Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautinis bendradarbiavimas

Statybos kokybės klausimai – tarptautiniu mastu

2016-12-07

          Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) specialistų grupė 2016 m. lapkričio 24–25 dienomis dalyvavo Rygoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje statybos kokybės ir statybos rinkos Latvijoje ir Europoje priežiūros klausimais. Tuo pat metu organizuotas ir Europos statybų priežiūros konsorciumo (CEBC) narių susitikimas, į kurį buvo pakviesti ir Lietuvos atstovai.

          Latvijoje tai trečius metus organizuojama tokio masto tarptautinė konferencija, atkreipiant šalies ir tarptautinės visuomenės dėmesį į statybos sektoriaus vystymosi tendencijas ir kokybės reikšmę. Šiųmečio renginio tikslas – suburti vietinius ir užsienio statybos srities ekspertus, siekiant pasidalyti patirtimi apie tai, kokia gali būti nacionalinės teisės sistemos įtaka  statybos kokybės gerinimui nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

           VTPSI atstovai konferencijos dalyviams iš Estijos, Lenkijos, Austrijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Anglijos ir kitų šalių pristatė nuo 2017 sausio 1 d. įsigaliosiančius Statybos įstatymo pakeitimus, susijusius su statybos kokybės užtikrinimu, trečiųjų asmenų apsauga, administracinės naštos mažinimu verslo subjektams. Taip pat papasakojo ir apie nuveiktus darbus statybos valstybinės priežiūros srityje, nūdienos iššūkius ir ilgalaikius tikslus, pasidalijo ateities planais skaitmenizuoti statybos sektorių. Patiems buvo naudinga susipažinti su kitų šalių patirtimi, taikant nacionalinius ir tarptautinius standartus geresnei statybos kokybei pasiekti.

Siekiant tobulinti statybos priežiūros procesus – studijų vizitai į Skandinavijos valstybes

2016-11-17

          Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) 2016 m. kovo 30 d. Šiaurės ministrų tarybos biurui Estijoje pateikė paraišką dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programoje (toliau – programa). Kartu pateiktas projektas ,,Studijų vizitai į Suomijos ir Norvegijos statybų priežiūros ir standartizacijos institucijas, siekiant pasidalyti šių sričių gerosios praktikos patirtimi“ ir su juo susiję dokumentai (kvietimą į Suomijos ir Norvegijos organizacijas patvirtinantys raštai bei rekomendacijos). 2016 m. gegužės 20 d. Inspekcija buvo informuota, kad Šiaurės ministrų tarybos biuras Estijoje nusprendė skirti finansavimą projekto veikloms iš programos lėšų (programa padengia iki 60 proc. kelionės, apgyvendinimo bei bendradarbiavimo tinklų veiklos išlaidų).

          Įgyvendinant projektą rugsėjo ir spalio mėnesiais suorganizuoti Lietuvos ir Latvijos delegacijų vizitai į Suomijos ir Norvegijos statybos priežiūros ir standartizacijos organizacijas. Susitikimų metu susipažinta su Skandinavijos valstybių statybos srities teisiniu reglamentavimu bei šiose šalyse įdiegtų statybos leidimų išdavimo informacinių sistemų funkcionalumais. Vizitų metu užmegztas ilgalaikis bendradarbiavimas su Norvegijos ir Suomijos statybos srities politikos formavimo, priežiūros ir standartizacijos organizacijomis užtikrins efektyvų gerosios praktikos sklaidos procesą.

CEBC – Europos statybos kontrolės balsas

2016-07-04

     Siekdama semtis gerosios užsienio valstybių, kontroliuojančių statybos sritį, praktikos patirties, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) 2016 metais planuoja įstoti į tarptautinę ne pelno siekiančią organizaciją – Europos statybos priežiūros konsorciumą (CEBC – angl. Consortium of European Building Control).

     Konsorciumo strateginės veiklos kryptys:

     1. informacijos iš statybos kontrolės informacinių sistemų rinkimas, analizavimas ir vertinimas;
     2. aplinkos ir naujų tendencijų stebėjimas;
     3. patirties skleidimas rengiant rekomendacijas, išvadas ir pasiūlymus, plėtojant partnerystę, bendradarbiaujant tiek CEBC, tiek ir  visos Europos lygmeniu.

Inspekcijos vadovybė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Rygoje

2016-07-04

     2015 m. lapkričio 27 dieną Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) viršininkė Laura Nalivaikienė ir pavaduotojai Eglė Kuklierienė ir Aidas Valys statybų priežiūros institucijos Latvijoje kvietimu dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Statybos kokybės valstybinė kontrolė ir statybos rinkos priežiūra Latvijoje ir Europoje“.

     VTPSI viršininkė šio renginio dalyviams pristatė pranešimą apie valstybinės statybų priežiūros organizavimą Lietuvoje, statybos kokybės kontrolės metodus, įdiegtų informacinių sistemų galimybes ir naudą, siekiant užtikrinti efektyvią statybų priežiūrą.

     Jau ne pirmą kartą rengiamoje tokioje konferencijoje dalyvavo ne tik kaimyninių šalių Lietuvos ir Estijos valstybių institucijų delegacijos, bet ir mokslo, verslo bei kokybės vertinimo organizacijų atstovai iš Vokietijos, Suomijos, Austrijos. Pristatyti pasiekimai, statybos srities aktualijos, iššūkiai, su kuriais susiduria šalys, reglamentuodamos statybą ir jos priežiūrą. Apie Europos Sąjungos statybos pramonės aktualijas kalbėjo Europos statybų priežiūros konsorciumo (CEBC) Austrijos statybų technikos instituto (OIB) atstovas.        

