklą rengimo darbus;

- užtikrina tinkamą informacijos, statistinius duomenų (ataskaitų ir kt.) apie statybos valstybinės priežiūros veiklą kaupimą, analizę ir pateikimą Inspekcijos viršininkui, teikia atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą;

- pagal kompetenciją tvarko Departamente saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;

- pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Inspekcijos viršininko pavedimus, siekdamas užtikrinti Inspekcijos strateginių tikslų pasiekimą.