BDAR
gdpr

Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos, ataskaitos ir skelbimai

Pirkimo dokumentai pasiekiami adresu:

http://cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=352071

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, 288600210

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  A. Vienuolio g.  8, LT-01104 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): vyriausiasis specialistas Žilvinas Juška, tel. (8 5) 271 3026, faksas (8 5) 272 3620, el. p. z.juska@vtpsi.lt), interneto adresas www.vtpsi.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO „PAŽANGIŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ, SUSIJUSIŲ SU STATYBA IR STATYBOS VALSTYBINE PRIEŽIŪRA, PLĖTRA“ ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) numato įsigyti projekto „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra“ administravimo paslaugas. Inspekcija yra Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS Infostatyba) valdytoja ir tvarkytoja. 2015 m. Inspekcija baigė vykdyti IS Infostatyba modernizavimo projektą „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statybos dokumentų išdavimu ir statybos priežiūra, teikiamų bendradarbiavimo lygiu, kūrimas“ (projekto kodas VP2-3.1-IVPK-14-K-01-029), kurio metu buvo modernizuota 18 išorinių su statyba susijusių elektroninių paslaugų iki bendradarbiavimo lygio. Naujos kartos paslaugos sudarė galimybes nuotoliniu būdu ne tik teikti prašymus dėl su statyba susijusių dokumentų išdavimo, tačiau ir gauti patį dokumentą nuotoliniu būdu. Šiuo metu ne visos su statyba susijusios paslaugos yra perkeltos į elektroninę erdvę arba turi būti modernizuotos atsižvelgiant į pasikeitusius statybų veiklą reglamentuojančius teisės aktus. 2017 m. Inspekcija parengė planuojamo vykdyti projekto „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra“ (toliau – Projektas) investicijų projektą, ES Struktūrinių fondų finansavimui pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonę Nr. 02.3.1-CPVA-V- 529 „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“. Sutartis ddėl paslaugų teikimo įsigalioja nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja visą Projekto vykdymo laikotarpį (35 mėnesius), bet ne trumpiau kaip iki Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir galutinės ataskaitos pateikimo Centrinei projektų agentūrai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: supaprastintas atvirtas pirkimas

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Pirkimo vertė atitinka supaprastinto atviro pirkimo vertę.

Neįvykusio viešojo pirkimo procedūrų ataskaita:

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita.pdf

Perkančioji organizacija informuoja, kad su Projekto „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra“ administravimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektu (toliau – Techninės specifikacijos projektas) galima susipažinti iki 2017 m. birželio 22 d. 24 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku), o teikti pasiūlymus dėl Techninės specifikacijos projekto – iki 2017 m. birželio 22 d. 24 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku).

Pasiūlymai ir pastabos, taip pat atsakymai į juos dėl paskelbtos Techninės specifikacijos projekto, teikiami ne tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, bet ir faksu ((8-5) 272 3620), elektroniniu paštu (zilvinas.juska@vtpsi.lt; info@vtpsi.lt).

ES projekto administravimo paslaugu technine specifikacija.docx

Pirkimo dokumentai pasiekiami adresu:

http://cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=342954

Papildymas:

