Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje, sąrašas

 Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje, poveikio priemonių jiems taikymą už statybos sritį reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir įtvirtinančių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM įgaliojimus statybos srityje, sąrašas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

 2012 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-81

(2019 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 1V-17 redakcija)

 

 I. Teisės aktai, reguliuojantys Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklą statybos srityje

Lietuvos Respublikos įstatymai

 

Eil. Nr.

Įstatymo pavadinimas

Paskelbta (Informacijos šaltinis – Teisės aktų registras)

1.

Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

(2015-06-25 Nr. XII-1869) 
TAR, 2015-07-10, Nr. 11216

2.

Architektūros įstatymas

(2017-06-08 Nr. XIII-425) 

TAR, 2017-06-19, Nr. 10247

3.

Branduolinės energijos įstatymas

(1996-11-14 Nr. I-1613) 

Žin., 1996, Nr. 119-2771

4.

Pajūrio juostos įstatymas

(2002-07-02 Nr. IX-1016) 

Žin., 2002, Nr. 73-3091

5.

Statybos įstatymas

(1996-03-19 Nr. I-1240)

Žin., 1996, Nr. 32-788

6.

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas

(2013-07-02 Nr. XII-459) 

Žin., 2013, Nr. 76-3848

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

Eil. Nr.

Nutarimo pavadinimas

Paskelbta (Informacijos šaltinis –Teisės aktų registras)

1.

Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo

(2002-02-26 Nr. 280)

Žin., 2002, Nr. 22-819

2.

Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo

 (2002-07-19 Nr. 1165)

Žin., 2002, Nr. 74-3164;

3.

Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2002-12-03 Nr. 1873) 

Žin., 2002, Nr. 116-5199

4.

Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo

(2002-04-15 Nr. 534)

Žin., 2002, Nr. 41-1539

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

Paskelbta (Informacijos šaltinis –Teisės aktų registras)

1.

Dėl Biudžetinių įstaigų bendrų veiksmų, užkertant kelią savavališkoms statyboms, ir informacijos apie galimas savavališkas statybas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2018-06-29 Nr. D1-637) 

TAR, 2018-06-29, Nr. 10878

2.

 Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo

(2018-06-27 Nr. D1-601)

TAR, 2018-06-28, Nr. 10693

3.

Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2017-01-06 Nr. D1-22) 

TAR, 2017-01-10, Nr. 685

4.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo

(2016-12-30 Nr. D1-971)

TAR, 2016-12-30, Nr. 30156

5.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo

(2016-12-12 Nr. D1-880)

TAR, 2016-12-12, Nr. 28703

6.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo

(2016-12-12 Nr. D1-878)

TAR, 2016-12-12, Nr. 28700

7.

Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo

(2016-12-02 Nr. D1-848)

TAR, 2016-12-05, Nr. 28228

8.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo

(2016-11-11 Nr. D1-754)

TAR, 2016-12-01, Nr. 27896

9.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo

(2016-11-11 Nr. D1-748)

TAR, 2016-11-11, Nr. 26719

10.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo

(2016-11-07 Nr. D1-738)

TAR, 2016-11-11, Nr. 26687

11.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo

(2016-10-27 Nr. D1-713)

TAR, 2016-11-21, Nr. 27168

12.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo

(2014-07-17 Nr. D1-533) 

TAR, 2014-06-17, Nr. 7690

13.

Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo

(2014-03-12 Nr. D1-269)

TAR, 2014-03-13, Nr. 3057

14.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo

(2012-04-23 Nr. D1-344)

Žin., 2012, Nr. 50-2494

15.

Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą ar griauti branduolinės energetikos objektus apskaitos ir sąrašo sudarymo tvarkos aprašo bei formų patvirtinimo

(2010-12-23 Nr. D1-1032)

Žin., 2010, Nr. 158-8068

16.

Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2005-07-11 Nr. D1-341) 

Žin., 2005, Nr. 93-3466

17.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo

(2005-07-01 Nr. D1-338)

Žin., 2005, Nr. 93-3464

18.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ patvirtinimo

(2005-06-17 Nr. D1-309) 

Žin., 2005, Nr. 80-2908

19.

Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

(2004-09-27 Nr. D1-502) 

Žin., 2004, Nr. 151-5506

20.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo

(2004-02-27 Nr. D1-91) 

Žin., 2004, Nr. 54-1851

21.

Dėl Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatų patvirtinimo

(2004-01-27 Nr. D1-43) 

Žin., 2004, Nr. 21-655

22.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo

(2003-12-24 Nr. 705) 

Žin., 2004, Nr. 23-721

23.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo

(2003-07-17 Nr. 387) 

Žin., 2003, Nr. 79-3614

24.

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo

(2003-07-09 Nr. 349)

Žin., 2003, Nr. 76-3499

25.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys” patvirtinimo

(2002-12-05 Nr. 622) 

Žin., 2002, Nr. 119-5372

26.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo

(2001-06-14 Nr. 317) 

Žin., 2001, Nr. 53-1898

 

Kelių institucijų teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

Paskelbta (Informacijos šaltinis –Teisės aktų registras)

1.

Dėl Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Finansų ministerija; 2013-01-04 Nr. D1-13/1K-004) 

Žin., 2013, Nr. 3-92

2.

Dėl Darbų vadovų, vadovaujančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai, atestavimo taisyklių patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Kultūros ministerija; 2005-06-01 Nr. D1-278/ĮV-232) 

Žin., 2005, Nr. 72-2617

3.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Kultūros ministerija; 2005-05-05 Nr. D1-233/ĮV-196) 

Žin., 2005, Nr. 60-2140

4.

Dėl Leidimų tvarkyti nekilnojamąsias kultūros vertybes bei statyti (griauti) statinius jų teritorijoje išdavimo tvarkos

(Aplinkos ministerija ir Kultūros ministerija; 2003-12-16 Nr. 648/ĮV-470) 

Žin., 2004, Nr. 88-3251

5.

Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Susisiekimo ministerija; 2008-01-09 Nr. D1-11/3-3) 

Žin., 2008, Nr. 9-322

6.

Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Žemės ūkio ministerija; 2012-07-12 Nr. D1-590/3D-583)

Žin., 2012, Nr. 84-4421

7.

Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Žemės ūkio ministerija; 2005-01-20 Nr. 3D-37/D1-40; 2013-12-11 Nr. 3D-830/D1-920) 

Žin., 2005, Nr. 14-450

Žin., 2013, Nr. 128-6536

 

Kitų institucijų teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

Paskelbta (Informacijos šaltinis –Teisės aktų registras)

1.

Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo

(Energetikos ministerija 2018-12-18 Nr. 1-348) 
TAR, 2018-12-22, Nr. 21306

2.

Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo

(Energetikos ministerija 2017-07-19 Nr. 1-196) 

TAR, 2017-07-19, Nr. 12435

3.

Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo

(Energetikos ministerija 2012-01-02 Nr. 1-2) 

Žin., 2012, Nr. 3-96

4.

Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo

(Energetikos ministerija 2010-10-25 Nr. 1-297) 

Žin., 2010, Nr. 127-6488

5.

Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo

(Energetikos ministerija 2009-09-29 Nr. 1-172) 

Žin, 2009, Nr. 118-5094

6.

Dėl Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

( Lietuvos bankas 2012-10-23 Nr. 03-226)

Žin., 2012, Nr. 128-6460

7.

Dėl Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

(Lietuvos bankas 2012-10-23 Nr. 03-225)

Žin., 2012, Nr. 128-6459

8.

Dėl Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

(Lietuvos bankas 2016-12-22 Nr. 03-206)

TAR, 2016-12-27, Nr. 29531

9.

Dėl Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

(Lietuvos bankas 2016-12-22 Nr. 03-207)

TAR, 2016-12-27, Nr. 29532

10.

Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius Valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

(Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2013-09-10 Nr. 1P-(1.3)-265)

Žin., 2013, Nr. 96-4800

11.

Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

(Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2012-07-27 Nr. 1P-(1.3.)-259) 

Žin., 2012, Nr. 93-4831

12.

Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo

(Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2012-04-19 Nr. 1P-(1.3.)-146)

Žin., 2012, Nr. 51-2564

13.

Dėl Statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės ir statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti, sprendinių atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(Radiacinės saugos centras 2011-09-15 Nr. 62V) 

Žin., 2011, Nr. 115-5447

14.

Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo

(Ryšių reguliavimo tarnyba 2011-10-14 Nr. 1V-978) 

Žin., 2011, Nr. 126-6011

15.

Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija 2004-08-19 Nr. V-586) 

Žin., 2004, Nr. 134-4878

16.

Dėl Naftos perdirbimo, transportavimo įmonių ir naftos terminalų statybos rūšių patvirtinimo

(Ūkio ministerija 2004-07-16 Nr. 4-283) 

Žin., 2004, Nr. 113-4245

17.

Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos 2014-11-27 Nr. 1V-95) 

TAR, 2014-12-03, Nr. 18598

18.

Dėl Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarkos patvirtinimo

(Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie LRV 1999-05-04 Nr. 17) 

Žin., 1999, Nr. 42-1356

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

Paskelbta (Informacijos šaltinis –Teisės aktų registras)

1.

Dėl Kvietimo rekvizitų patvirtinimo

(2018-10-10 Nr. 1V-128)
TAR, 2018-10-11, Nr. 16053

2.

Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir administracinių nusižengimų bylas suteikimo

(2017-03-08 Nr. 1V-37) 

TAR, 2017-07-14, Nr. 12212

3.

Dėl Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio reikalavimams rekvizitų patvirtinimo

(2017-12-22 Nr. 1V-169)
TAR, 2018-01-03, Nr. 116
4.

Dėl Privalomojo nurodymo rekvizitų patvirtinimo

(2017-12-21 Nr. 1V-166)
TAR, 2017-12-22, Nr. 21043
5.

Dėl Statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo

(2017-11-27 Nr. 1V-154)
TAR, 2017-12-01, Nr. 19261
6.

Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo

(2017-11-27 Nr. 1V-153)
TAR, 2017-12-01, Nr. 19260
7.

Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių) jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo

(2017-11-27 Nr. 1V-152)
TAR, 2017-12-01, Nr. 19259
8.

Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų patvirtinimo

(2017-07-17 Nr. 1V-91)
TAR, 2017-07-18, Nr. 12393

9.

Dėl Prašymo patvirtinti deklaraciją apie statinio (-ių) statybos užbaigimą / statinio (ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo

(2017-02-13 Nr. 1V-21)

TAR, 2017-02-21, Nr. 2828

10.

Dėl Planavimo sąlygų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentui (bendrajam / detaliajam planui) rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto, planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

(2017-01-24 Nr. 1V-10)

TAR, 2017-01-26, Nr. 1431

11.

Dėl Statybos užbaigimo akto patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

(2017-01-06 Nr. 1V-189)

TAR, 2017-01-06, Nr. 589

12.

Dėl Tyrimo veiksmo protokolo, administracinio nusižengimo protokolo juridiniam asmeniui, nutarimo administracinio nusižengimo byloje juridiniam asmeniui rekvizitų patvirtinimo

(2016-12-30 Nr. 1V-195)

TAR, 2016-12-30, Nr. 30177

13.

Dėl Deklaracijos apie statybos užbaigimą (kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas) patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

(2016-12-29 Nr. 1V-191)

TAR, 2017-01-04, Nr. 444

14.

Dėl Deklaracijos apie statybos užbaigimą (kai statybą leidžiantis dokumentas privalomas) patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

(2016-12-29 Nr. 1V-190)

TAR, 2017-01-03, Nr. 408

15.