     Rygos konferencijoje ypatingas dėmesys skirtas tiek procesų, tiek ir produktų kokybės gerinimo klausimams, atsižvelgiant į šiuolaikinių technologijų poveikį statybų sektoriui. Verslo atstovai pristatė statybos produktų gamintojų požiūrį šia tema.

     Konferencijos pabaigoje aktyviai diskutuota apie įvardytų problemų priežastis, būtinus pokyčius, kad būtų įgyvendintos reikiamos priemonės.

     „Dalyvavimas tokio pobūdžio tarptautiniame renginyje leidžia lyg iš šono pažvelgti ir įvertinti inspekcijos nuveiktus darbus, palyginti savo ir kitų šalių analogiškų institucijų veiklą, išsiaiškinti, kokią gerąją patirtį galėtume perimti, ar pasidalinti savąja su mažiau pažengusiais tam tikroje statybos valstybinės priežiūros srityje“, – apie konferencijos naudą sakė Laura Nalivaikienė.

Semtis patirties statybos inspekcijoje – kolega iš Latvijos

2016-06-22

     2015 m. gegužės 19 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) priėmė Latvijos statybos kontrolės institucijos vadovą Peterį Drukį. Vizito tikslas – susipažinti su statybos valstybinės priežiūros sistema Lietuvoje ir galimybėmis gerąją praktiką pritaikyti savo šalyje.
     Latvijos statybos valstybinės kontrolės biuras įkurtas 2014 metais, po „Maximos“ pastato griūties Rygoje. Iki tol keletą metų, panaikinus anksčiau veikusią statybą kontroliuojančią įstaigą, statybos priežiūra buvo vykdoma tik savivaldybių lygmeniu. Naujoji institucija iš esmės dar tik ieško savo kelio. Šiais metais jai pradėjęs vadovauti P. Drukis nusiteikęs ne viską pradėti nuo nulio, o pasinaudoti Lietuvos, Estijos ir kitų šalių patirtimi, kuriant latviškąjį statybos valstybinės priežiūros modelį.
     VTPSI viršininkė Laura Nalivaikienė svečiui pristatė Lietuvos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros teisinę bazę, VTPSI funkcijas, įgyvendinamus projektus, pasiektus rezultatus, veiklos prioritetus bei siekius.
     Ypač didelį kaimyninės šalies institucijos vadovo susidomėjimą sukėlė VTPSI veikloje naudojamos informacinės sistemos, teikiamos elektroninės paslaugos. Svečias pripažino, kad Latvijos statybos valstybinės priežiūros tarnybos laukia ilgi įtempto darbo metai, lygiuojantis į Lietuvos pažangą šioje srityje. Dėl to pageidautų tolesnio glaudaus abiejų institucijų bendradarbiavimo.
     Susitarta, kad toks vizitas – ne paskutinis. L. Nalivaikienė pažadėjo patarimų iš patirties statybos valstybinės priežiūros teisinės bazės formavimo, informacinių sistemų diegimo klausimais.
     Latvijos statybos valstybinės kontrolės biuro direktoriaus P. Drukio pristatyta dabartinė situacija šalies statybos reglamentavimo ir priežiūros srityse ir siekiami tikslai taip pat patvirtina teisingą VTPSI įgyvendinamų projektų veiklos efektyvumui gerinti pasirinkimą.

Atvertos durys tarptautiniam bendradarbiavimui

2013-06-14

     Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) 2013 m. birželio 13 d. lankėsi delegacija iš Azerbaidžano: Azerbaidžano Respublikos valstybinio miestų planavimo ir architektūros komiteto atstovai, kompanijos „Integris“, turinčios licenciją vykdyti geodezijos, topografijos ir teritorijų planavimo darbus, vadovai.

     VTPSI viršininkė Laura Nalivaikienė pristatė inspekcijos struktūrą, uždavinius ir atliekamas funkcijas, papasakojo apie veiklos rezultatus ir įgyvendinamus projektus.

     Svečiai ypač domėjosi Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“, elektroninių paslaugų teikimo galimybėmis ir Inspekcijos įgyvendinamais informacinių sistemų projektais teritorijų planavimo srityje.

     Azerbaidžaniečius taip pat sudomino VTPSI kuriama rizikos vertinimo sistema.

     Svečiai, pasidžiaugę VTPSI pasiekimais plėtojant elektronines paslaugas, pripažino, kad jiems būtų labai naudingas tolesnis bendradarbiavimas, nes patys dar tik pradeda kurti panašias informacines sistemas.

     Susitikime dalyvavusiems VTPSI atstovams buvo įdomu išgirsti, kad Azerbaidžane statybos ir teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdo skirtingos institucijos: statybos priežiūrą atlieka Ypatingų reikalų ministerija, o teritorijų planavimo – minėtas Valstybinis miestų planavimo ir architektūros komitetas.

     Atsisveikindami svečiai dėkojo už suteiktą progą susipažinti su VTPSI veikla, pareiškė norą toliau bendradarbiauti ir pakvietė atvykti į Azerbaidžaną išsamiau susipažinti su jų šalies institucijų vykdoma panašia veikla.

Atnaujinimo data: 2023-09-23