Ar statytojas gali (įgaliojimu) perleisti juridiniam arba fiziniam asmeniui savo pareigą organizuoti statinio projekto ekspertizę bei statinio statybos techninę priežiūrą (2023-10-27)

KLAUSIMAS

Ar statytojas gali (įgaliojimu) perleisti juridiniam arba fiziniam asmeniui savo pareigą (pagal Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktą), organizuoti statinio projekto ekspertizę bei statinio statybos techninę priežiūrą?

 

ATSAKYMAS (2023-10-27, Nr. (9.12) 2D-18635)

 

Atsakydami į paklausimą, informuojame, kad paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

Informuojame, kad Inspekcija veiklą vykdo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) nustatyta apimtimi, konsultacijas teikia Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėse[1] (toliau – Konsultavimo taisyklės) nustatyta tvarka. Pagal Konsultavimo taisyklių 4.1 papunktį konsultacija – tai žodinis ar rašytinis atsakymas į asmens paklausime pateiktą (-us) klausimą (-us) teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių ir su jais susijusių teisės aktų nuostatų taikymo klausimais. Atsakymą rengiame vadovaudamiesi Konsultavimo taisyklėmis, kurios nenumato konkrečių situacijų nagrinėjimo, išvadų teikimo, todėl teikiame nuomonę tik dėl galiojančio teisinio reguliavimo, susijusio su paklausime keliamais klausimais.

Paklausime nurodote ir klausiate, jog „AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) prašo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išaiškinimo ar statytojas, šiuo atveju Kelių direkcija, gali (įgaliojimu) perleisti juridiniam arba fiziniam asmeniui savo pareigą (pagal Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktą), organizuoti statinio projekto ekspertizę bei statinio statybos techninę priežiūrą“.

Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punkte nustatyta, kad statytojas (užsakovas) privalo: „<...>

3) turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą; organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma arba savo iniciatyva (draudžiama statinio projekto ekspertizę pavesti organizuoti statinio projektuotojui); <...>;

5) organizuoti ir atlikti statinio statybos techninę priežiūrą;“.

Statybos įstatymo 2 straipsnyje apibrėžta:

- statinio projektavimo valdymas – statinio projektavimo ir su juo susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbų organizavimas, kurį atlieka statinio projektavimo valdytojas pavedimo sutarties tarp įgaliotojo – statytojo (užsakovo) ir įgaliotinio – statinio projektavimo valdytojo pagrindu (63 dalis);

- statinio projektavimo valdytojas – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija ar jų padalinys, veikiantys kaip įgaliotojo – statytojo (užsakovo) įgaliotinis, valdantis statinio projektavimą, organizuojantis statinio projektavimo ir su juo susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka jo pasamdytas šią teisę turintis fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija (64 dalis);

- statinio statybos valdymas – statinio statybos ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbų organizavimas, kurį atlieka statinio statybos valdytojas pavedimo sutarties tarp įgaliotojo – statytojo (užsakovo) ir įgaliotinio – statinio statybos valdytojo pagrindu (80 dalis);

- statinio statybos valdytojas – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija ar jų padalinys, veikiantys kaip įgaliotojo – statytojo (užsakovo) įgaliotinis, valdantis statinio statybą, organizuojantis statinio statybos ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka jo pasamdytas šią teisę turintis fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų padalinys (81 dalis).

Statybos įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad statybos dalyviai taip pat yra statinio projektavimo valdytojas, kai statytojas (užsakovas) pasirenka statinio projektavimo valdymą kaip statinio projektavimo organizavimo būdą, ir statinio statybos valdytojas, kai statytojas (užsakovas) pasirenka statinio statybos valdymą kaip statybos organizavimo būdą. Asmenys, kurie turi teisę būti statinio projekto valdytojais ir statinio statybos valdytojais, nurodyti Statybos įstatymo 20 straipsnio 1[2] ir 2[3] dalyje.

Statybos įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad statinio projektavimo valdytojas veikia statytojo (užsakovo) vardu ir darbus organizuoja pagal šias statybos techninės veiklos pagrindines sritis: statybinių tyrimų, statinio projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros,statinio projekto ekspertizės. Šių sričių darbų mastas ir statytojo (užsakovo), kaip įgaliotojo, pavedamos įgaliotiniui – statinio projektavimo valdytojui teisės ir pareigos nustatomi pavedimo sutartimi.

Statybos įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad statinio statybos valdytojas veikia statytojo (užsakovo) vardu ir darbus organizuoja pagal šias statybos techninės veiklos pagrindines sritis: statybos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra. Šių sričių darbų mastas ir statytojo (užsakovo), kaip įgaliotojo, pavedamos įgaliotiniui – statinio statybos valdytojui teisės ir pareigos nustatomi pavedimo sutartimi.

Apibendrinant pateiktas teisės aktų nuostatas, manytina, kad statytojas (užsakovas), gali įgalioti ir pavedimo sutarties pagrindu pavesti statinio projektavimo valdytojui organizuoti statinio projekto ekspertizę, o statinio statybos valdytojui organizuoti ir atlikti statinio statybos techninę priežiūrą. Atkreiptinas dėmesys, kad statinio projekto valdytojas ir statinio statybos valdytojas turi atitikti Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Draudžiama statinio projekto ekspertizę pavesti organizuoti statinio projektuotojui.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.

 

 

 

[1]Patvirtinta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1V-194.

[2]  Būti statinio projektavimo valdytoju Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę:

1) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo;

2) užsienio valstybės juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padaliniai, kurie pagal šios valstybės teisės aktus turi teisę savo šalyje užsiimti statinio projektavimo valdymo veikla;

3) architektas ar statybos inžinierius.

[3]  Būti statinio statybos valdytoju Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę:

1) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo;

2) užsienio valstybės juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padaliniai, kurie pagal šios valstybės teisės aktus turi teisę savo šalyje užsiimti statinio statybos valdymo veikla;

3) architektas ar statybos inžinierius.

Atnaujinimo data: 2023-11-29