Teisės aktų archyvas

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2013

 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002

 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“

Statybos techninis reglamentas STR  1.01.06:2013

 „Ypatingi statiniai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010

 „Nesudėtingi statiniai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2002

 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003

 „Statinių  klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.02.02:1997

  „Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo veikla“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2012

 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2007

 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.06: 2005

„Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2004

 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2002

 „Teritorijų planavimo ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.07:2012

 „Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.07:2004

 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės  šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritims, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.08:2010

 „Specialistų, vykdančių  savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, ir  specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.08:2004

 „Valstybės tarnautojų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų pareigybių funkcijas ir viešojo administravimo institucijų valstybės tarnautojų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atestavimo tvarkos aprašas bei specialieji kvalifikaciniai reikalavimai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.10:2008

 „Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.02:2008

  „Statybos produktų atitikties deklaravimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.02:2002

„Statybos produktų atitikties deklaravimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.03:2013

 „Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jų veiklos ir kompetencijos stebėsena. Nacionaliniai techniniai įvertinimai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.03:2008

 „Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.03:2002

 „Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.03:1999

 „Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.01:2005

 „Esamų statinių tyrimai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.01:2002

„Esamų statinių tyrimai“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:1997

 „Statinio projekto rengimo tvarka“

Respublikinės statybos normos RSN 142-95

„Statybinių konstrukcijų griūčių tyrimo taisyklės“

Respublikinės statybos normos RSN 142-92

„Statybinių konstrukcijų griūčių tyrimo taisyklės“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.03:1997

 „Statinių projektavimo sąlygų nustatymo, statinių projektų derinimo ir jų tvirtinimo tvarka“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.02:1997

 „Statinio projekto sudėtis“

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010

 „Statinio projektavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2005

 „Statinio projektavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2002

 „Statinio projektavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.07:2002

 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.08:2010

 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“

Respublikinės stybos normos RSN 122-95

„Statybų projektų rengimo taisyklės“

Respublikinės stybos normos RSN 97-86

„Individualinės statybos gyvenamųjų namų ir ūkio pastatų projektavimo normos“

Statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002

 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010

 „Statybą leidžiantys dokumentai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002

 „Statybos leidimas“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:1999

 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:1999

 „Mažųjų statinių projektų rengimo bei derinimo tvarkos ypatumai ir šių statinių statybos įteisinimo tvarka“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:1999

 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:1997

 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“

Respublikinės statybos normos RSN 158-94

 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo taisyklės“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 384

 „Dėl individualių gyvenamųjų namų statybos“

Lietuvos Respuklikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1991 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 109

 „Dėl individualių statybų įregistravimo tvarkos“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 278

„Dėl individualios statybos“

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1988 m. gruodžio 14 d. nutarimas Nr. 364

 „Dėl individualinės statybos“

Lietuvos TSR Ministrų tarybos 1983 m. rugpjūčio 15 d. nutarimas Nr. 213

 „Dėl individualinės statybos“

Lietuvos TSR Ministrų tarybos Valstybinio statybos reikalų komiteto 1976 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 307

Dėl leidimų statyti ir rekonstruoti gyvenamuosius namus, pramonės, civilinius, žemės ūkio ir kitus objektus įforminimo tvarkos

Lietuvos TSR Ministrų tarybos 1975 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 228

 Dėl priemonių individualinės statybos trūkumams pašalinti

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005

 „Žemės darbai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002

 „Statybos darbai“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.09.02:1997

„Statinio statybos autorinės priežiūros tvarka. Autorinės priežiūros vadovo veikla“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.09.03:1997

„Statinio statybos techninės priežiūros tvarka. Techninio prižiūrėtojo veikla“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 931

„Dėl statinių statybos ir eksploatavimo valstybinės priežiūros vykdymo“

Respublikinės statybos normos RSN 126-91

„Statybos ir paminklotvarkos techninės priežiūros taisyklės“

Statybos techninis reglamentas  STR 1.09.04:2007

 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“

Statybos techninis reglamentas  STR 1.09.04:2002

 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“

Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002

 „Statinio statybos techninė priežiūra“

Statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2010

„Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2009

„Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2007

„Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2002

„Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.10.01:2016

„Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“

Aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. D1-830/ĮV-488

 „Dėl Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinančioms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“

Statybos techninis reglamentas STR 1.10.01:2002

 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010

„Statybos užbaigimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002

„Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“

Organizacinis tvrakomasis statybos  techninis reglamentas STR 1.11.01:2000

„Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“

Organizacinis tvrakomasis statybos  techninis reglamentas STR 1.11.01:1996

„Statinių priėmimo naudoti tvarka“

Respublikinės statybos normos RSN 124-94

„Įmonių, pastatų ir kitų statinių priėmimo naudoti taisyklės“

Respublikinės statybos normos RSN 124-91

„Baigtų statybų priėmimo naudoti taisyklių pakeitimas Nr. 2“

Respublikinės statybos normos RSN 124-91

„Baigtų statybų priėmimo naudoti taisyklių pakeitimas Nr. 1“

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.01:2004

 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.03:2006

 „Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros taisyklės“

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.04:2002

 „Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. 432

„Dėl reglamento STR 1.12.04:2000 „Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros, administravimo įmonių atestavimas“ ir Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektų ir pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarkos patvirtinimo“

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010

 „Privalomieji daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002

 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai  ir jų įgyvendinimo tvarka“

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.07:2004

 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“

Statybos techninis reglamentas STR 01.12.08:2010

„Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.14.01:1999

 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.03:2009

 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.03:2003

„Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.03:1999

„Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2012

„Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2005

 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:2013

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:2005

„Pastatų atitvarų šiluminė technika“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:1999

„Pastatų atitvarų šiluminė technika“

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.01:1999

„Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.03:2001

„Automobilių keliai“

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2011

„Gatvės. Bendrieji reikalavimai“

Statybos techninis reglamentas STR 2.09.04:2008

„Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“

Statybos techninis reglamentas STR 2.09.04:2002

„Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui“

Statybos techninis reglamentas STR 3.01.01:2002

 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“

Informacija apie teisės aktus, galiojusius nuo 1947 iki 1992 metų

 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-19