Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos biudžetinėse įstaigose organizavimo ir tvarkymo srityje;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymo klausimus;

- mokėti taikyti praktikoje viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

- mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos „Microsoft Windows“ programiniais paketais „Microsoft Office“ ir „Open Office“, kompiuterizuota buhalterinės apskaitos programa „Stekas“, mokėti naudotis Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS) ir elektronine draudėjų aptarnavimo sistema (EDAS);

- mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;

- būti susipažinus su Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

- organizuoja finansų valdymą pagal kompetenciją;

- rengia Inspekcijos valstybės biudžeto lėšų išlaidų sąmatos projektą ir su juo susijusias įgyvendinimo ataskaitas;

- derina Inspekcijos apskaitos politiką ir finansų kontrolės taisykles su centralizuota apskaitos įstaiga;

- pateikia dokumentus centralizuotai apskaitos įstaigai apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas;

- organizuoja centralizuotos apskaitos įstaigos parengtų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nurodytoms įstaigoms šiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais ir paskelbimą laiku;

 - tinkamai saugo finansinius dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą, įforminant jų bylas ir nustatyta tvarka  perduodant į archyvą;

 - pateikia centralizuotai apskaitos įstaigai informaciją apie ūkinius įvykius, gautas garantijas, teismo procesus ir kt., nurodant sumas ir kitą apskaitai tvarkyti reikalingą ir centralizuotos apskaitos įstaigos prašomą informaciją;

- pateikia centralizuotai apskaitos įstaigai asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti Inspekcijos apskaitos dokumentus, sąrašą;

- organizuoja Inventorizacijos atlikimą Inventorizacijos taisyklių nustatyta tvarka;

- atlieka turto būklės ir atliktų turto būklės pagerinimo darbų įvertinimą ir teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui;

- teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo ir turto likvidacinės vertės;

- priima sprendimą dėl Inspekcijos atliktų darbų priskyrimo prie einamojo remonto ar prie esminio turto pagerinimo;

- pasirašo, materialiai atsakingų asmenų parengtus turto perdavimo–priėmimo, ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje, ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo, turto nurašymo, atsargų nurašymo, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo, turto atidavimo naudoti, ūkinio inventoriaus nurašymo ir kitus aktus;

 - atlieka avansinių apyskaitų kontrolę:

 - nustato turto liekamųjų medžiagų vertę ir turto tikrąją vertę VSAFAS nurodytais atvejais;

- teikia informaciją centralizuotai apskaitos įstaigai apie periodinių valstybės biudžeto asignavimų poreikį;

- vadovaujasi Inspekcijos viršininko patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, t. y. vykdo išankstinę ir einamąją kontrolę, siekiant užtikrinti efektyvų biudžeto lėšų panaudojimą;

- užtikrina Inspekcijos apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą;

- reikalauja iš atsakingų Inspekcijos darbuotojų raštiškų ir žodinių paaiškinimų, dokumentų kopijų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir išankstinei finansų kontrolei vykdyti, siekiant, kad būtų užtikrintas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimas į apskaitą;

- dalyvauja komisijų darbe, teikia pagrįstus pasiūlymus ir pastabas finansų klausimais;

- savo kompetencijos ribose teikia išvadas ir pastabas dėl Inspekcijos sudaromų sutarčių finansų panaudojimo srityje;

- vykdo jo kompetencijai priskirtus kitus vienkartinio pobūdžio Inspekcijos viršininko pavedimus.