Pareigų aprašymas Spausdinti

      

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

- turėti ne mažesnį kaip 3 metų teisinio darbo stažą;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę, administracinę ir baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinę teiseną, asmens duomenų apsaugą, teisės aktų rengimo rekomendacijas ir dokumentų rengimo taisykles, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir minėtų įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, būti susipažinęs su teismų praktika, susijusia su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba, teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra ir asmens duomenų apsauga;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas;

- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti kalbos kultūros taisykles;

- mokėti dirbti Microsoft Office bei Open Office programiniais paketais arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

- dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos procesus;

- užtikrina paskirtų vykdyti užduočių, pavedimų įgyvendinimą;

- vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas:

- rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, nagrinėja Inspekcijos darbuotojų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas; 

- pagal kompetenciją konsultuoja Inspekcijos darbuotojus Skyriaus veiklos klausimais;

- pagal kompetenciją užtikrina Inspekcijos kokybės vadybos sistemos procesų įgyvendinamą;

- rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos strateginio veiklos plano projektui;

- rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl jos metinės veiklos ataskaitos;

- rengia Inspekcijos metinio veiklos plano projektą, Inspekcijos administracijos padalinių darbo planų projektus, Inspekcijos veiklos ataskaitas;

- rengia pažymas apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus ir kitus atsiskaitymo už veiklos rezultatus dokumentus;

- kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie Inspekcijos administracijos padalinių veiklą, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl šių padalinių veiklos ir teikia juos Inspekcijos vadovybei;

- organizuoja ir įgyvendina rizikos valdymo informacinės sistemos procesus;

- rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

- pagal kompetenciją nagrinėja institucijų, įstaigų ir organizacijų raštus, asmenų skundus, prašymus ir pranešimus bei teikia išvadas;

- seka teisės aktų pakeitimus ir teismų praktikos naujoves ir apie tai informuoja Skyriaus vedėją;

- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose;

- pagal kompetenciją Inspekcijos viršininko įsakymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka rengia, teikia ir kaupia informaciją, statistinius duomenis (ataskaitas) ir atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą;

- pagal Skyriaus kompetenciją ruošia ir apibendrina medžiagą posėdžiams, pasitarimams, seminarams, informaciniams leidiniams, Inspekcijos interneto ir intraneto svetainėms;

- pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose, darbo grupėse, komisijose, esant poreikiui, Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose ir pan.;

- dalyvauja įgyvendinant pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus, atlieka rekomendacijų ir pasiūlymų įgyvendinimo kontrolę;

- pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;

- teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ir Skyriaus darbo organizavimo;

- pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.