BDAR
gdpr

Svarbu žinoti: karantino metu keičiasi statybos užbaigimo procedūrų tvarka

Data

2020 04 01

Įvertinimas
0
adrien-olichon-zceI0ftblcM-unsplash.jpg

Šiandien Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Reglamentas papildytas Statybos užbaigimo procedūrų vykdymo visuotinio karantino metu tvarkos aprašu (Laikinasis aprašas).

Atsižvelgiant į tai, kad visuotinio karantino laikotarpiu įstaigose darbas yra organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotolinėmis darbo priemonėmis, Laikinajame apraše nustatyta, kad statytojas ar jo įgaliotas asmuo prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą turės pateikti nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą (IS „Infostatyba“).

Tais atvejais, jei statytojas užtikrins aukštos raiškos vaizdo tiesioginę transliaciją ir sudarys galimybę visiems statybos užbaigimo komisijos (komisija) nariams (arba daliai komisijos narių, jiems pageidaujant) dalyvauti nuotolinėje statinio  apžiūroje, teikti klausimus, pastabas ir gauti atsakymus, komisijos nariai galės nuotoliniu būdu patikrinti statinio atitiktį statinio projekto sprendiniams ir teisės aktų reikalavimams, įsitikinti statinio inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų veikimu. Atliekant statinio apžiūrą tiesioginės transliacijos būdu, turės būti daromas vaizdo įrašas. Laikinajame apraše taip pat numatyta galimybė statybos užbaigimo komisijos nariams visą reikiamą dokumentaciją pateikti nuotoliniu būdu.

Laikinasis aprašas numato, kad nesant galimybės statybos užbaigimo procedūrų vykdyti nuotolinėmis darbo priemonėmis arba prireikus statybos užbaigimo komisijos funkcijas įgyvendinti statybvietėje, statytojas turės sudaryti tinkamas ir saugias sąlygas komisijos nariams atlikti savo funkcijas, t.y. užtikrinti aprūpinimą dezinfekcinėmis priemonėmis, vieta nusiprausti veidą, rankas, minimalų asmenų skaičių objekte apžiūros metu bei saugaus atstumo (bent 2 metrų) tarp asmenų laikymąsi. Be to, vykdant dokumentų apžiūrą lauke ar erdvioje patalpoje, vienu metu negalės nebūtų daugiau kaip 3 asmenų. Pateikta rekomendacija statytojui, esant galimybei, teikti prioritetą dokumentų apžiūrai lauke. 

Siekiant maksimaliai apsaugoti statybos užbaigimo komisijos narių ir statytojo atstovų sveikatą, Laikinajame apraše numatyta prievolė komisijos nariams statybos užbaigimo procedūras, dėl kurių būtina atvykti į statybvietę, atliks atskirai, po vieną.

Jei statytojas neužtikrintų Laikinajame apraše nustatytų saugumo reikalavimų laikymosi, komisijos nariams suteikta teisė atsisakyti atvykti ir (ar) vykdyti funkcijas. Tokiu atveju komisija stabdys statinio užbaigimo procedūras.

Statybos užbaigimo procedūrų vykdymo visuotinio karantino metu tvarkos aprašą galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d30ea10741f11eabee4a336e7e6fdab. 

Konsultacijos statybos ir teritorijų planavimo klausimais teikiamos darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 12:00 val. telefono numeriais:
-    pirmadieniais ir trečiadieniais: telefono numeriais 8 611 33257 arba 8 613 04117;  
-    antradieniais ir ketvirtadieniais: telefono numeriais 8 620 18460 arba 8 693 58225;  
-    penktadieniais telefono numeriais: 8 613 04117.  

Konsultacijos informacinių sistemų naudojimo klausimais teikiamos darbo dienomis Statybos inspekcijos darbo laiku:
-    TPDRIS ir TPDR naudojimo klausimais telefono numeriais (8 5) 272 8324 arba (8 5) 203 1284, arba el. paštu tpdris@vtpsi.lt, tpdr@vtpsi.lt;
-    IS „Infostatyba“ naudojimo klausimais telefono numeriais (8 5) 206 0721 arba (8 5) 232 1067, arba el. paštu t.rascius@vtpsi.lt, j.krivickas@vtpsi.lt.