BDAR

Informuojame, kad ekstremaliosios situacijos (dėl COVID-19) metu:

Informuojame, kad karantino (dėl COVID-19) metu taikomos šios nuostatos dėl asmenų aptarnavimo:
1. Nepriimami dokumentai asmenų aptarnavimo vietose, išskyrus paštu gautų dokumentų priėmimą ir registravimą bei dokumentų išsiuntimą, korespondencijos dėžutėje, esančioje ant pastato fasado A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, paliktų siuntų priėmimą. Asmenys gali teikti dokumentus paštu, palikti korespondencijos dėžutėje, esančioje ant pastato fasado A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, elektroniniu paštu info@vtpsi.lt, per informacines sistemas ar kitais teisės aktuose numatytais būdais, kai nereikia atvykti dokumentų pateikti į Inspekciją.
2. Neteikiamos konsultacijos asmenų aptarnavimo vietose.
3. Konsultacijos tel. Nr. (8 5) 207 3333 teikiamos darbo dienomis:  
•    Statybos ir teritorijų planavimo klausimais: I-IV – nuo 9.00 iki 16.00 val.; V – neteikiamos.
•    Informacinių sistemų naudojimo klausimais: I-IV – 8.00-17.00 val.; V – 8.00-15.45 val.
4. Kitais klausimais galite kreiptis bendruoju tel. Nr. (8 5) 272 2748 arba susisiekti su darbuotojais interneto svetainėje www.vtpsi.lrv.lt paskelbtais kontaktais.
5. Administracinių nusižengimų teisena laikantis visų privalomų saugaus asmenų aptarnavimo taisyklių vykdoma bendra tvarka.
6. Atliekami statybos ir statybos dalyvių patikrinimai:
6.1. nuo 2021 m. birželio 7 d. – visi neplaniniai patikrinimai;
6.2. nuo 2021 m. birželio 7 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – planiniai patikrinimai, kai juos atlikti nereikia vykti į vietą ar patekti į statinio vidų;
6.3. nuo 2021 m. liepos 1 d. – visi planiniai patikrinimai.
7. Patikrinimai vietoje vykdomi šia tvarka:
7.1. į patikrinimus viena transporto priemone gali vykti ne daugiau kaip 2 inspektoriai, dėvintys veido apsaugos priemones. Kai šalyje taikomi judėjimo tarp šalies regionų apribojimai, vykdami į patikrinimus inspektoriai turi turėti įrodymą, kad vyksta vykdyti darbo funkcijas (pranešimą asmenims apie numatomą patikrinimą, privalomąjį nurodymą ar pan.);
7.2. prieš patikrinimą siunčiant pranešimą apie patikrinimą, prašoma iki patikrinimo pradžios Inspekcijai el. paštu pateikti informaciją, ar planuojamose tikrinti patalpose nėra asmenų, kuriems įtariama ar nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar asmenų, kurie laikosi pagal teisės aktus privalomos izoliacijos; ar tokie asmenys nedalyvaus patikrinime. Taip pat pranešime apie patikrinimą nurodoma, kad patikrinime turi teisę dalyvauti ne daugiau kaip 1 suinteresuotas asmuo, kuris privalės dėvėti veido apsaugos priemonę (kaukę ar respiratorių) ir laikytis saugaus bent 2 metrų atstumo. Suinteresuotas asmuo informuojamas, kad jo dalyvavimas yra nebūtinas, o pageidaudamas asmuo gali pateikti savo paaiškinimus (komentarus) iš anksto iki numatytos patikrinimo dienos ar vėliau po patikrinimo raštu ar el. paštu. Visais atvejais yra vadovaujamasi protingumo principu ir siekiama su asmeniu susitarti;  
7.3. atliekant patikrinimą užtikrinama, kad vienu metu būtų bendraujama su ne daugiau kaip 1 suinteresuotu asmeniu laikantis bent 2 metrų atstumo. Jei patikrinime pageidauja dalyvauti kiti asmenys, šių asmenų, jiems sutikus, prašoma pateikti paaiškinimus (komentarus) raštu ar atsiųsti vėliau el. paštu, arba patikrinimo metu palaukti atokiau laikantis bent 2 metrų atstumo. Jei nepavyksta užtikrinti, kad vienu metu būtų bendraujama tik su vienu suinteresuotu asmeniu, Inspekcijos darbuotojas turi paraginti asmenis išsiskirstyti, o jiems nesutikus – turi teisę patikrinimą nutraukti kaip nustatyta šio pavedimo 7.6 papunktyje;
7.4. visais atvejais, esant galimybėms, siekiama dokumentų apžiūrą atlikti lauke ar erdvioje patalpoje, kurioje vienu metu būtų ne daugiau kaip 1 asmuo. Asmenys ar darbuotojai, kurių dalyvavimas neprivalomas, patikrinime nedalyvauja; esant galimybei, pagal kompetenciją vizualiai statybvietėje patikrinama statinio atitiktis statinio projekto (pateiktos statinio projekto ar jo dokumentų laidos) sprendiniams ir teisės aktų reikalavimams;
7.5. kai patikrinimas atliekamas patalpose, kuriose gyvenama (kurios yra asmenų naudojamos patikrinimo metu), inspektorius privalo dėvėti respiratorių;
7.6. jeigu patikrinime dalyvaujantys asmenys atsisako dėvėti veido apsaugos priemones (kaukes ar respiratorius), laikytis saugaus atstumo ar atliekant patikrinimą paaiškėja, kad patikrinime dalyvauja asmuo, kuriam nustatyta ar įtariama COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar asmuo, kuris laikosi izoliacijos, patikrinimo vykdymas nutraukiamas apie tai pažymint patikrinimo akte (kontroliniame klausimyne). Tokiu atveju patikrinimas organizuojamas iš naujo;
7.7. kitos su patikrinimų atlikimu susijusios funkcijos, numatytos Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Inspekcijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1V-53, ar kituose teisės aktuose, pagal galimybes įgyvendinamos nuotoliniu būdu.
8. Statybos užbaigimo procedūros karantino metu vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Karantino režimo metu Inspekcijos darbuotojai, šio pavedimo nustatytais atvejais atlikdami statybos ir ūkio subjektų patikrinimus vietoje bei statinių apžiūras vietoje statybos užbaigimo procedūrų metu, privalo tinkamai dėvėti Inspekcijos Išteklių valdymo skyriaus išduotas asmens apsaugos priemones (veido apsaugos priemonės turi priglusti prie veido ir visiškai dengti nosį ir burną), mūvėti vienkartines pirštines, taip pat laikytis kitų šalyje nustatytų rekomendacijų.
9. Skundų nagrinėjimas vyksta šia tvarka:
9.1. nuo 2021 m. birželio 7 d. atnaujinami visų skundų ir pranešimų (nepriklausomai nuo to, ar reikalingas patikrinimas vietoje) nagrinėjimo veiksmai;
9.2. iki 2021 m. birželio 7 d. sustabdytų skundų ir pranešimų nagrinėjimas atnaujinamas ir nagrinėjimo terminų skaičiavimas tęsiamas nuo 2021 m. birželio 7 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-04