Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

      SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI  

            

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos arba vadybos krypties arba technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo darbo patirtį;

- turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį turto valdymo srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą,  valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, turto valdymą, administracinę ir civilinę teisę, administracinę teiseną, civilinį procesą, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles ir kitas sritis, susijusias su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, bei mokėti minėtus teisės aktus taikyti praktikoje;

- gebėti savarankiškai planuoti, skirstyti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas, organizuoti pavaldžių asmenų darbą;

- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti kalbos kultūros taisykles;

- mokėti dirti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

- planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą;

- teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos strateginių tikslų ir rodiklių Skyriaus veiklos srityse bei užtikrina šių strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

- organizuoja procesų Skyriaus veiklos srityse pertvarkymą ir optimizavimą;

- pagal kompetenciją užtikrina efektyvų nulinės tolerancijos korupcijai politikos  įgyvendinimą Inspekcijoje;

- dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus, užtikrina Skyriui paskirtų antikorupcinių priemonių įgyvendinimą;

- koordinuoja, kontroliuoja ir atsako už tinkamą įstaigos aprūpinimą jos efektyviam darbui reikalingomis priemonėmis;

- koordinuoja, kontroliuoja ir užtikrina efektyvų Inspekcijos valdomo turto valdymą ir naudojimą, tinkamą nekilnojamojo turto teisinę registraciją;

- koordinuoja, kontroliuoja ir užtikrina priešgaisrinės apsaugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos ir darbo saugos reikalavimų laikymąsi;

- koordinuoja, kontroliuoja ir užtikrina savalaikį statybos, remonto bei griovimo darbų kiekių žiniaraščių, statybos, remonto bei griovimo darbų sąmatų parengimą;

- užtikrina, koordinuoja, kontroliuoja ir atsako už kitų Skyriui paskirtų uždavinių, funkcijų bei Inspekcijos viršininko ir kanclerio pavedimų tinkamą įvykdymą;

- paskirsto darbus Skyriaus darbuotojams;

- užtikrina, kad įgyvendinant Skyriaus funkcijas optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka atsiskaito už Skyriaus veiklą;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka vizuoja Skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus, pasirašo Skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus;

- teikia pasiūlymus dėl Skyriaus pareigybių sąrašo, pavaldžių darbuotojų skatinimo ir perkėlimo į kitas pareigas, vertina tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja Skyriaus darbuotojų galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimą;

- nustatyta tvarka atstovauja Inspekcijai ir Skyriui;

-  vykdo kitas funkcijas, kurios nustatytos pareigybės aprašyme bei kituose teisės aktuose.