KLAUSIMAS

Laba diena. Į ***** rajono savivaldybės administraciją kreipėsi  UAB pageidaujanti  inicijuoti galiojančio „Aukštybinių statinių (inžinerinių statinių – vėjo elektrinių ir jų grupių bei elektroninio ryšio perdavimo bokštų ir stiebų) išdėstymo ***** rajono savivaldybės teritorijoje“ specialiojo plano, patvirtinto 201* m. ****** ** d. ***** rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.****** „Dėl aukštybinių statinių (inžinerinių statinių – vėjo elektrinių ir jų grupių bei elektroninio ryšio perdavimo bokštų ir stiebų) išdėstymo ****** rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano tvirtinimo“ koregavimą, papildomai įtraukiant  teritorijas vėjo jėgainių statybai, esančias ***** r.sav., ***** ir *** seniūnijose.  ***** rajono savivaldybės Taryba priėmė sprendimą  leisti rengti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentą - inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, koreguojant galiojantį „Aukštybinių statinių (inžinerinių statinių – vėjo elektrinių ir jų grupių bei elektroninio ryšio perdavimo bokštų ir stiebų) išdėstymo ***** rajono savivaldybės teritorijoje“ specialųjį planą (TPDR Nr.***********). Pradėjus TPD koregavimo dokumentų įkėlimo į TPDRIS eigą, sistema to daryti neleidžia nurodydama „sisteminę klaidą“ (ištrauka pridedama). Prašome išaiškinti  ką darome ne taip ir kokiomis planų rengimo taisyklėmis vadovaujantis turėtų būti rengiamas šio specialiojo plano koregavimas ir koks turi būti nustatomas planavimo dokumento porūšis?

 

ATSAKYMAS (2018-11-26, Nr. (9.12)-2D-16575)

Paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 30 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad specialiojo teritorijų planavimo dokumentai (toliau – TPD) rengiami, koreguojami, keičiami, derinami, tikrinami ir tvirtinami vadovaujantis šiuo Įstatymu, specialiojo TPD rengimą organizuojančių subjektų veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir Vyriausybės įgaliotų institucijų vadovų kartu su aplinkos ministru patvirtintomis tam tikromis specialiojo TPD rengimo taisyklėmis, kuriose nustatoma specialiojo TPD organizavimo, rengimo, koregavimo, keitimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo tvarka. Specialiojo TPD keičiami sprendimą rengti atitinkamą dokumentą priėmusios valstybės ar savivaldybės institucijos sprendimu dėl dokumento keitimo, taikant šiame įstatyme numatytą specialiojo teritorijų planavimo procesą ir tą pačią dokumento tvirtinimo procedūrą.

Pagal Įstatymo (redakcija nuo 2014-01-01) 5 straipsnio 4 dalį, specialiojo TPD priskiriami:

1) specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai: žemėtvarkos schemos, kaimo plėtros žemėtvarkos projektai;

2) miškų tvarkymo schemos;

3) saugomų teritorijų specialiojo TPD: saugomų teritorijų sistemos ar jos dalių schemos, saugomų teritorijų ribų planai, saugomų teritorijų planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planai), saugomų teritorijų tvarkymo planai;

4) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo TPD;

5) inžinerinės infrastruktūros vystymo planai;

6) žemės gelmių naudojimo planai.

Šio straipsnio 5 dalyje pažymėta, kad įstatymų nustatytais atvejais gali būti rengiami ir kiti šio straipsnio 4 dalyje nenurodyti specialiojo TPD.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau – TPDR) įregistruotas ,,Aukštybinių statinių (inžinerinių statinių-vėjo elektrinių ir jų grupių, bei elektroninio ryšio perdavimo bokštų, stiebų) išdėstymo rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas“ (TPD registracijos Nr. ************). TPDR TPD kortelėje nurodytas šio specialiojo plano planavimo porūšis – aukštybinių pastatų išdėstymo planai.

Atkreipiame dėmesį, kad Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-246, nuo 2014-01-01 negalioja.

Atsižvelgdami į tai kas išdėstyta, manome, kad galima atlikti specialiojo TPD koregavimą tik tuo atveju, jei yra galiojančios Vyriausybės įgaliotų institucijų vadovų kartu su aplinkos ministru patvirtintos tam tikros specialiojo TPD rengimo taisyklės kuriose nustatoma specialiojo TPD organizavimo, rengimo, koregavimo, keitimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo tvarka. Jeigu tokių galiojančių taisyklių nėra, tai tokiu atveju negalima atlikti specialiojo TPD koregavimo. Dėl šios priežasties ir rodoma sisteminė klaida Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybės tarybos patvirtinti savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens specialiojo TPD (išskyrus specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus) sprendiniai konkretizuoja savivaldybės bendrojo plano sprendinius ir savivaldybės tarybos sprendimu specialiojo TPD pripažįstami savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi. Kitų patvirtintų savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens specialiojo TPD sprendiniai derinami, išskyrus šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus, su atitinkamo lygmens kompleksinio TPD sprendiniais, o rengiant, keičiant ar koreguojant savivaldybės lygmens bendrąjį planą, integruojami į atitinkamo bendrojo plano sprendinius.