Dėl Sprendimo dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo rekvizitų patvirtinimo

(2016-12-29 Nr. 1V-186)

TAR, 2017-02-21, Nr. 2827

16.

Dėl Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

(2016-12-28 Nr. 1V-182) 

TAR, 2017-01-10, Nr. 659

17.

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

(2016-12-23 Nr. 1V-176)

TAR, 2017-02-21, Nr. 2826

18.

Dėl Privalomųjų nurodymų ir teismo sprendimų priverstinio vykdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2016-12-22  Nr. 1V-175) 

TAR, 2016-12-29, Nr. 29960

19.

Dėl Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

(2016-12-20 Nr. 1V-168)

TAR, 2017-02-21, Nr. 2825

20.

Dėl Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų rekvizitų patvirtinimo  

(2016-12-13 Nr. 1V-157)
TAR, 2016-12-15, Nr. 28940
21.

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus rekvizitų patvirtinimo

(2016-12-13 Nr. 1V-156)
TAR, 2016-12-15, Nr. 28939

22.

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius rekvizitų patvirtinimo

(2016-11-16 Nr. 1V-136)

TAR, 2016-12-15, Nr. 28906

23.

Dėl Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo

(2016-11-07 Nr. 1V-128)

TAR, 2016-11-08, Nr. 26425

24.

Dėl Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo

(2016-09-19 Nr. 1V-113)

TAR, 2016-09-19, Nr. 23673

25.

Dėl Prašymo išduoti branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo

(2016-06-15 Nr. 1V-77)

TAR, 2016-06-20, Nr. 17231

26.

Dėl Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2016-06-08 Nr. 1V-73)

TAR, 2016-06-13, Nr. 16081

27.

Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, šios informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano ir naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo

(2016-05-19 Nr. 1V-59) 

TAR, 2016-05-24, Nr. 13823

 

28.

Dėl Savavališkos statybos akto rekvizitų patvirtinimo

(2016-05-04 Nr. 1V-48)

TAR, 2016-05-05, Nr. 11322

29.

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

(2015-12-11 Nr. 1V-207)
TAR, 2015-12-15, Nr. 19809

30.

Dėl Statinio (-ių) atitikties statinio projektui patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

(2015-12-11 Nr. 1V-206)

TAR, 2015-12-15, Nr. 19789

31.

Dėl pažymos apie statinio (-ių) atitiktį projektui rekvizitų patvirtinimo

(2015-10-16 Nr. 1V-177)

TAR, 2015-11-19, Nr. 18387

32.

Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo

(2015-08-31 Nr. 1V-141)

TAR, 2015-10-06, Nr. 14799

33.

Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo

(2015-08-31 Nr. 1V-140)

TAR, 2015-10-06, Nr. 14787

34.

Dėl Prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo

(2015-08-31 Nr. 1V-139)

TAR, 2015-10-06, Nr. 14786

35.

Dėl Leidimo tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo

(2015-08-31 Nr. 1V-138)

TAR, 2015-10-05, Nr. 14738

36.

Dėl Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto rekvizitų patvirtinimo

(2015-08-31 Nr. 1V-137)

TAR, 2015-09-29, Nr. 14451

37.

Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo

(2015-08-31 Nr. 1V-136)

TAR, 2015-10-05, Nr. 14737

38.

Dėl Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo

(2015-08-31 Nr. 1V-129)

TAR, 2015-10-01, Nr. 14541

39.

Dėl dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumo tvirtinimo

(2015-04-30 Nr. 1V-91)

 

40.

Dėl Statybinių atliekų tvarkymo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitų patvirtinimo ir jo taikymo

(2014-12-02 Nr. 1V-195)

TAR, 2014-12-03, Nr. 18588

41.

Dėl dokumentų registravimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje „Avilys“ ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“

(2017-07-17 Nr. 1V-90)

 

42.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Statybos valstybinės priežiūros proceso aprašas

(2014-11-07 Nr. 1V-163)

TAR, 2014-11-11, Nr. 16612

43.

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros rizikos vadovo patvirtinimo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros rizikos valdymo komiteto sudarymo

(2014-10-07 Nr. 1V-134) 

TAR, 2014-10-09, Nr. 13942

44.

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos gautų dokumentų perdavimo rezoliucijoms rašyti, rezoliucijų rašymo ir dokumentų pasirašymo tvarkos

(2014-04-25 Nr. 1V-67)

 

45.

Dėl Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo

(2014-01-08 Nr. 1V-5) 

TAR, 2014-02-11, Nr. 1413

46.

Dėl Statybos užbaigimo aktų ir deklaracijų apie statybos užbaigimą tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1V-41 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patvirtintose deklaracijose apie statybos užbaigimą nurodytų statinių statybos teisėtumo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

(2013-01-16 Nr. 1V-10)

Žin., 2013, Nr. 7-315

47.

Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo naudingumą patvirtinimo

(2012-03-29 Nr. 1V-53)

Žin. 2012, Nr. 45-2206

48.

Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ prieigos suteikimo taisyklių patvirtinimo

(2012-03-12 Nr. 1V-33)

Žin., 2012, Nr. 32-1530

49.

Dėl Asmenų konsultavimo valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo

(2011-11-10 Nr. 1V-194) 

Žin., 2011, Nr. 136-6481

50.

 Dėl Planavimo sąlygų, planavimo sąlygų sąvadų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo bei išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2011-02-04 Nr. 1V-17)

Žin., 2011, Nr. 100-4726

51.

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reidų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2010-06-08 Nr. 1V-95)

TAR, 2015-11-19, Nr. 18355;  Įsakymo pakeitimas:

TAR, 2017-01-03, Nr. 407                                        

 

52.

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos patvirtinimo 

(2009-05-07 Nr.1V-121) 

 

 

II. Teisės aktai, reguliuojantys statybos vykdymą 

 

Lietuvos Respublikos įstatymai

 

 

Eil. Nr.