Informacija tiekejams apie atsakymus į klausimus ir pirkimo salygu keitima.docx

TPDRIS atviro pirkimo salygos 2017-06-12. aktuali redakcija.docx

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, 288600210

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  A. Vienuolio g.  8, LT-01104 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Ingrida Kinčiūtė-Zulgė, tel. (8 5) 271 3324, mob. tel. 8 612 03 363, faks. (8 5) 272 23620, el. paštas i.kinciute@vtpsi.lt, interneto adresas www.vtpsi.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) palaikymo ir vystymo paslaugos. Perkamos TPDRIS palaikymo paslaugos, kurios teikiamos nuolat už pasiūlyme nurodytą mėnesinį mokestį, kuris negali viršyti 2550 Eur su PVM, ir TPDRIS vystymo (užsakomosios) paslaugos, vykdomos pagal atskirus perkančiosios organizacijos užsakymus visą sutarties vykdymo laikotarpį. Perkamų paslaugų apimtys ir savybės nustatytos techninėje specifikacijoje. Pirkimas į dalis neskaidomas, tiekėjams pateikti alternatyvių pasiūlymų neleidžiama. Sutartis įsigalioja nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja 12 mėnesių su galimybe sutartį pratęsti 2 kartus po 12 mėnesių. Sutartis pratęsiama automatiškai, jei nė viena iš sutarties šalių likus 1 mėnesiui iki einamųjų 12 mėnesių pabaigos nepareiškia prieštaravimų dėl sutarties pratęsimo.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: Atvirtas pirkimas

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Pirkimo vertė atitinka atviro pirkimo vertę.

Skelbimas apie laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį.docx

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita

Skelbimas apie sudarytą sutartį

Perkančioji organizacija informuoja, kad su Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ programinės įrangos palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektu (toliau – Techninės specifikacijos projektas) galima susipažinti iki 2017 m. birželio 2 d. 24 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku), o teikti pasiūlymus dėl Techninės specifikacijos projekto – iki 2017 m. birželio 2 d. 24 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku).

Pasiūlymai ir pastabos, taip pat atsakymai į juos dėl paskelbtos Techninės specifikacijos projekto, teikiami ne tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, bet ir faksu ((8-5) 272 3620)), elektroniniu paštu (zilvinas.juska@vtpsi.lt; info@vtpsi.lt).

Technine specifikacija Infostatyba PI palaikymo ir vystymo paslaugos.docx

Informacija tiekejams apie pakeista technines specifikacijos projekta.docx

Technine specifikacija Infostatyba PI palaikymo ir vystymo patikslinta.docx

Perkančioji organizacija informuoja, kad su Projekto „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra“ techninės specifikacijos parengimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektu (toliau – Techninės specifikacijos projektas) galima susipažinti iki 2017 m. gegužės 8 d. 24 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku), o teikti pasiūlymus dėl Techninės specifikacijos projekto – iki 2017 m. gegužės 8 d. 24 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku).

Pasiūlymai ir pastabos, taip pat atsakymai į juos dėl paskelbtos Techninės specifikacijos projekto, teikiami ne tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, bet ir faksu ((8-5) 272 3620)), elektroniniu paštu (zilvinas.juska@vtpsi.lt; info@vtpsi.lt).

Techninės specifikacijos parengimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija.docx

Informacija tiekejams apie pakeista technines specifikacijos projekta.docx

Techninės specifikacijos parengimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija patikslinta.docx

Pirkimo dokumentai pasiekiami adresu:

http://cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=338166

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, 288600210

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  A. Vienuolio g.  8, LT-01104 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Ingrida Kinčiūtė-Zulgė, tel. (8 5) 271 3324, mob. tel. 8 612 03 363, faks. (8 5) 272 23620, el. paštas i.kinciute@vtpsi.lt, interneto adresas www.vtpsi.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ infrastruktūros palaikymo paslaugų pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS) infrastruktūros palaikymo paslaugos. Paslaugos turi būti teikiamos 19 (devyniolika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjui už suteiktas paslaugas bus mokama kas mėnesį. Mėnesinė pirkimo objekto kaina be PVM, Eur neturi viršyti 3305,00 Eur be PVM. Sutartis įsigalios nuo sutarties pasirašymo dienos ir galios iki visų sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 36 mėnesius arba iki sutarties vertė pasieks 70 000 Eur be PVM.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atvirtas pirkimas

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Pirkimo vertė atitinka supaprastinto atviro pirkimo vertę. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 42 str. 2 dalies 1 punktas ir 84 str. 1 dalies 1 punktas.

Informacija dėl techninės specifikacijos:

Perkančioji organizacija informuoja, kad su Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ techninės įrangos palaikymo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektu (toliau – Techninės specifikacijos projektas) galima susipažinti iki 2017 m. kovo 27 d. 24 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku), o teikti pasiūlymus dėl Techninės specifikacijos projekto – iki 2017 m. kovo 27 d. 24 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku).