Remiantis Įstatymo 28 straipsnio 9 dalies nuostatomis, savivaldybės tarybos patvirtinti savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens specialiojo TPD (išskyrus specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus) sprendiniai, savivaldybės tarybos sprendimu pripažinti savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi, registruojami kaip atitinkamų TPD korektūros.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manytina, kad gali būti rengiami ar keičiami bei koreguojami tokie specialiojo TPD, kurie yra išvardyti Įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje, arba jeigu jie yra numatyti rengti kitame įstatyme. Jeigu savivaldybės tarybos patvirtinti specialiojo TPD nėra įtraukti į Įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje pateiktą baigtinį specialiojo TPD sąrašą ir kituose įstatymuose nėra numatytas tokių specialiojo TPD rengimas, vadovaujantis Įstatymo 22 straipsnio 2 dalies ir 28 straipsnio 9 dalies nuostatomis, tokie specialiojo TPD, savivaldybės tarybos sprendimu pripažinti bendrojo plano sudėtine dalimi, registruojami TPDR kaip bendrojo plano korektūra ir keičiami ar koreguojami kaip bendrojo plano sprendiniai.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.

 

KLAUSIMAS

Prašome atsakyti, ar vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo (2013-06-27 redakcija) 28 straipsnio 8 dalimi bei Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių (2014-01-02) 318.2 punktu techninio projekto rengimo metu galima koreguoti inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ribas (pridedamas ****** detalusis planas ir situacijos schema).

 

ATSAKYMAS (2019-12-19, Nr. (9.12)-2D-16413)

Atsakydami į Jūsų paklausimą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) kompetenciją, informuojame, kad pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal paklausėjo pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Inspekcijos konsultacijos turinys.

Taip pat informuojame, kad Inspekcijai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu (toliau – Priežiūros įstatymas) priskirtą funkciją – konsultacijų ir metodinės pagalbos teikimą – detalizuoja Inspekcijos viršininko 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1V-194 patvirtintos Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės (toliau – Konsultavimo taisyklės). Konsultavimo taisyklių 4.1 p. nurodyta, kad konsultacija yra Inspekcijos teikiama administracinė paslauga – žodinis ar rašytinis atsakymas į asmens paklausime pateiktą (-us) klausimą (-us) teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių ir su jais susijusių teisės aktų nuostatų taikymo klausimais. Pateikiame Inspekcijos specialistų nuomonę dėl paklausime nurodytos situacijos atveju taikytinų teisės aktų nuostatų.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 18 straipsnio 1 dalyje nurodytas detaliuosiuose planuose nustatomas privalomas teritorijos naudojimo reglamentas, kurį sudaro ir 6 punkte nurodytos inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribos.

Įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad „detaliuosiuose planuose nustatyta statinių statybos zona, statybos riba ir statybos linija, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribos, pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, apželdinama teritorijos dalis, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikis gali būti koreguojami, jeigu tai nepažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimų statinio projekto rengimo metu. Prieš tai šiam kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimui turi raštu pritarti visi žemės sklypo valdytojai ir naudotojai bei Teritorijų planavimo komisija, jai pateikiant statinio projekto sklypo sutvarkymo dalį (sklypo planą)“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 332 punkte nurodyta, kad galiojančiuose detaliuosiuose planuose, parengtuose pagal iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusį teisinį reguliavimą, vartotų sąvokų turinys turi būti suvokiamas pagal tuo metu galiojusį teisinį reguliavimą.

Su paklausimu pateiktas ********** teritorijos detalusis planas, patvirtintas ****** miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ****-**-** įsakymu Nr. ***-**** (toliau – detalusis planas), parengtas pagal iki 2014 metų galiojusį Lietuvos Respublikos teritorijų planavimą įstatymą ir tuo metu galiojusius teritorijų planavimą reglamentuojančius teisės aktus.

Peržiūrėjus detaliojo plano sprendinius, darytina išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose nebuvo sprendžiami inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribų nustatymo klausimai. Todėl įvertinus pirmiau minėtas teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir atsižvelgus į paklausime nurodyto detaliojo  plano sprendinius, manytina, kad šiuo atveju negali būti taikoma Įstatymo 28 straipsnio 8 dalis bei Taisyklių 318.3.2 punktas, nes techninio projekto rengimo metu galima koreguoti tik tuos sprendinius, kurie yra nustatyti koreguojamo detaliojo plano sprendiniuose.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-03