Įstatymo pavadinimas

Paskelbta (Informacijos šaltinis –Teisės aktų registras)

1.

Aplinkos apsaugos įstatymas

(1992-01-21 Nr. I-2223) 

Žin., 1992, Nr. 5-75

2.

Architektūros įstatymas 

(2017-06-08 Nr. XIII-425) 

TAR, 2017-06-19, Nr. 10247

3.

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

(1996-06-11 Nr. I-1374)
Žin., 1996, Nr. 63-1479

4.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas

(2011-05-12 Nr. XI-1375) 

Žin., 2011, Nr. 62-2936

5.

Aviacijos įstatymas

(2000-10-17 Nr. VIII-2066) 

Žin., 2000, Nr. 94-2918

6.

Branduolinės energijos įstatymas

 (1996-11-14 Nr. I-1613)

Žin., 1996, Nr. 119-2771

7.

Civilinės saugos įstatymas

(1998-12-15 Nr. VIII-971) 

Žin., 1998, Nr. 115-3230

8.

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

(1995-02-21 Nr. I-798)

Žin., 1995, Nr. 20-449

9.

Elektroninių ryšių įstatymas

(2004-04-15 Nr. IX-2135) 

Žin., 2004, Nr. 69-2382

10.

Elektros energetikos įstatymas

(2000-07-20 Nr. VIII-1881)

Žin., 2000, Nr. 66-1984

11.

Gamtinių dujų įstatymas

(2000-10-10 Nr. VIII-1973) 

Žin., 2000, Nr. 89-2743

12.

Geriamojo vandens įstatymas

(2001-07-10 Nr. IX-433)
Žin., 2001, Nr. 64-2327
13.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas

(2006-07-13 Nr. X-764)

Žin., 2006, Nr. 82-3260      

14.

Jūros aplinkos apsaugos įstatymas

(1997-11-13 Nr. VIII-512) 

Žin., 1997, Nr. 108-2731

15.

Kelių įstatymas

(1995-05-11 Nr. I-891) 

Žin., 1995, Nr. 44-1076

16.

Melioracijos įstatymas

(1993-12-09 Nr. I-323) 

Žin., 1993, Nr. 71-1326;

Žin., 2004, Nr. 28-877

17.

Miškų įstatymas

(1994-11-22 Nr. I-671) 

Žin., 1994, Nr. 96-1872

18.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

(1994-12-22 Nr. I-733) 

Žin., 1995, Nr. 3-37

19.

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas

(2000-06-27 Nr. VIII-1764) 

Žin., 2000, Nr. 58-1704

20.

Nekilnojamojo turto registro įstatymas

(1996-09-24 Nr. I-1539) 

Žin., 1996, Nr. 100-2261

21.

Pajūrio juostos įstatymas

 (2002-07-02 Nr. IX-1016) 

Žin., 2002, Nr. 73-3091

22.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

(1996-08-15 Nr. I-1495) 

Žin., 1996, Nr. 82-1965

23.

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas

(1996-05-02 Nr. I-1324) 

Žin., 1996, Nr. 46-1116;     

Žin., 2000, Nr. 89-2742

24.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas

(1999-05-20 Nr. VIII-1190) 

Žin., 1999, Nr. 50-1600;     

 Žin., 2011, Nr. 91-4318

25.

Saugomų teritorijų įstatymas

(1993-11-09 Nr. I-301) 

Žin., 1993, Nr. 63-1188

26.

Sodininkų bendrijų įstatymas

(2003-12-18 Nr. IX-1934) 

Žin., 2004, Nr. 4-40

27.

Statybos įstatymas

 (1996-03-19 Nr. I-1240) 

Žin., 1996, Nr. 32-788

28.

Šilumos ūkio įstatymas

(2003-05-20 Nr. IX-1565) 

Žin., 2003, Nr. 51-2254

29.

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas

(2013-07-02 Nr. XII-459) 

Žin., 2013, Nr. 76-3848

30.

Teritorijų planavimo įstatymas

(1995-12-12 Nr. I-1120) 

Žin., 1995, Nr. 107-2391

31.

Triukšmo valdymo įstatymas

(2004-10-26 Nr. IX-2499) 

Žin., 2004, Nr. 164-5971

32.

Turizmo įstatymas

(1998-03-19 Nr. VIII-667) 

Žin., 1998, Nr. 32-852

33.

Ūkininko ūkio įstatymas

(1999-05-04 Nr. VIII-1159) 

Žin., 1999, Nr. 43-1358;       

Žin., 2002, Nr. 123-5537

34.

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

(1998-05-12 Nr. VIII-729) 

Žin., 1998, Nr. 54-1492

35.

Vandens įstatymas

(1997-10-21 Nr. VIII-474)

Žin., 1997, Nr. 104-2615

36.

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

(2002-05-16 Nr. IX-886) 

Žin., 2002, Nr. 56-2225

37.

Želdynų įstatymas

(2007-06-28 Nr. X-1241)

Žin., 2007, Nr. 80-3215

38.

Žemės įstatymas

(1994-04-26 Nr. I-446) 

Žin., 1994, Nr. 34-620

39.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymas

(2011-04-12 Nr. XI-1307) 

Žin., 2011, Nr. 49-2362

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

Eil. Nr.

Nutarimo pavadinimas

Paskelbta (iformacijos šaltinis –Teisės aktų registras)

1.

Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo

(2014-04-23 Nr. 379) 

TAR, 2014-04-30, Nr. 4930

2.

Dėl Informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, teikimo ir vėjo elektrinių projektavimo bei statybos vietų šiose teritorijose derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2012-05-29 Nr. 626) 

Žin., 2012, Nr. 64-3238

3.

Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2012-05-29 Nr. 625) 

Žin., 2012, Nr. 64-3237

4.

Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimo Nr.656 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 3 straipsnio įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios  

Žin., 2011, Nr. 125-5947

5.

Dėl Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo patvirtinimo

(2010-06-07 Nr. 717) 

Žin., 2010, Nr. 69-3442

6.

Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms (2008-04-09 Nr. 341) 

Žin., 2008, Nr. 46-1730

7.

Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų

(2004-10-21 Nr. 1316) 

Žin., 2004, Nr. 156-5701

8.

Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo

(2004-05-26 Nr. 634) 

Žin., 2004, Nr. 86-3119

9.

Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2002-12-03 Nr. 1873) 

Žin., 2002, Nr. 116-5199

10.

Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo

(2002-07-19 Nr. 1165) 

Žin., 2002, Nr. 74-3164

11.

Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo

(2002-04-15 Nr. 534) 

Žin., 2002, Nr. 41-1539

12.

Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo

(2002-02-26 Nr. 280) 

Žin., 2002, Nr. 22-819

13.

Dėl Pripažinimo nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo

(2001-10-19 Nr. 1250) 

Žin., 2001, Nr. 90-3175

14.

Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo

(2000-12-15 Nr. 1458) 

Žin., 2000, Nr. 108-3463

15.

Dėl Savavališkai pastatytų ir statomų pastatų, įrenginių arba jų dalių, perduodamų valstybės arba savivaldybės nuosavybėn pagal teismo sprendimus, perėmimo ir apskaitos tvarkos patvirtinimo

(1996-01-18 Nr. 105) 

Žin., 1996, Nr. 7-184

16.

Dėl statybų reglamentavimo Palangoje

(1993-10-18 Nr. 781) 

Žin.,1993, Nr. 55-1072

17.

 Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo  

(1992-05-12 Nr. 343) 

Žin., 1992, Nr. 22-652

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

Paskelbta (Informacijos šaltinis –Teisės aktų registras)

1.

Dėl Nesudėtingųjų paplūdimių statinių, leidžiamų statyti paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje, sąrašo patvirtinimo

(2018-07-23 Nr. D1-700) 
TAR, 2018-07-23, Nr. 12277
2.

Dėl Biudžetinių įstaigų bendrų veiksmų, užkertant kelią savavališkoms statyboms, ir informacijos apie galimas savavališkas statybas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

(2018-06-29 Nr. D1-637)  
TAR, 2018-06-29, Nr. 10878

3.

Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2017-01-06 Nr. D1-22) 

TAR, 2017-01-10, Nr. 685

4.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo

(2016-12-30 Nr. D1-971)

TAR, 2016-12-30, Nr. 30156

5.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo

(2016-12-12 Nr. D1-880)

TAR, 2016-12-12, Nr. 28703

6.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo

(2016-12-12 Nr. D1-878)

TAR, 2016-12-12, Nr. 28700

7.

Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo

(2016-12-02 Nr. D1-848)

TAR, 2016-12-05, Nr. 28228

8.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo

(2016-11-11 Nr. D1-754)

TAR, 2016-12-01, Nr. 27896

9.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo

(2016-11-11 Nr. D1- 748)

TAR, 2016-11-11, Nr. 26719

10.

Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo

(2016-11-07 Nr. D1-738)

TAR, 2016-11-11, Nr. 26687

11.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo

(2016-10-27 Nr. D1-713)

TAR, 2016-11-21, Nr. 27168

12.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo

(2016-10-12 Nr. D1-669)

TAR, 2016-10-11, Nr. 24939

13.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo

(2016-07-04 Nr. D1-468)

TAR, 2016-07-08, Nr. 19388

14.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas patvirtinimo

(2015-12-10 Nr. D1-901)

TAR, 2015-12-11, Nr. 19649

15.

Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo

(2015-06-23 Nr. D1-500)
TAR, 2015-06-30, Nr. 10488

16.

Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

(2015-01-09 Nr. D1–18

TAR, 2015-01-12, Nr. 426

17.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo

(2014-06-17 Nr. D1-533) 

TAR, 2014-06-17, Nr. 7690

18.

Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo

(2014-03-12 Nr. D1-269)

TAR, 2014-03-13, Nr. 3057

19.

Dėl Pavyzdinės daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties formos patvirtinimo

(2012-12-04 Nr. D1-1047)

Žin., 2012, Nr. 141-7284

20.

Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2012-11-22 Nr. D1-961)

Žin., 2012, Nr. 138-7088

21.

Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašo patvirtinimo

(2012-06-29 Nr. D1-560)

Žin., 2012, Nr. 80-4209

22.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“ patvirtinimo

(2012-04-23 Nr. D1-345)

Žin., 2012, Nr. 50-2495

23.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo

(2012-04-23 Nr. D1-344) 

Žin., 2012, Nr. 50-2494

24.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“ patvirtinimo

(2012-03-07 Nr. D1-212) 

Žin., 2012, Nr. 30-1417

25.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“ patvirtinimo

(2012-02-28 Nr. D1-183) 

Žin., 2012, Nr. 32-1503

26.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo

(2011-12-29 Nr. D1-1053)

Žin., 2012, Nr. 5-144

27.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo

(2011-12-14 Nr. D1-972) 

Žin., 2011, Nr. 157-7448

28.

Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo

(2011-03-24 Nr. D1-251)

Žin., 2011, Nr. 37-1774;

Žin., 2012, Nr. 129-6494

29.

Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą ar griauti branduolinės energetikos objektus apskaitos ir sąrašo sudarymo tvarkos aprašo bei formų patvirtinimo

(2010-12-23 Nr. D1-1032) 

Žin., 2010, Nr. 158-8068

30.

Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo

(2010-03-15 Nr. D1-193) 

Žin., 2010, Nr. 31-1454

31.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ patvirtinimo

(2009-11-17 Nr. D1-693) 

Žin., 2009, Nr. 138-6095

32.

Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2009-11-10 Nr. D1-677)

Žin., 2009, Nr. 136-5963;

Žin., 2009, Nr. 138-0

33.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ patvirtinimo

(2008-10-27 Nr. D1-571) 

Žin., 2008, Nr. 130-4997

34.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo

(2008-03-12 Nr. D1-132)

Žin., 2008; Nr. 35-1256

35.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ patvirtinimo

(2008-03-12 Nr. D1-131)

Žin., 2008, Nr. 35-1255

36.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“ patvirtinimo

(2007-12-27 Nr. D1-706)

Žin., 2008, Nr. 1-34

37.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ patvirtinimo

(2007-04-17 Nr. D1-219)

Žin., 2007, Nr. 43-1651

38.

Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo

(2007-04-02 Nr. D1-193) 

Žin., 2007, Nr. 42-1594

39.

Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

(2006-12-29 Nr. D1-637) 

Žin. 2007, Nr. 10-403

40.

Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo

(2006-12-29 Nr. D1-629)
Žin. 2007, Nr. 19-742

41.

Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo

(2006-09-11 Nr. D1-412) 

Žin., 2006, Nr. 99-3852;

Žin., 2006, Nr. 107-0

42.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorės įėjimo durys“ patvirtinimo

(2006-02-01 Nr. D1-62)

Žin., 2006, Nr. 18-643

43.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.18:2005 „Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos“ patvirtinimo

(2005-12-21 Nr. D1-628)

Žin., 2006, Nr. 23-758

44.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.17:2005 „Gruntinių medžiagų užtvankos“ patvirtinimo

(2005-12-21 Nr. D1-627)

Žin., 2006, Nr. 19-664

45.

Dėl statybos techninio reglamento STR. 2.03.03:2005 „Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo

(2005-09-26 Nr. D1-466)

Žin., 2005, Nr. 117-4255

46.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Skaičiavimų reikalavimai“ patvirtinimo

(2005-09-22 Nr. D1-458)

Žin., 2005, Nr. 116-4215

47.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo

(2005-09-21 Nr. D1-455) 

Žin., 2005, Nr. 115-4195

48.

Dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2005-07-11 Nr. D1-341) 

Žin., 2005, Nr. 93-3466

49.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo

(2005-07-01 Nr. D1-338; 2010-05-21 Nr. D1-425) 

Žin., 2005, Nr. 93-3464

50.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ patvirtinimo

(2005-06-17 Nr. D1-309) 

Žin., 2005, Nr. 80-2908

51.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo

(2005-06-09 Nr. D1-289) 

Žin., 2005, Nr. 75-2729;

Žin., 2005-09-15, Nr. 111-0

52.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo

(2005-03-17 Nr. D1-152) 

Žin., 2005, Nr. 39-1282

53.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.14:2005 „Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas“ patvirtinimo

(2005-03-09 Nr. D1-141)

Žin., 2005, Nr. 36-1189

54.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo

(2005-02-18 Nr. D1-101) 

Žin., 2005, Nr. 28-895

55.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.12:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas“ patvirtinimo

(2005-02-18 Nr. D1-100)

Žin., 2005, Nr. 28-893

56.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.11:2005 „Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo

(2005-02-11 Nr. D1-84)

Žin., 2005, Nr. 24-788

57.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo

(2005-02-10 Nr. D1-79) 

Žin., 2005, Nr. 25-818

58.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo

(2005-02-08 Nr. D1-72)

Žin., 2005, Nr. 22-708

59.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo

(2005-01-26 Nr. D1-44) 

Žin., 2005, Nr. 17-550

60.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo

(2005-01-20 Nr. D1-38) 

Žin., 2005, Nr. 14-443

61.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo

(2004-10-18 Nr. D1-538)

Žin., 2004, Nr. 154-5624

62.

Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

(2004-09-27 Nr. D1-502)

Žin., 2004, Nr. 151-5506

63.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.15:2004 „Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“ patvirtinimo

(2004-08-18 Nr. D1-438)

Žin., 2004, Nr. 130-4681

64.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo

(2004-07-08 Nr. D1-376)

Žin., 2004, Nr. 116-4346

65.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.11:2004 „Šaldomieji pastatai ir patalpos“ patvirtinimo

(2004-07-05 Nr. D1-370) 

Žin., 2004, Nr. 108-4060

66.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo

(2004-03-31 Nr. D1-156) 

Žin., 2004, Nr. 104-3848

67.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ patvirtinimo

(2004-03-23 Nr. D1-127) 

Žin., 2004, Nr. 56-1949

68.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo

(2004-02-27 Nr. D1-91) 

Žin., 2004, Nr. 54-1851

69.

Dėl Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatų patvirtinimo

(2004-01-27 Nr. D1-43; 2005-04-27 Nr. D1-222)

Žin., 2004, Nr. 21-655;

Žin., 2005, Nr. 58-2028

70.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo

(2003-12-24 Nr. 705) 

Žin., 2004, Nr. 23-721

71.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.03:2003 „Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo

(2003-11-17 Nr. 565)  

Žin., 2003. Nr. 119-5449

72.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo

(2003-07-21 Nr. 390)

Žin., 2003, Nr. 83-3804

73.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo

(2003-07-17 Nr. 387) 

Žin., 2003, Nr. 79-3614

74.

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo

 (2003-07-09 Nr. 349) 

Žin., 2003, Nr. 76-3499

75.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ patvirtinimo

(2003-06-30 Nr. 325)

Žin., 2003, Nr. 90-4086

76.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ patvirtinimo

(2003-05-15 Nr. 233)

Žin., 2003, Nr. 59-2683

77.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ patvirtinimo

(2003-05-15 Nr. 231)

Žin., 2003, Nr. 59-2682

78.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.05:2003 „Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai“ patvirtinimo

(2003-04-09 Nr. 171)

Žin., 2003, Nr. 37-1635

79.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys” patvirtinimo

(2002-12-05 Nr. 622) 

Žin., 2002, Nr. 119-5372

80.

