Informuojame, kad ekstremaliosios situacijos (dėl COVID-19) metu:

Informuojame, kad karantino (dėl COVID-19) metu taikomos šios nuostatos dėl asmenų aptarnavimo:
1. Nepriimami dokumentai asmenų aptarnavimo vietose, išskyrus paštu gautų dokumentų priėmimą ir registravimą bei dokumentų išsiuntimą. Asmenys gali teikti dokumentus paštu, elektroniniu paštu info@vtpsi.lt, per informacines sistemas ar kitais teisės aktuose numatytais būdais, kai nereikia atvykti dokumentų pateikti į Inspekciją.
2. Neteikiamos konsultacijos asmenų aptarnavimo vietose.
3. Konsultacijos tel. Nr. (8 5) 207 3333 teikiamos darbo dienomis:  
•    Statybos ir teritorijų planavimo klausimais: I-IV – nuo 9.00 iki 16.00 val.; V – neteikiamos.
•    Informacinių sistemų naudojimo klausimais: I-IV – 8.00-17.00 val.; V – 8.00-15.45 val.
4. Kitais klausimais galite kreiptis bendruoju tel. Nr. (8 5) 272 2748 arba susisiekti su darbuotojais interneto svetainėje www.vtpsi.lrv.lt paskelbtais kontaktais.
5. Laikantis visų privalomų aptarnavimo taisyklių vykdoma administracinių nusižengimų teisena. Administracinių nusižengimų, nuo kurių  padarymo dienos praėjo ne daugiau kaip 6 mėn., o trunkamųjų administracinių nusižengimų atveju –  ne daugiau kaip 6 mėn.  nuo jų paaiškėjimo dienos ar užbaigimo dienos (jei patikrinimo metu trunkamasis pažeidimas buvo baigtas vykdyti iki patikrinimo),  teisenos procedūros sustabdomos  iki karantino pabaigos. Jei nuo nurodytų veiksmų praėję daugiau nei 6 mėn., administracinių nusižengimų teisena tęsiama.
6. Atliekami šie patikrinimai (tiek planiniai, tiek neplaniniai):
6.1. kai įvyko ar gresia statinio ar jo dalies avarija (tiek statinio viduje, tiek išorėje);
6.2. siekiant patikrinti teismo sprendimo ar privalomojo nurodymo įvykdymą, kai gauta informacijos apie jo įvykdymą (praneša skolininkas ar nustato pati Inspekcija) ir kitais atvejais, kai patikrinimo atidėjimas yra objektyviai negalimas. Jei šiame punkte nustatyta tvarka pagal turimą informaciją apie teismo sprendimo ar privalomojo nurodymo įvykdymą neįmanoma atlikti patikrinimo vietoje ir konstatuoti įvykdymo faktą, vykdomosiose bylose prašoma stabdyti vykdymo veiksmus iki atskiro Inspekcijos pasikreipimo;
6.3. statybos produktų poėmiai (tiek statinio viduje, tiek išorėje);
6.4. naujai statomų ar rekonstruojamų ypatingųjų ir neypatingųjų statinių patikrinimai (tiek statinio viduje, tiek išorėje);
6.5. atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų patikrinimai (tiek statinio viduje, tiek išorėje);
6.6. patikrinimai, kai juos atlikti nereikia vykti į vietą;
6.7. visi kiti patikrinimai, kai nepatenkama į patalpas, t. y. pagal kompetenciją, esant galimybėms, vizualiai statybvietėje patikrinant statinio atitiktį statinio projekto (pateiktos statinio projekto ar jo dokumentų laidos) sprendiniams ir teisės aktų reikalavimams;
6.8. kiti patikrinimai, kuriuos gauto kreipimosi pagrindu atlikti nusprendžiama atskiru Inspekcijos departamentų direktorių rašytiniu sprendimu, siekiant išvengti galimos reikšmingos žalos ar realaus pavojaus grėsmės valstybei, visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai ar esant kitiems pagrįstiems atvejams, kai patikrinimo negalima nukelti vėlesniam laikui.
