Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                   

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį, susijusią su teisės aktų taikymu vidaus administravimo srityje, ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę, administracinę ir baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinę teiseną, planavimo dokumentų ir veiklos ataskaitų rengimą, teisės aktų projektų rengimą, valstybės informacinius išteklius, dokumentų valdymą, viešuosius pirkimus, turto valdymą ir finansų kontrolę;

- sugebėti savarankiškai planuoti, skirstyti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas, organizuoti pavaldžių asmenų darbą;

- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti kalbos kultūros taisykles;

- mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

- kuruoja, koordinuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių Inspekcijos administracijos padalinių veiklą, paskirsto darbus tiesiogiai pavaldiems Inspekcijos administracijos padaliniams;

- organizuoja Inspekcijos metinių veiklos planų ir veiklos ataskaitų rengimą, tiesiogiai pavaldžių Inspekcijos administracijos padalinių veiklos srityse koordinuoja bei kontroliuoja Inspekcijos metinių veiklos planų įgyvendinimą;

- kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių Inspekcijos administracijos padalinių darbo planų įgyvendinimą;

- pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja teisės aktų, metodinės medžiagos rengimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko, Aplinkos ministerijos, Inspekcijos viršininko pavedimų vykdymą;

- teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui dėl Inspekcijos veiklos gerinimo tiesiogiai pavaldžių Inspekcijos administracijos padalinių veiklos srityse;

- teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos strateginių tikslų ir rodiklių tiesiogiai pavaldžių Inspekcijos administracijos padalinių veiklos srityse bei užtikrina šių strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

- dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus ir užtikrina tiesiogiai pavaldiems Inspekcijos administracijos padaliniams paskirtų antikorupcinių priemonių ir nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą tiesiogiai pavaldžiuose Inspekcijos administracijos padaliniuose;

- organizuoja procesų tiesiogiai pavaldžių Inspekcijos administracijos padalinių veiklos srityse pertvarkymą ir optimizavimą;

- pagal kompetenciją rengia pasitarimus, užtikrina vertikalią komunikaciją;

- pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų optimaliai naudojami Inspekcijos finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;

- teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja Inspekcijos darbuotojų galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimą;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka pagal suteiktus įgaliojimus įrašo rezoliucijas dokumentuose paskirdamas kuratorius / vykdytojus ir užduotis;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka tikrina ir vizuoja Inspekcijos darbuotojų parengtus dokumentus, pasirašo Inspekcijos darbuotojų parengtus dokumentus;

- pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai institucijose, įstaigose ir organizacijose;

- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose, juos organizuoja;

- analizuoja ir apibendrina savo darbo rezultatus, metų pabaigoje arba Inspekcijos viršininkui nurodžius pateikia informaciją apie atliktus darbus;

- pavaduoja Inspekcijos viršininką jo atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jo nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo ir kitus su Inspekcijos funkcijomis susijusius Inspekcijos viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos tikslai.