Pasiūlymai ir pastabos, taip pat atsakymai į juos dėl paskelbtos Techninės specifikacijos projekto, teikiami ne tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, bet ir faksu ((8-5) 272 3620)), elektroniniu paštu (zilvinas.juska@vtpsi.lt; info@vtpsi.lt).

IS Infostatyba techninės įrangos palaikymo techninė specifikacija

Informacija tiekejams (atnaujinta)

IS Infostatyba techninės įrangos palaikymo techninė specifikacija patikslinta

Dėl laimėtojo nustatymo ir ketinimo sudaryti sutartį:

Skelbimas apie laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį.docx

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita.pdf

Skelbimas apie sudarytą sutartį.docx

Pirkimo dokumentai pasiekiami adresu:

http://cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=328315

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, 288600210

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  A. Vienuolio g.  8, LT-01104 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Ingrida Kinčiūtė-Zulgė, tel. (8 5) 271 3324, mob. tel. 8 612 03 363, faks. (8 5) 272 23620, el. paštas i.kinciute@vtpsi.lt, interneto adresas www.vtpsi.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ modifikavimo, pagal pasikeitusius teisės aktus, paslaugų supaprastintas atviras pirkimas

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS) programinės įrangos modifikavimo, pagal pasikeitusius teisės aktus, paslaugos. IS modifikavimo, pagal pasikeitusius teisės aktus, paslaugos teikiamos už ne daugiau kaip 80 000 Eur su PVM, kuris apima IS modifikavimo poreikio analizę, projektavimą, programavimą, testavimus, diegimą ir dokumentavimą su naudotojų vadovų atnaujinimais. Paslauga "Specialiųjų reikalavimų elektroninių paslaugų pertvarkymas" turi būti turi būti suteikta (IS produkcinėje aplinkoje) ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos, o naujos elektroninės paslaugos „Prašymas informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą“ ir „Prašymas pritarti numatomam statinių projektavimui“ sukūrimas - per 2 mėnesius nuo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atvirtas pirkimas

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Pirkimo vertė atitinka supaprastinto atviro pirkimo vertę. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 42 str. 2 dalies 1 punktas ir 84 str. 1 dalies 1 punktas.

Perkančioji organizacija informuoja, kad su Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ modifikavimo, pagal pasikeitusius teisės aktus, paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektu (toliau – Techninės specifikacijos projektas) bus galima susipažinti iki 2017 m. sausio 23 d. 24 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku), o teikti pasiūlymus dėl Techninės specifikacijos projekto – iki 2017 m. sausio 19 d. 24 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku).

Pasiūlymai ir pastabos, taip pat atsakymai į juos dėl paskelbtos Techninės specifikacijos projekto teikiami ne tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, bet ir paštu, faksu bei elektroniniu paštu (info@vtpsi.lt).

Perkamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos rizikos valdymo informacinės sistemos ( RVIS) techninės įrangos ir programinės įrangos palaikymo ir vystymo paslaugos. RVIS techninės įrangos ir programinės įrangos palaikymo ir vystymo paslaugos susideda iš: 1. bazinių RVIS palaikymo paslaugų, kurios teikiamos nuolat ir kurių pradinė apimtis programinės įrangos palaikymo paslaugų atveju sudaro 14,5 valandų per mėnesį, o techninės įrangos palaikymo paslaugų atveju – 11 valandų per mėnesį; 2. užsakomųjų RVIS palaikymo ir vystymo paslaugų, kurios teikiamos pagal pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį esant Perkančiosios organizacijos užsakymams pagal faktiškai sugaištą šių paslaugų teikimo laiką, suderintą su Perkančiąja organizacija.

Nuoroda į techninę specifikaciją:

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=256537

Nuoroda į skelbimą ir dokumentų parsisiuntimą:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=260138&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-27