Pareigų aprašymas Spausdinti

                SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

      - turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;

    - turėti 1 metų darbo patirties žiniasklaidos ar viešųjų ryšių srityje;

   - gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, asmenų aptarnavimą bei jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose, dokumentų rengimo taisykles, gebėti juos taikyti praktikoje;

   -  išmanyti raštvedybos ir kalbos kultūros taisykles, tarnybinio etiketo reikalavimus;

   -  mokėti rengti vidinės ir išorinės komunikacijos strategijas, jas įgyvendinti bei išmanyti krizių komunikacijos valdymą;

   -  mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

   -  turėti organizacinių gebėjimų;

     -  sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;

   -  mokėti dirbti „Microsoft Office“ bei „Open Office“ programiniais paketais arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

        ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

pagal kompetenciją dalyvauja formuojant Inspekcijos visuomenės informavimo, švietimo ir viešųjų ryšių politiką Inspekcijai priskirtais klausimais;

- teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei apie rengiamus teisės aktų projektus, Inspekcijos viršininko priimtus sprendimus, susitikimus, kitus svarbius įvykius;

- rengia informacinius pranešimus visuomenei aktualiais Inspekcijos veiklos klausimais, skelbia juos Inspekcijos interneto svetainėje ir teikia Aplinkos ministerijai;

- rengia ir įgyvendina Inspekcijos veiklos viešinimo planą;

- organizuoja Inspekcijos viršininko spaudos konferencijas, susitikimus su žiniasklaidos atstovais, vykdo kitas viešųjų ryšių priemones;

- pagal kompetenciją rengia atsakymus į žiniasklaidos ir interesantų paklausimus;

- operatyviai ir sistemingai renka visuomenės informavimo priemonėse pateikiamą informaciją, susijusią su Inspekcijos veikla, ją analizuoja ir teikia šią informaciją Inspekcijos vadovybei;

- dalyvauja kuriant ir palaikant bendrą Inspekcijos reprezentacinį stilių, teikia pasiūlymus Inspekcijos vadovybei dėl Inspekcijos atributikos tobulinimo ir pakeitimo, rūpinasi reprezentatyviu Inspekcijos pristatymu ir atstovavimu jai viešojoje erdvėje, įskaitant bendradarbiavimą su žiniasklaida, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis, įvairių leidinių leidybos ir renginių organizavimo inicijavimą;

užtikrina aktualios informacijos platinimą Inspekcijos viduje, įskaitant Aplinkos ministerijos spaudos apžvalgų skelbimą Inspekcijos interneto vidinėje svetainėje;

     -  Inspekcijos vadovybės pavedimu rengia ir redaguoja oficialias Inspekcijos vadovybės sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešuosius tekstus bei pranešimų medžiagą;-

      - dalyvauja organizuojant Inspekcijos darbuotojų mokymus visuomenės informavimo ir švietimo klausimais;- Inspekcijos viršininkui pavedus dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose;

      - pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

         - vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.