Dėl Pasiūlymų keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarkos patvirtinimo

(2002-04-23 Nr. 200) 

Žin., 2002, Nr. 54-2145

81.

Dėl Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2001-11-07 Nr. 540) 

Žin., 2001, Nr. 95-3372

82.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo

(2001-06-15 Nr. 319)

Žin., 2001, Nr. 53-1899

83.

Dėl statybos techninio regalmento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo

(2001-06-14 Nr. 317) 

Žin., 2001, Nr. 53-1898

84.

Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo

(2000-10-18 Nr. 444)

Žin., 2000, Nr. 96-3051

85.

Dėl Jūros krantų apsaugos ir naudojimo nuostatų patvirtinimo

(2000-02-24 Nr. 73)

Žin., 2000, Nr. 19-473

86.

Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo

(1999-12-27 Nr. 422) 

Žin., 2000, Nr. 17-424

87.

Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo

(1999-12-27 Nr. 420) 

Žin., 2000, Nr. 8-215

88.

Dėl Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių

(1996-11-22 Nr. 172)
Žin., 2000, Nr. 125-2923

 

Kelių institucijų teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

Paskelbta (Informacijos šaltinis –Teisės aktų registras)

1.

Dėl Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Finansų ministerija 2013-01-04 Nr. D1-13/1K-004) 

Žin., 2013, Nr. 3-92

2.

Dėl Kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklių patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Kultūros ministerija 2005-06-01 Nr. D1-279/ĮV-233) 

Žin., 2005, Nr. 72-2618

3.

Dėl Darbų vadovų, vadovaujančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai, atestavimo taisyklių patvirtinimo (Aplinkos ministerija ir Kultūros ministerija 2005-06-01 Nr. D1-278/ĮV-232)

Žin., 2005, Nr. 72-2617

4.

Dėl Įmonių, rengiančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektus, atliekančių kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus, tokio statinio ekspertizę, atestavimo taisyklių patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Kultūros ministerija 2005-06-01 Nr. D1-277/ĮV-231)

 

Žin., 2005, Nr. 72-2616

5.

Dėl Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos ir želdynų tvarkymo darbų priėmimo taisyklių patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Kultūros ministerija 2005-06-01 Nr. D1-276/ĮV-230) 

Žin., 2005, Nr. 72-2615

6.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Kultūros ministerija 2005-05-05 Nr. D1-233/ĮV-196) 

Žin., 2005, Nr. 60-2140

7.

Dėl Leidimų tvarkyti nekilnojamąsias kultūros vertybes bei statyti (griauti) statinius jų teritorijoje išdavimo tvarkos

(Aplinkos ministerija ir Kultūros ministerija 2003-12-16 Nr. 648/ĮV-470) 

Žin., 2004, Nr. 88-3251

8.

Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Susisiekimo ministerija 2008-01-09 Nr. D1-11/3-3) 

Žin., 2008, Nr. 9-322

9.

Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Žemės ūkio ministerija 2012-07-12 Nr. D1-590/3D-583)

Žin., 2012, Nr. 84-4421

10

Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Žemės ūkio ministerija 2005-01-20 Nr. 3D-37/D1-40; 2013-12-11 Nr. 3D-830/D1-920)

Žin., 2005, Nr. 14-450;

Žin., 2013, Nr. 128-6536)

11.

Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo

(Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Aplinkos ministerija 2008-01-15 Nr. A1-22/D1-34) 

Žin., 2008, Nr. 10-362

 

Kitų institucijų teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

Paskelbta  (informacijos šaltinis –Teisės aktų registras)

1.

Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo

(Energetikos ministerija 2018-12-18 Nr. 1-348) 
TAR, 2018-12-22, Nr. 21306

2.

Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo

(Energetikos ministerija 2017-07-19 Nr. 1-196) 

TAR, 2017-07-19, Nr. 12435

3.

Dėl Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo

(Energetikos ministerija 2016-09-13 Nr. 1-245)

TAR, 2016-09-19, Nr. 23683

4.

Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo

(Energetikos ministerija 2012-01-02 Nr. 1-2) 

Žin., 2012, Nr. 3-96

5.

Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo

(Energetikos ministerija 2010-10-25 Nr. 1-297) 

Žin., 2010, Nr. 127-6488

6.

Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo

(Energetikos ministerija 2009-09-29 Nr. 1-172) 

Žin, 2009, Nr. 118-5094

7.

Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo

(Energetikos ministerija 2010-03-29 Nr. 1-93) 

Žin., 2010, Nr. 39-1877

8.

Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijų patvirtinimo

(Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2016-05-04 Nr. V-258)

TAR, 2016-05-04, Nr. 11182

9.

Dėl Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

( Lietuvos bankas 2012-10-23 Nr. 03-226)

Žin., 2012, Nr. 128-6460

10.

Dėl Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

(Lietuvos bankas 2012-10-23 Nr. 03-225) 

Žin., 2012, Nr. 128-6459

11.

Dėl Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

(Lietuvos bankas 2016-12-22 Nr. 03-206)

TAR, 2016-12-27, Nr. 29531

12.

Dėl Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

(Lietuvos bankas 2016-12-22 Nr. 03-207)

TAR, 2016-12-27, Nr. 29532

13.

Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo

(Nacionalinė žemės tarnyba 2012-04-19 Nr. 1P-(1.3.)-146) 

Žin., 2012, Nr. 51-2564

14.

Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius Valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

(Nacionalinė žemės tarnyba 2013-09-10 Nr. 1P-(1.3)-265)

Žin., 2013, Nr. 96-4800

15.

Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

(Nacionalinė žemės tarnyba 2012-07-27 Nr. 1P-(1.3.)-259) 

Žin., 2012, Nr. 93-4831

16.

