Pareigų aprašymas Spausdinti

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

- turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties modernaus verslo priežiūros diegimo ir projektų valdymo srityse;

- turėti ne mažiau kaip 1 metus vadovaujamo darbo patirties;

- turėti teisės aktų analizavimo ir projektų rengimo patirties;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais strateginį planavimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktų rengimą, dokumentų rengimą, gebėti juos taikyti praktikoje, taip pat būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą;

- gebėti savo darbe taikyti veiklos planavimo principus, savarankiškai organizuoti savo ir kitų darbuotojų veiklą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius bei išteklius, gebėti numatyti tinkamus veiklos metodus bei priemones, užtikrinančius tikslų pasiekimą ar užduočių atlikimą;

- gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;

- mokėti dirbti „Microsoft Office“ bei „Open Office“ programiniais paketais arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

- organizuoja bendradarbiavimą su savivaldybių administracijomis, bendruomenėmis, statybos dalyvius atestuojančiomis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, koordinuoja mokymus, seminarus, konferencijas statybos valstybinės priežiūros klausimais;

- užtikrina tinkamą, gerąsias užsienio praktikas ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teikiamas rekomendacijas atitinkančią ūkio subjektų priežiūros veiklą;

- koordinuoja rizikos valdymo organizacijoje procesą, užtikrina tinkamą rizikos valdymo informacinės sistemos Objektų atrankos posistemės veikimą, periodinius objektų atrankos modelių peržiūrą ir tobulinimą pagal pasikeitusią teisinę aplinką ir įstaigai nustatytus prioritetus;

- organizuoja ir koordinuoja visuomenės švietimo ir informavimo projektų įgyvendinimą, koordinuoja metodinės pagalbos suinteresuotoms šalims teikimo procesus;

- koordinuoja metodinės pagalbos teikimo Inspekcijoje procesą, teikia pasiūlymus ir igyvendina iniciatyvas, kuriomis siekiama užtikrinti vienodą padalinių praktiką priimant administracinius sprendimus statybos valstybinės priežiūros srityje;

įgyvendina asmenų aptarnavimo, teikiamų paslaugų kokybės gerinimo veiksmus, koordinuoja su paslaugų kokybės gerinimu susijusių pokyčių įgyvendinimą;

- koordinuoja Inspekcijos iniciatyvas ir projektus, kurie įgyvendinami pažeidimų prevencijos tikslais;

- pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, tarpžinybiniuose pasitarimuose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

- teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl Inspekcijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ir Inspekcijos darbo organizavimo;

- pagal kompetenciją ruošia ir apibendrina medžiagą posėdžiams, pasitarimams, seminarams, informaciniams leidiniams, Inspekcijos interneto svetainei;

- pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

- pagal kompetenciją pavaduoja Inspekcijos darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- pagal kompetenciją vizuoja Inspekcijos viršininkui teikiamus priimti įsakymus, kitus rengiamus teisės aktų projektus;

- vykdo kitus Inspekcijos viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus institucijos strateginiams tikslams pasiekti.