Pareigų aprašymas Spausdinti

 

               SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

- turėti ne mažesnį kaip 1 metų žmogiškųjų išteklių valdymo darbo patirtį;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, -- darbo santykius, žmogiškųjų išteklių valdymą, teisės aktų rengimą, dokumentų rengimą, gebėti juos taikyti praktikoje, taip pat būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą;

- mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos „Microsoft Windows“ programiniais paketais „Microsoft Office“ ir „Open Office“;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

   ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

- rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais, teikia pastabas ir pasiūlymus teisės aktų projektams pagal priskirtą kompetenciją;

- rengia Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus;

- koordinuoja Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankas, priėmimą į pareigas, perkėlimą į kitas pareigas ir atleidimą iš pareigų;

- organizuoja Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, supažindinimą su pareigybių aprašymais;

- nagrinėja steigiamų pareigybių aprašymus ir vertina, ar pareigybei priskirtos funkcijos atitinka pareigybės paskirtį, bendrąsias ir / ar specialiąsias veiklos sritis, ar tinkamai nustatytas pareigybės pavaldumas, ar specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui, atitinka pareigybei priskirtas funkcijas, ar tinkamai nustatytas darbuotojo pareigybės pavadinimas; rengia Inspekcijos administracijos padalinių nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo įsakymų projektus;

- Inspekcijos darbo reglamento nustatyta tvarka rengia Inspekcijos viršininko įsakymų žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais, įgaliojimų projektus ir Inspekcijos viršininko pavaduotojo pavedimų žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais projektus;

- koordinuoja Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimų išdavimą, koordinuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;

- atlieka Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, adaptavimo priežiūrą;

- koordinuoja Inspekcijos darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;

- koordinuoja studentų praktiką Inspekcijoje, rengia raštus, įsakymus dėl studentų praktikos atlikimo;

- teikia siūlymus Inspekcijos viršininkui dėl Inspekcijos personalo mokymo prioritetų nustatymo, sudaro Inspekcijos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą;

- dalyvauja koordinuojant Inspekcijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimą;

- organizuoja Inspekcijos valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimą ir rengia Inspekcijos viršininko įsakymų dėl leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį projektus;

- pagal Inspekcijos dokumentacijos planą formuoja ir tvarko Skyriaus bylas žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;

- kontroliuoja, kaip laikomasi vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų, teikia informaciją, kaip Inspekcijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, laikosi darbo laiko režimo;

- pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų skundus, prašymus ir pranešimus;

- Inspekcijos viršininko įsakymo nustatyta tvarka talpina informaciją Inspekcijos interneto svetainėje;

- Skyriaus vedėjo pavedimu talpina informaciją Inspekcijos intraneto svetainės Skyriaus skiltyje;

- pagal kompetenciją atlieka žmogiškųjų išteklių sudėties analizę, rengia ataskaitas ir renka statistinę informaciją;

- pagal kompetenciją konsultuoja Inspekcijos darbuotojus ir kitus asmenis žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;

- pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, įsakymų, kitų teisės aktų taikymo ir aiškinimo;

- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose, padeda Inspekcijos viršininko sudaromų komisijų, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

- organizuoja Inspekcijos žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauja formuojant Inspekcijos organizacinę kultūrą;

- pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai institucijose, įstaigose ir organizacijose;

- pavaduoja kitus Skyriaus valstybės tarnautojus, kurių veiklos sritis yra žmogiškųjų išteklių  valdymas, jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jo nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.