BDAR
gdpr

KLAUSIMAS

Lietuvos Respublikos ,,Statybos įstatymo‘‘ 33 straipsnio pakeitimas, kuris įsigalios nuo 2014-01-01 numato: "sustabdyti statybą dėl teisės aktų ir (ar) statinio projekto sprendinių pažeidimų vykdant statybą turi teisę: statinio statybos techninis prižiūrėtojas". Ar statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo vadovautis statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techninė priežiūra‘‘ 35.3 ir (ar) 35.4 punktais, t.y. kreiptis į statybos valstybinę priežiūrą atliekančią instituciją, kad ši priimtų sprendimą, patvirtinantį ar atšaukiantį statinio statybos techninio prižiūrėtojo reikalavimą sustabdyti statybos darbus?

 

ATSAKYMAS (2013-08-30, Nr.(8.4)-2D-13888)

Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje paskelbtame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo projekte “Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04: 2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekte (Nr. 13-2301-01) nebėra statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ 35.3 ir 35.4 nuostatų dėl statybos darbų sustabdymo.

Ryšium su Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2013, Nr. 76-3841) 33 straipsnio pakeitimais, įsigaliojančiais nuo 2014 m. sausio 1 d., nesikeičia Statybos įstatymo 16 straipsnio 5 dalies nuostata, kad, jei statinys ar statinio statybos darbai kelia pavojų žmonėms ir aplinkai, statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę pats sustabdyti statybą ir kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kad ši priimtų sprendimą, patvirtinantį ar atšaukiantį techninio prižiūrėtojo reikalavimą.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-03