BDAR
gdpr

29. Įvairūs klausimai susiję su informacine sistema „Infostatyba“

KLAUSIMAS

   Ar pasirašytame elektroniniais parašais projekte, teikiamame per IS „Infostatyba“, privalo būti fiziniai asmenų parašai?

 

ATSAKYMAS (2017-11-16, Nr. (9.12)-2D-16065)

   Paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

   Statinio projektas pasirašomas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 19 dalyje nustatyta tvarka, t.y. projektą pasirašo statinio projektuotojas ar jo įgaliotas asmuo, statinio projekto vadovas, statinio projekto dalių vadovai, statinio architektai ir statinio projekto rengėjai.

   Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodyta, kad vienas iš privalomų pateikti dokumentų statybą leidžiančiam dokumentui gauti yra šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamas statinio projektas ir jo elektroninė versija arba tik statinio projekto elektroninė versija, pasirašyta elektroniniu parašu privalančių jį pasirašyti asmenų (įskaitant ir atvejus, kai ši versija teikiama per prieigą), – Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis.

   Prašymų išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo ir šių dokumentų išdavimo tvarką nustato statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Šio reglamento 12 punkte nurodyta, kad prašymą ir kitus dokumentus pateikiant nuotoliniu būdu, per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“)_ išorinę svetainę www.planuojustatyti.lt, užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose įkeliami privalomi dokumentai juos formuojant pagal reglamento 11 punkte nurodytus reikalavimus. Kompiuterinėje laikmenoje įrašytas statinio projektas turi būti pasirašytas (patvirtintas) statinio projektą privalančių pasirašyti asmenų (statinio projekto vadovo, statinio projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais.

   Teisės aktai, nustatantys statinio projekto pasirašymo ir pateikimo per IS „Infostatyba“ tvarką, nenumato skenuotų parašų statinio projekte, jei šis projektas pasirašytas jį privalėjusių pasirašyti asmenų elektroniniu parašu.

   Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimas konkrečioje situacijoje.

KLAUSIMAS

Ar įgaliotam asmeniui pateikiant prašymą per Infostatybą patvirtinti statybos užbaigimo deklaraciją ir pasirašant statytojo vardu elektroniniu parašu reikalingas notarinis įgaliojimas?

 

ATSAKYMAS (2016-08-22, Nr. (9.12)-2D-11953)

Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

Informuojame, kad statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“  35.10 papunktyje nustatyta, kad teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą, pateikiamas turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.

 

KLAUSIMAS

  1. Teikiant neypatingo statinio techninį projektą statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinei sistemai „INFOSTATYBA“ (pvz. vieno buto gyvenamąjį namą), ar reikia pateikti projekto konstrukcinę dalį?
  2. Teikiant neypatingo daugiabučio gyvenamo namo, buto kapitalinio remonto techninį projektą statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinei sistemai „INFOSTATYBA“,  ar privaloma patekti techninio projekto konstrukcinę dalį? Projekte keičiamas buto išplanavimas, demontuojant buto kapitalinė sieną.

 

ATSAKYMAS (2015-07-07, Nr. (9.12)-2D-9765)

    Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

    Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 27 punkte nurodyta, kad priklausomai nuo statinio paskirties, statybos rūšies turi būti parengtos visos būtinos (žr. šio reglamento 8 priedą) tam statiniui pastatyti ir naudoti projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus.

    Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (toliau – Reglamentas) 6 punkte nurodyta, kad, norint gauti leidimą statyti naują statinį, savivaldybės administracijai pateikiamas prašymas (Reglamento 1 priedas), Statybos įstatymo 23 straipsnio 7, 8 ar 9 dalyse nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje) ir Reglamento 10 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir / ar žymos projekte) projekto sprendiniams, statybos projekto (toliau – projektas) popierinį variantą turi sudaryti šios dalys (kai jos privalomos): bendroji, architektūrinė, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, sklypo sutvarkymo, gaisrinės saugos [5.5]. Į elektroninę laikmeną (pvz., kompaktinį diską) turi būti įrašytos visos projekto dalys laikantis 6.1 – 6.4 punktuose nurodytų reikalavimų.

    Reglamento 7 punkte nurodyta, kad prašymą ir kitus dokumentus pateikiant nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikоs statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“), www.planuojustatyti.lt užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi pateikti dokumentai, juos formuojant pagal Reglamento 6 punkte nurodytus reikalavimus ir kompiuterinėje laikmenoje įrašytas projektas turi būti pasirašytas (patvirtintas) projektą privalančių pasirašyti asmenų (projekto vadovo, projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais.

    Apibendrindami pirmiau paminėtų tesės aktų nuostatas ir atsižvelgdami į tai, kad tiek pastato statyba, tiek pastato kapitalinis remontas neatsiejami nuo laikančiųjų konstrukcijų (jų partvarkymo) ir jų išdėstymo sprendinių, kurie pateikiami projekto konstrukcijų dalyje, manome, kad abiem paklausime nurodytais atvejais į „Infostatybą“ turi būti įkeltas visas (su konstrukcijų dalimi) kompiuterinėje laikmenoje įrašytas projektas.

    Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-03