Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

- turėti aukštąjį universitetinį (su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu) informatikos, inžinerijos arba verslo ir viešosios vadybos krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo stažą informacinių sistemų srityje (dalyvauti informacinių (-ės) sistemų (-os) projektų kūrime / modernizavime, sistemos (-ų) administravime, konsultavime);

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, informacinių sistemų steigimą, valdymą, tvarkymą, saugumo užtikrinimą, informacinių technologijų darbą ir jų infrastruktūros eksploatavimą, duomenų apsaugą, asmenų aptarnavimą bei jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose, dokumentų rengimo taisykles, gebėti juos taikyti praktikoje;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;

- mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

- žinoti raštvedybos standartus ir kalbos kultūros taisykles bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

- mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 

- siekdamas, kad būtų užtikrintas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) nuostatų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymas bei įgyvendinimas, vykdo savo kompetencijai priskirtas funkcijas ir sprendžia atitinkamus klausimus;

- rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, nagrinėja Inspekcijos darbuotojų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas, vykdo teisinio reguliavimo stebėseną;

- rengia ir derina technines specifikacijas, metodinių nurodymų, teisės aktų, teritorijų planavimo ir statybos duomenų apsikeitimo formatų standartų ir kitus technologijų taikymo reglamentavimo dokumentų projektus;

- pagal Skyriaus kompetenciją nustatytąja tvarka teikia pasiūlymus dėl informacinių sistemų naudojimo ir apsaugos tobulinimo, dalyvauja rengiant atitinkamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

- vykdo informacinių sistemų funkcionavimo priežiūrą, darbingumo palaikymą ir administravimą;

- organizuoja ir įgyvendina informacinių sistemų apsaugos priemones, iš jų: vartotojų priėjimo prie duomenų administravimą, prieigos suteikimo ir kt.;

- dalyvauja informacinių sistemų palaikymo ir modifikavimo veiklose, įdiegtų pakeitimų testavime;

- konsultuoja informacinių sistemų naudotojus duomenų tvarkymo ir informacinių sistemų naudojimo klausimais;

- teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui, Inspekcijos kancleriui ir Skyriaus vedėjui darbo organizavimo tobulinimo klausimais;

- teikia metodinę pagalbą Inspekcijos darbuotojams Skyriaus kompetencijos klausimais;

- pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų skundus, raštus, pranešimus ir prašymus, rengia pastabas ir pasiūlymus;

- nustatytąja tvarka atstovauja Inspekcijai Skyriaus kompetencijos klausimais šalies ir užsienio įstaigose ir organizacijose, seminaruose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

- pagal kompetenciją vykdo su informacinėmis sistemomis susijusių procesų stebėseną;

- pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kurių veiklos sritis yra informacinės technologijos, jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- pagal kompetenciją Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, teikia ir kaupia informaciją, statistinius duomenis (ataskaitas) ir atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka talpina informaciją Inspekcijos interneto ir intraneto svetainėse;

- pagal kompetenciją tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.