2024-02-19

Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai nenustačius viešojo intereso pažeidimų dėl R. Žemaitaičio ir J. Imbraso namų statybų, Statybos inspekcija nutraukia vykdytas procedūras

Vilniaus apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyrius kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) prašydamas įvertinti 2015 m. ir 2018 m. išduotų statybos leidimų (SLD), pažymos, deklaracijos dėl R. Žemaitaičio ir J. Imbraso namų statybos teisėtumą ir informuoti prokuratūrą. Statybos inspekcija, išnagrinėjusi minėtus dokumentus, apie nustatytus pažeidimus informavo Vilniaus apygardos prokuratūrą.

Vilniaus apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyrius, nenustatęs viešojo intereso pažeidimo, atsisakė taikyti viešojo intereso gynimo priemones ir į teismą nesikreips.   Žemės sklypo plane, prilyginamame detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. įsakymu, žemės sklypuose buvo nustatyta vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos 2-oji juosta ir ji buvo įregistruota nekilnojamojo turto registre (NTR), o 2015 m. ir 2018 m. SLD išdavimo metu teisės aktai numatė, kad vandenviečių apsaugos zonų 1-oji apsaugos juosta nustatoma ne mažesniu kaip 10 metrų spinduliu nuo II grupės vandenvietės gręžinio, o žemės sklypai yra nutolę nuo vandenvietės didesniu atstumu. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, įvertinusi tyrimo metu nustatytų aplinkybių visumą (įskaitant ir Statybos inspekcijos teiktą informaciją), 2024-01-12 nutarimu paliko nepakeistą Vilniaus apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones.

Pažymime, kad dar 2013 m. (iki Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. įsakymo priėmimo) buvo parengta ir su UAB „Vilniaus vandenys“ suderinta Virių vandenvietės 1-osios apsaugos zonos pietinės ribos tikslinimo schema iš jos eliminuojant žemės sklypus, kuriuose išduoti 2015 m. ir 2018 m. SLD, todėl žemės sklypų dokumentuose, UAB „Vilniaus vandenys“ išduotose prisijungimo sąlygose ir NTR buvo nustatyta būtent vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos 2-oji juosta. Taip pat pažymime, kad UAB „Vilniaus vandenys“ atstovai pritarė projektų, kuriems išduoti SLD, sprendiniams.

Statybos inspekcija nagrinėja SLD, išduotų seniau kaip prieš 6 mėn., teisėtumą tik tais atvejais, kai dėl jų teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba kai kyla įtarimų, kad pažeistas viešasis interesas.  Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių procedūra negali būti tęsiama, ji nutraukiama. Įvertinusi nurodytas naujai paaiškėjusias aplinkybes, kad teisėsaugos institucijoje yra užbaigtas tyrimas ir nenustatyta viešojo intereso pažeidimo, Statybos inspekcija šiuo atveju nebeturi pagrindo tęsti procedūrą ir į teismą dėl 2015 m. ir 2018 m. SLD panaikinimo ir statybos padarinių šalinimo nesikreips.

Papildomai pažymėtina, kad Vilniaus apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus nutarime nurodyta, kad deklaracija išduota pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, kaip tai ir užfiksuota Statybos inspekcijos 2023-09-15 deklaracijos apie statybos užbaigimą (patvirtintos Statybos inspekcijos ar registruotos, kai atlikta statinio ekspertizė) patikrinimo akte. Informuojame, kad šiuo metu 2023-09-15 deklaracijos apie statybos užbaigimą patikrinimo akte nurodyti pažeidimai jau yra pašalinti.