BDAR
gdpr

KLAUSMAS

 

Pateikėme patikrai parengtą miesto bendrojo plano dokumentaciją. Ją priimantis padalinys pareikalavo, kad projekto originalo kopija, kuri pasilieka VTPSI padalinyje, būtų anspauduota pagal dokumento kopijos parengimo taisykles, t.y. kiekvienas puslapis būtų antspauduotas dviejose vietose spaudu "kopija tikra" patvirtinta projekto vadovo parašu. Prašome paaiškinti kokiu dokumentu vadovaujantis prašoma taip apiforminti teikiamą dokumentą. Ar detaliuosius planus reikia apiforminti taip pat, ar tai taikoma tik bendriesiems planams?

 

ATSAKYMAS ( 2013-01-03; REG. NR. 2D – 116)

 

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau –  Inspekcija), susipažinusi su Jūsų 2012 m. gruodžio 16 d. el. paklausimu, pateikia nuomonę jame išdėstytu klausimu. Informuojame, kad pateikti paklausime duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Pateikus papildomos informacijos, konsultacijos turinys gali keistis.

Informuojame, kad pagal 2012 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintą „Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo“ 4 punktą, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo raštu pateikdamas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą pagal kompetenciją vykdančiai institucijai prašymą patikrinti teritorijų planavimo dokumentą (šiuo atveju tiek bendrąjį teritorijų planavimo dokumentą, tiek detalųjį teritorijų planavimo dokumentą), prie jo privalo pridėti viešai apsvarstyto ir suderinto visos sudėties pagal teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimo tvarką, reikalavimus parengto teritorijų planavimo dokumento originalą ir jo kopiją, kuri turi būti patvirtinta planavimo organizatoriaus teisės aktų nustatyta tvarka. Dokumento originalą ir jo kopiją turi sudaryti sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) ir planavimo proceso procedūrų dokumentai.

Pažymime, kad tikrumo žyma rašoma pagal 2011 m. liepos 4 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas „Dokumentų rengimo taisykles“ (2011, Nr. 88-4229).

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-03