7. Stabdomas planinių rangovų, statybos vadovų ir techninės priežiūros vadovų veiklos patikrinimų vietoje atlikimas.
8. Planiniai ir neplaniniai patikrinimai vietoje, kai juos numatyta atlikti vietoje pagal šį pavedimą, vykdomi šia tvarka:
8.1. prieš patikrinimą siunčiant pranešimą apie patikrinimą prašoma iki patikrinimo pradžios Inspekcijai el. paštu pateikti informaciją, ar planuojamose tikrinti patalpose nėra asmenų, kuriems įtariama ar nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar asmenų, kurie laikosi pagal teisės aktus privalomos izoliacijos; ar tokie asmenys nedalyvaus patikrinime;  
8.2. atliekant patikrinimą turi būti laikomasi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių;
8.3. visais atvejais, esant galimybėms, siekiama dokumentų apžiūrą atlikti lauke ar erdvioje patalpoje, kurioje vienu metu būtų ne daugiau kaip 1 asmuo. Asmenys ar darbuotojai, kurių dalyvavimas neprivalomas, patikrinime nedalyvauja; esant galimybei, pagal kompetenciją vizualiai statybvietėje patikrinama statinio atitiktis statinio projekto (pateiktos statinio projekto ar jo dokumentų laidos) sprendiniams ir teisės aktų reikalavimams;
8.4. kai patikrinimas atliekamas patalpose, kuriose gyvenama (kurios yra asmenų naudojamos patikrinimo metu), inspektorius privalo dėvėti respiratorių;
8.5. jeigu dėl asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, higienos ar kitų teisės aktuose nustatytų reikalavimų neužtikrinimo nėra galimybės patikrinti kai kurių statybos proceso aspektų ar dokumentų, apie tai pažymima Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Inspekcijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1V-53 (toliau – Aprašas), 12 punkte nurodytų patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) eilutėje, kur nurodytas klausimas dėl aspekto ar dokumento –  „Netikrinta“ ir pastabose nurodomos priežastys;
8.6. jeigu patikrinime dalyvaujantys asmenys atsisako dėvėti veido apsaugos priemones (kaukes ar respiratorius), laikytis saugaus atstumo ar atliekant patikrinimą paaiškėja, kad patikrinime dalyvauja asmuo, kuriam nustatyta ar įtariama COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar asmuo, kuris laikosi izoliacijos, patikrinimo vykdymas nutraukiamas apie tai pažymint patikrinimo akte (kontroliniame klausimyne). Tokiu atveju patikrinimas organizuojamas iš naujo.
8.7. kitos su patikrinimų atlikimu susiję funkcijos, numatytos Apraše ar kituose teisės aktuose, pagal galimybes įgyvendinamos nuotoliniu būdu.
9. Statybos užbaigimo procedūros karantino metu vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Karantino režimo metu Inspekcijos darbuotojai, šio pavedimo nustatytais atvejais atlikdami statybos ir ūkio subjektų patikrinimus vietoje bei statinių apžiūras vietoje statybos užbaigimo procedūrų metu, privalo tinkamai dėvėti Inspekcijos Išteklių valdymo skyriaus išduotas asmens apsaugos priemones (veido apsaugos priemonės turi priglusti prie veido ir visiškai dengti nosį ir burną), mūvėti vienkartines pirštines, taip pat laikytis kitų šalyje nustatytų rekomendacijų.
10. Skundų nagrinėjimas vyksta šia tvarka:
10.1. sustabdomi skundų ir pranešimų nagrinėjimo veiksmai (tiek gautų prieš karantiną, tiek jo metu), kai jų išnagrinėjimui būtina atlikti patikrinimą vietoje, išskyrus aukščiau nurodytas išimtis, kai patikrinimai atliekami;
10.2. sustabdytų skundų ir pranešimų nagrinėjimas atnaujinamas ir nagrinėjimo terminų skaičiavimas tęsiamas po karantino galiojimo pabaigos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23