Pareigų aprašymas Spausdinti

         

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo patirtį, susijusią su teisės aktų taikymu teritorijų planavimo ir statybos srityse;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę, administracinę ir baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinę teiseną, korupcijos prevenciją. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą,  Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, būti susipažinęs su gerąja praktika korupcijos prevencijos srityje, taip pat su teismų praktika, susijusia su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba bei teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra;

- sugebėti savarankiškai planuoti, skirstyti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas, organizuoti pavaldžių asmenų darbą;

- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti kalbos kultūros taisykles;

- mokėti dirbti mokėti dirti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS , EINANTIS  ŠIAS PAREIGAS, VYKDO ŠIAS  FUNKCIJAS

 

- planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą;

- rengia ir teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl Skyriaus darbo plano projekto, teikia informaciją dėl darbo plano įgyvendinimo, rengia ir pristato Skyriaus darbo plano įvykdymo ataskaitą;

- teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos strateginių tikslų ir rodiklių Skyriaus veiklos srityse bei užtikrina Skyriui priskirtų strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

- formuoja nulinės tolerancijos korupcijai Inspekcijoje politiką ir užtikrina efektyvų jos įgyvendinimą;

koordinuoja su korupcijos prevencija susijusių dokumentų rengimą ir užtikrina tinkamą jų įgyvendinimą, užtikrina Skyriui paskirtų antikorupcinių priemonių įgyvendinimą;

- užtikrina, koordinuoja, kontroliuoja ir atsako už Skyriaus uždavinių ir funkcijų, teisės aktų, metinių darbo planų bei Inspekcijos viršininko pavedimų įvykdymą, Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, tikrina ir vizuoja ar pasirašo Skyriaus parengtus dokumentus;

- paskirsto darbus Skyriaus darbuotojams, Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka pagal suteiktus įgaliojimus įrašo rezoliucijas dokumentuose paskirdamas kuratorius / vykdytojus ir užduotis;

- rengia Skyriaus pasitarimus veiklos klausimais, užtikrina vertikalią komunikaciją;

- užtikrina, kad įgyvendinant Skyriaus funkcijas būtų optimaliai naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę; 

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia Skyriaus nuostatų ir tiesiogiai pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymų projektus ir jų pakeitimus ir, suderinęs su Inspekcijos viršininku, teikia Inspekcijos patarėjui žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;

- teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl Skyriaus  struktūros ir pareigybių sąrašo, Skyriaus darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, teikia tarnybinius pranešimus dėl tiesiogiai pavaldžių darbuotojų skatinimo, pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, darbo sąlygų gerinimo, teisės aktų nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklą;

- parengia ir teikia Inspekcijos viršininkui tvirtinti statybos teisėtumo patikrinimų ir Inspekcijos administracijos padalinių teikiant administracines paslaugas priimtų sprendimų patikrinimo planus ir užtikrina patvirtintų planų tinkamą įgyvendinimą nepraleidžiant nustatytų terminų;

- koordinuoja Inspekcijos valstybės tarnautojų priimtų administracinių sprendimų teisėtumo ir operatyvumo tyrimus, organizuoja patikrinimus, ar Inspekcijos darbuotojai tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl drausminės ir tarnybinės atsakomybės Inspekcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams taikymo;

- teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Inspekcijos darbuotojų galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimą;

- koordinuoja korupcijos rizikos veiksnių analizės ir Inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo veiksmus, teikia Inspekcijos viršininkui pasiūlymus dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Inspekcijoje mažinimo;

- koordinuoja Inspekcijos ir jos administracijos padalinių bei darbuotojų veiklos analizės, kokybės vadybos sistemos audito, vidinės ir išorinės aplinkos analizės veiksmus bei teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Inspekcijos administracijos padalinių veiklos tobulinimo ir ūkio subjektų veiklos priežiūros veiklos optimizavimo;

- kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Inspekcijos viršininkui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Inspekcijoje gerinimo;

- užtikrina tinkamą valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pasiūlymų, skundų, pranešimų ir kitos informacijos dėl administracijos padalinių darbuotojų veiksmų (neveikimo), administracinių sprendimų, piktnaudžiavimo išnagrinėjimą, pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina teisės aktais įgaliotų institucijų pavedimų, rekomendacijų įgyvendinimą, kontroliuoja pažymų, išvadų institucijoms teikimą;

- pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose;

- pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose, darbo grupėse, komisijose, esant poreikiui, Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose ir pan.;

- esant poreikiui, rengia ir teikia teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms procesinius dokumentus, pasirašytas taikos sutartis, kitus dokumentus ir informaciją;

- konsultuoja asmenis klausimais, susijusiais su Skyriaus kompetencija;

- pagal Skyriaus kompetenciją Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, teikia ir kaupia informaciją, statistinius duomenis (ataskaitas) ir atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą;

- pagal Skyriaus kompetenciją tvarko Skyriaus saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;

- vykdo ir kitus su Inspekcijos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos tikslai.