Dėl Statybos užbaigimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 2011-04-26 Nr. 1-141) 

Žin., 2011, Nr. 51-2486

17.

Dėl Statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės ir statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti, sprendinių atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(Radiacinės saugos centras 2011-09-15 Nr. 62V) 

Žin., 2011, Nr. 115-5447

18.

Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo

(Ryšių reguliavimo tarnyba 2011-10-14 Nr. 1V-978) 

Žin., 2011, Nr. 126-6011; 

Žin., 2013-10-12, Nr. 107-0

19.

Dėl techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ patvirtinimo

(Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999-12-28 Nr. 106) 

Žin., 2000, Nr. 28-785

20.

Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija 2004-08-19 Nr. V-586)

Žin., 2004, Nr. 134-4878

21.

Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(Valstybinė energetikos inspekcija 2014-11-27 Nr. 1V-95) 

TAR, 2014-12-03, Nr. 18598

22.

Dėl Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarkos patvirtinimo

(Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie LRV 1999-05-04 Nr. 17)

Žin., 1999, Nr. 42-1356

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

Paskelbta (Informacijos šaltinis –Teisės aktų registras)

1.

Dėl Kvietimo rekvizitų patvirtinimo

(2018-10-10 Nr. 1V-128)
TAR, 2018-10-11, Nr. 16053
2.

Dėl Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio reikalavimams rekvizitų patvirtinimo

(2017-12-22 Nr. 1V-169)
TAR, 2018-01-03, Nr. 116
3.

Dėl Privalomojo nurodymo rekvizitų patvirtinimo

(2017-12-21 Nr. 1V-166)
TAR, 2017-12-22, Nr. 21043
4.

Dėl Statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo

(2017-11-27 Nr. 1V-154)
TAR, 2017-12-01, Nr. 19261
5.

Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo

(2017-11-27 Nr. 1V-153)
TAR, 2017-12-01, Nr. 19260
6.

Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų patvirtinimo

(2017-07-17 Nr. 1V-91)
TAR, 2017-07-18, Nr. 12393

7.

Dėl Prašymo patvirtinti deklaraciją apie statinio (-ių) statybos užbaigimą / statinio (ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo

(2017-02-13 Nr. 1V-21)

TAR, 2017-02-21, Nr. 2828

8.

Dėl sprendimo dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo rekvizitų patvirtinimo

(2016-12-29 Nr. 1V-186)

TAR, 2017-02-21, Nr. 2827

9.

Dėl pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2016-12-28 Nr. 1V-182) 

TAR, 2017-01-10, Nr. 659

10.

Dėl Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo

(2016-11-07 Nr. 1V-128)

TAR, 2016-11-08, Nr. 26425

11.

Dėl Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2016-06-08 Nr. 1V-73)

TAR, 2016-06-13, Nr. 16081

12.

Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, šios informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano ir naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo

(2016-05-19 d. Nr. 1V-59) 
TAR, 2016-05-24, Nr. 13823

13.

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

(2015-12-11 Nr. 1V-207)

TAR, 2015-12-15, Nr. 19809

14.

Dėl Statinio (-ių) atitikties statinio projektui patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

(2015-12-11 Nr. 1V-206)

TAR, 2015-12-15, Nr. 19789

15.

Dėl pažymos apie statinio (-ių) atitiktį projektui rekvizitų patvirtinimo

(2015-10-16 Nr. 1V-177)

TAR, 2015-11-19, Nr. 18387

16.

Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo

(2015-08-31 Nr. 1V-141)

TAR, 2015-10-06, Nr. 14799

17.

Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo

(2015-08-31 Nr. 1V-140)

TAR, 2015-10-06, Nr. 14787

18.

Dėl Prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo

(2015-08-31 Nr. 1V-139)

TAR, 2015-10-06, Nr. 14786

19.

Dėl Leidimo tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo

(2015-08-31 Nr. 1V-138)

TAR, 2015-10-05, Nr. 14738

20.

Dėl Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto rekvizitų patvirtinimo

(2015-08-31 Nr. 1V-137)

TAR, 2015-09-29, Nr. 14451

21.

Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo

(2015-08-31 Nr. 1V-136)

TAR, 2015-10-05, Nr. 14737

22.

Dėl Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo

(2015-08-31 Nr. 1V-129)

TAR, 2015-10-01, Nr. 14541

23.

Dėl Statybinių atliekų tvarkymo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitų patvirtinimo ir jo taikymo

(2014-12-02 Nr. 1V-195)

TAR, 2014-12-03, Nr. 18588

24.

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros rizikos vadovo patvirtinimo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros rizikos valdymo komiteto sudarymo

(2014-10-07 Nr. 1V-134)

TAR, 2014-10-09, Nr. 13942

25.

Dėl Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo

(2014-01-08 Nr. 1V-5) 

TAR, 2014-02-11, Nr. 1413

26.

Dėl Statybos užbaigimo aktų ir deklaracijų apie statybos užbaigimą tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1V-41 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patvirtintose deklaracijose apie statybos užbaigimą nurodytų statinių statybos teisėtumo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

(2013-01-16 Nr. 1V-10)

Žin., 2013, Nr. 7-315

27.

Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo naudingumą patvirtinimo

(2012-03-29 Nr. 1V-53)

Žin. 2012, Nr. 45-2206

28.

Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ prieigos suteikimo taisyklių patvirtinimo

(2012-03-12 Nr. 1V-33)

Žin., 2012, Nr. 32-1530

29.

Dėl Asmenų konsultavimo valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo

(2011-11-10 Nr. 1V-194) 

Žin., 2011, Nr. 136-6481

30.

 Dėl Planavimo sąlygų, planavimo sąlygų sąvadų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo bei išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2011-02-04 Nr. 1V-17)

Žin., 2011, Nr. 100-4726

31.

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reidų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2010-06-08 Nr. 1V-95)

TAR, 2017-01-03, Nr. 407

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-25