BDAR
gdpr

Darbo projekto privalomumas (2017-08-17)

KLAUSIMAS

   Prašome informuoti,  nuo kada ir kokio norminio dokumento pagrindu privalomas darbo projektas, kuris reikalaujamas vieno buto gyvenamųjų namų statybos užbaigimo procedūroms atlikti.

   Jei darbo projekto privalomumas buvo periodinis – prašome nurodyti periodus.

 

 

ATSAKYMAS (2017-08-17, Nr. (9.12)-2D-11564)

   Teikiame Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) nuomonę paklausime nurodytu klausimu.

   Darbo projekto rengimo privalomumą reglamentavo organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.02:1997 „Statinio projekto sudėtis“, patvirtintas statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr.139, (galiojo nuo 1997-05-15 iki 2002-06-30); statybos techninis reglamentas STR  1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23d. įsakymu Nr. 199, (galiojo nuo 2002-07-01 iki 2005-01-11); statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintas aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708, (galiojo nuo 2005-01-12 iki 2010-09-30); statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintas 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708, nauja redakcija nuo 2010 10 01, (galiojo nuo 2010-10-01 iki 2016-12-31); statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu  Nr. D1-738, (galioja nuo 2017-01-01). Šiuose reglamentuose nurodyta darbo projekto paskirtis – vykdyti statybos darbus, pastatyti, atiduoti naudoti ir pripažinti tinkamu naudoti statinį, atlikti statinio statybos užbaigimo procedūras.

   Pažymėtina, kad organizaciniame tvarkomajame statybos techniniame reglamente STR 1.05.02:1997 „Statinio projekto sudėtis“ (galiojo nuo 1997-05-15 iki 2002-06-30) nurodyta išimtis, kai darbo projektas gali būti nerengiamas – jei techniniame projekte numatyti pakankami projektiniai sprendiniai ir techninės specifikacijos, pagal kurias būtų galima patikrinti ir įsitikinti, kad bus įvykdyti statinių techninio reglamento esminiai reikalavimai, nupirkti įrengimus, gaminius ir medžiagas, vykdyti statybos darbus. Statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ (galiojo nuo 2002-07-01 iki 2005-01-11) reglamentuota, kad statinio projektas gali būti rengiamas tiek dviem atskirais etapais (techninis projektas ir darbo projektas atskirai), tiek vienu etapu (techninis - darbo projektas arba tik techninis projektas) ir nurodyta, kad, kai darbo projektas nerengiamas, techninio projekto paskirtis – pagal jį pastatyti ir patikrinti pastatytą statinį, ar jį galima pripažinti tinkamu naudoti ir šio projekto pagrindu teisiškai įregistruoti. Galimybė rengti projektą vienu etapu (techninį darbo projektą) taip pat nurodyta statybos techniniuose reglamentuose STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ (galiojo 2005-01-12 iki 2010-09-30), STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (galiojo nuo 2010-10-01 iki 2016-12-31) ir nuo 2017-01-01 galiojančiame STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

   Apibendrindami tai, kas pirmiau išdėstyta, manome, kad atliekant statybos užbaigimo procedūras darbo projektas privalomas, išskyrus:

  • nuo 1997-05-15 iki 2002-06-30, kai darbo projektas nebuvo parengtas, tačiau parengtame techniniame projekte buvo numatyti pakankami projektiniai sprendiniai ir techninės specifikacijos, pagal kurias būtų galima patikrinti ir įsitikinti, kad bus įvykdyti statinių techninio reglamento esminiai reikalavimai, nupirkti įrengimus, gaminius ir medžiagas, vykdyti statybos darbus;
  • nuo 2002-07-01 iki 2005-01-11, kai projektas buvo parengtas vienu etapu: techninis-darbo projektas arba techninis projektas, pagal kurį galima pastatyti ir patikrinti pastatytą statinį, ar jį galima pripažinti tinkamu naudoti ir šio projekto pagrindu teisiškai įregistruoti;
  • nuo 2005-01-12, kai buvo parengtas techninis darbo projektas.

Ši konsultacija negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-03