BDAR
gdpr

KLAUSIMAS

 

   Prašome išaiškinimo šiais klausimais:

   1. Ar reikia kartoti teritorijų planavimo procesą nuo pradžios, skelbti naują viešą susirinkimą, ar gali būti baigiamas rengti teritorijų planavimo dokumentas-pagal sąlygas, išduotas pagal naują nuo 2014-01-01 įsigaliojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą bei prieš tai buvusį reguliavimą;

   2. Ar teikiant iš naujo tikrinti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, byloje turi būti galiojančios planavimo sąlygos. Jei šiuo atveju vienos institucijos pratęs Planavimo sąlygų terminą, o kitos išduos Teritorijų planavimo sąlygas, kai bus atliekamas patikrinimas. Ar tokiu atveju reikės kartoti procedūras, jei reikės, tai kokias;

   3. Kuo vadovaujantis nustatoma, kad išduotos planavimo sąlygos prieštarauja teisės aktams ir teritorijų planavimo dokumentams ir kas tai nusako;

   4. Kaip dažnai ir kas turi keisti išduotas planavimo sąlygas, kai įsigalioja nauji teisės aktai ir teritorijų planavimo dokumentai, darantys įtaką rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams.

 

   ATSAKYMAS (2015-10-29, Nr. (8.4)-2D-16562)

 

   Pagal kompetenciją teikiame nuomonę jame išdėstytais klausimais.

   1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – TPĮ) pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai, dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų, gali būti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą.

   Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262, redakcijos, galiojusios iki 2013-12-31, 10 punkte nustatyta, jei teritorijų planavimo procesas nėra baigtas, planavimo sąlygų ir/ar planavimo sąlygų sąvado galiojimo terminą pagal motyvuotą planavimo organizatoriaus prašymą pratęsia (išskyrus Aprašo 11 ir 12 punktuose nurodytus atvejus) planavimo sąlygas ir/ar planavimo sąlygų sąvadą išdavusios institucijos, bet ne ilgiau kaip 2 metams.

   Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo (toliau – Tikrinimo aprašas) redakcijos, galiojusios iki 2013-12-31 13 punkte nurodyti konkretūs atvejai, kuriems esant, teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucija turi reikalauti pakartoti dokumento viešumo užtikrinimo ir (ar) derinimo procedūras.

   Kaip matyti iš pirmiau išdėstytų teisės aktų nuostatų, institucija gavusi planavimo organizatoriaus prašymą pratęsti planavimo sąlygas, jas pratęsia išskyrus Aprašo 11 punkte numatytus atvejus, kai ji turi išduoti naujas planavimo sąlygas. Jeigu planavimo sąlygas išdavusi institucija išdavė naujas planavimo sąlygas pagal Aprašo 11 punkto reikalavimus, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), patikrinusi šių planavimo sąlygų teisėtumą, įvertinusi atliktų procedūrų ir sprendinių  atitiktį teisės aktų reikalavimams bei nustačiusi pažeidimus, įtvirtintus Tikrinimo aprašo 13 punkte, turi reikalauti kartoti teritorijų planavimo dokumento viešumo ir (ar) derinimo procedūras. Vienareikšmiškai atsakyti ar reikės kartoti teritorijų planavimo dokumento procedūras vien dėlto, kad buvo išduotos naujos planavimo sąlygos pagal Aprašo 11 punkto reikalavimus, pasibaigus ankstesnių teritorijų planavimo sąlygų galiojimo terminui, nėra galimybės, kadangi kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti ar dėl naujų išduotų teritorijų planavimo sąlygų pagal Aprašo 11 punkto reikalavimus buvo pakeisti sprendiniai ir reikėjo atlikti šių (pakeistų) sprendinių viešumo užtikrinimo ir derinimo procedūras.

   2. Aprašo redakcijos, galiojusios iki 2013-12-31, 10 punkte, be kita ko, nustatyta, kad išduotos teritorijų planavimo sąlygos galioja viso proceso metu.

   Pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 250.3.3, 158.3.3 ir 73.3 punktų nuostatas, teritorijų planavimo sąlygos yra sudėtinė teritorijų planavimo dokumento dalis.

   Pagal Tikrinimo aprašo redakcijos, galiojusios iki 2013-12-31, 7.4 punktą Inspekcija, kaip teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdanti institucija, turi patikrinti ar teritorijų planavimo dokumento planavimo sąlygos atitinka TPĮ ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

   Vadovaudamiesi Aprašo 8 punktu ir atsižvelgdami į tai, kad teritorijų planavimo dokumento tikrinimas atliekamas teritorijų planavimo dokumento baigiamojo etapo tikrinimo stadijos metu, kuri pagal TPĮ 25 straipsnio 6 dalies nuostatas yra sudėtinė teritorijų planavimo proceso dalis, manome, kad tikrinimui pateikto teritorijų planavimo dokumento planavimo sąlygos turi būti galiojančios. Esant negaliojančioms planavimo sąlygoms, Inspekcija negalėtų įvykdyti teisės aktuose įtvirtintos pareigos – patikrinti planavimo sąlygų (t.y. negaliojančio dokumento) teisėtumą, o nustačiusi pažeidimus – negalėtų reikalauti juos ištaisyti ir pan.

