Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS   TARNAUTOJUI

 

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos biudžetinėse įstaigose organizavimo ir tvarkymo srityje ar turto valdymo srityje;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymo klausimus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;

-  mokėti taikyti praktikoje viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

- mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos „Microsoft Windows“ programiniais paketais „Microsoft Office“ ir „Open Office“;

- būti susipažinus su Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 - teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių ir rodiklių Skyriaus veiklos srityje ir pagal kompetenciją įgyvendina paskirtas korupcijos prevencijos priemones;

-  dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos procesus;

-  rengia Inspekcijos vidinius teisės aktus, reglamentuojančius turto valdymą, naudojimą ir disponavimą;

-  teikia Skyriaus vedėjui savo nuomonę dėl vykdomų turto pripažinimo nereikalingais arba netinkamais, nurašymo, likvidavimo bei kitų susijusių procedūrų vykdymo  ir informaciją apie pastebėtus trūkumus ar pažeidimus, taip pat siūlymus, kaip tobulinti turto valdymo organizavimo ir vidaus kontrolės procedūras;

-  konsultuoja bei teikia teisinę pagalbą Inspekcijos darbuotojams išteklių bei turto valdymo klausimais;

-  atlieka materialiai atsakingo asmens funkcijas;

-  sprendžia Inspekcijos turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo likvidavimo klausimus;

-  rengia turto nurašymo aktus ir dokumentus, susijusius su turto perdavimu ar priėmimu iš kito ūkio subjekto, ir patvirtintus Inspekcijos viršininko parašu teikia Inspekcijos viršininko patarėjai finansų klausimais;

- pagal kompetenciją derina turto likučius ir kitus turto apskaitos klausimus su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru;

- tvarko Inspekcijos funkcijoms vykdyti reikiamo nekilnojamojo turto valdymo (patikėjimo teise, panaudos, nuomos ar kitais pagrindais) ir naudojimo klausimus;

- atlieka Inspekcijos paskirtų baudų administravimo funkcijas; atlieka Inspekcijos tarnybinių automobilių kelionės lapų apskaitos žurnalų kontrolę ir organizuoja reikiamos informacijos pateikimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;

- užtikrina visų Inspekcijos valdomų pastatų, patalpų, inventoriaus, prietaisų, įrengimų, priešgaisrinių priemonių ir kito turto tinkamą ir efektyvų naudojimą, draudimą, atlieka Inspekcijos valdomo privalomo registruoti nekilnojamojo turto teisinę registraciją;

- rūpinasi Inspekcijos tarnybinių automobilių ir kito turto tinkamu ir efektyviu naudojimu, draudimu;

- nustatyta tvarka atlieka Inspekcijos turto (išskyrus kompiuterinės technikos, programinės įrangos bei kitokio su informacinėmis technologijomis susijusio nematerialaus turto, spausdinimo, skenavimo, kopijavimo įrangos) priėmimo, patikrinimo ir perdavimo procedūras;

-  dalyvauja vykdant materialinių vertybių inventorizaciją;

- pagal kompetenciją rengia sutarčių bei su jomis susijusių dokumentų projektus ir vizuoja pasirašomas sutartis bei su jomis susijusius dokumentus;

- kontroliuoja, ar Inspekcijos darbuotojai tinkamai naudoja jiems patikėtas patalpas, įrangą, inventorių, techniką ir kitą turtą;

- pagal kompetenciją teikia konsultacijas Inspekcijos administracijos padaliniams, fiziniams bei juridiniams asmenims;

- pagal kompetenciją nagrinėja institucijų, įstaigų ir organizacijų raštus, asmenų skundus, prašymus ir pranešimus bei teikia išvadas;

- pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Inspekcijos viršininko įsakymų ir kitų su Skyriaus veikla susijusių teisės aktų projektus;

- koordinuoja valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS) esančio Inspekcijos nekilnojamojo turto perdavimą, grąžinimą, pripažinimą nereikalingu arba netinkamu bei nurašymą, teikia duomenis VTIPS pagal kompetenciją;

- rengia ir teikia informaciją, susijusią su Inspekcijos išteklių bei turto valdymu Inspekcijos vadovybei ir kitoms institucijoms ar asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus šią informaciją būtina pateikti arba kurie turi teisę ją gauti;

- pavaduoja Skyriaus darbuotojus ir Inspekcijos patarėją finansų valdymo klausimais atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

-vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.