   Be to, kaip jau minėta, Aprašo redakcijos, galiojusios iki 2013-12-31, 11 punkte nustatyti konkretūs atvejai, kai planavimo sąlygos turi būti keičiamos planavimo sąlygas išdavusios institucijos iniciatyva. Atkreiptinas dėmesys, kad minėto teisės akto nuostatos dėl planavimo sąlygų keitimo privalomumo netaikytinos, kai teritorijų planavimo dokumentas patvirtintas ir teikiamas registruoti teritorijų planavimo dokumentų registre. Tam, kad, teritorijų planavimo sąlygos galėtų būti pakeistos planavimo sąlygos išdavusios institucijos iniciatyva pagal Aprašo 11 punktą, jos turi būti galiojančios ir teritorijų planavimo dokumento baigiamojo etapo tvirtinimo stadijos metu, t.y. ne tik teritorijų planavimo dokumento tikrinimo, bet ir tvirtinimo metu.

   3. Aprašo redakcijos, galiojusios iki 2013-12-31, 11 punkte nustatyta, kad planavimo sąlygos turi būti keičiamos naujomis planavimo sąlygas išdavusios institucijos iniciatyva apie tai informavus planavimo organizatorių, kai: 1. planuojamoje teritorijoje įsigalioja parengti nauji teritorijų planavimo dokumentai ir jų sprendiniai turi įtakos rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams (ši nuostata netaikoma, kai teritorijų planavimo dokumentas patvirtintas ir teikiamas registruoti teritorijų planavimo registre); 2. įsigalioja patvirtinti nauji teisės aktai ir normatyviniai dokumentai, darantys įtaką rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams (ši nuostata netaikoma, kai teritorijų planavimo dokumentas patvirtintas ir teikiamas registruoti teritorijų planavimo registre).

   Aprašo redakcijos, galiojusios iki 2013-12-31, 12 punkte taip pat nustatyta, kad planavimo sąlygos ir/ar planavimo sąlygų sąvadas turi būti keičiami naujais planavimo organizatoriaus iniciatyva, kai teritorijų planavimo proceso metu keičiasi teritorijų planavimo tikslai ir uždaviniai.

   Inspekcijos nuomone, vadovaujantis pirmiau nurodytomis teisės akto nuostatomis, jeigu teritorijų planavimo proceso metu nesikeitė teritorijų planavimo tikslai ir uždaviniai, tačiau įsigaliojo teisės aktai ir (ar) buvo patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai, planavimo sąlygas išdavusi institucija turi įvertinti, ar įsigalioję teisės aktai ir (ar) patvirtinti teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai turi įtakos rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams. Nustačius, jog įtakos turi, planavimo sąlygas išdavusi institucija savo iniciatyva turi keisti savo išduotas planavimo sąlygas.

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 4 straipsnio 2 dalies 6 punkto, 5 straipsnio, 6 straipsnio 2 dalies 12 punkto, 6 straipsnio 3 dalies 3 punkto, 6 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis Inspekcija tikrina ar planavimo sąlygos išduotos teisės aktų nustatyta tvarka ir ar jų turinys atitinka teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pažymime, kad nustačiusi planavimo sąlygų išdavimo procedūros pažeidimus, Inspekcija reikalauja juos ištaisyti bei asmenims, pažeidusiems planavimo sąlygų išdavimo procedūrą, taiko administracinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 189 (16) straipsnio nuostatas. 

   4. Vadovaujantis pirmiau minėtomis Aprašo 11 punkto nuostatomis, manome, kad keisti planavimo sąlygas turi ir privalo jas išdavusios institucijos kiekvienu atveju, kai nustato, jog įsigalioję parengti nauji teritorijų planavimo dokumentai ir /arba įsigalioję patvirtinti nauji teisės aktai, turi įtakos rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams.

   Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.

KLAUSIMAS

 

Pagal iki 2009-12-09 galiojusią tvarką planavimo sąlygos galiojo 3 metus. Nuo 2009-12-09 įsigaliojus naujai planavimo sąlygų išdavimo tvarkai, bendrųjų ir specialiųjų planų planavimo sąlygos galioja 5 metus. Ar išduotų planavimo sąlygų galiojimas, įsigaliojus naujai tvarkai, pratęsiamas iki 5 metų be jokių papildomų procedūrų?

 

ATSAKYMAS (2013-08-26, Nr.(8.4)-2D-13552)

 

Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-733 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 145-6460) 1 punktu patvirtinta Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo nauja redakcija ir 2 punktu nustatyta, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos išduotų planavimo sąlygų ir planavimo sąlygų sąvado galiojimo terminui taikomi šio tvarkos aprašo reikalavimai.

Vadovaujantis aukščiau išdėstytomis nuostatomis, manome, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos išduotų planavimo sąlygų ir planavimo sąlygų sąvado galiojimo terminui automatiškai, be jokių papildomų procedūrų, taikomi šio tvarkos aprašo planavimo sąlygų ir planavimo sąlygų sąvado galiojimo terminui nustatyti reikalavimai.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-03