Pasitikėjimo linija skirta pateikti pranešimams apie:

 1. savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, vykdomą naujų ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybą arba šių statinių rekonstrukciją:
 • konservacinio prioriteto (rezervatuose, draustiniuose, paveldo objektuose), kompleksinėse saugomose teritorijose (valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose ir biosferos poligonuose) ir jų apsaugos zonose;
 • paviršinių vandens telkinių apsaugos juostose ar zonose;
 • kultūros paveldo objekto teritorijoje;
 • kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje;
 • kultūros paveldo vietovėje;
 • kultūros paveldo vietovės apsaugos zonoje;
 • valstybinėje žemėje;
 • miškų ūkio paskirties žemėje;
 1. Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, galimai su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą.

 

Pasitikėjimo linijos tikslai:

 • skatinti asmenis pranešti apie savavališkas statybas, galimai su korupcija susijusius Inspekcijos tarnautojų  veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą, išvengti statomų statinių avarijų;
 • sudaryti galimybę asmenims anonimiškai pranešti apie savavališkas statybas, statomų statinių avarijas ar jų grėsmę, galimai su korupcija susijusius Inspekcijos tarnautojų veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą;
 • operatyviai išaiškinti savavališkas statybas, galimas statomų statinių avarijas ir šalinti jų padarinius;
 • operatyviai išaiškinti ir ištirti galimai su korupcija susijusius Inspekcijos tarnautojų veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą;
 • užkirsti kelią savavališkoms statyboms, statomų statinių avarijoms, korupcijos atsiradimui.

 

Pranešimų pateikimo tvarka


Pranešimus Pasitikėjimo linija asmenys gali pateikti:

 • telefonu Nr. (8 5) 272 1072 (įdiegtas automatinis atsakiklis). Vieno pranešimo, pateikto Pasitikėjimo linijos telefono numeriu (su įdiegtu automatiniu atsakikliu), maksimali trukmė yra 90 sekundžių;
 • Inspekcijos interneto svetainės skyriaus „Pasitikėjimo linija“ poskyryje „Elektroninė pranešimo forma“ užpildę nurodytą elektroninę formą;
 • išsiuntę paštu, adresu: A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius;
 • per Inspekcijoje esančius asmenų aptarnavimo stendus.

 

Teikiant pranešimą apie savavališkas statybas, statomo statinio avariją ar jos grėsmę, turi būti nurodyta:

 • konkretus skundžiamas veiksmas, jį pagrindžiančios aplinkybės;
 • statybos adresas ir kiti duomenys, kurie padėtų identifikuoti statybos vietą.

 

Teikiant pranešimą apie galimai su korupcija susijusius Inspekcijos tarnautojų veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą, turi būti nurodyta:

 • tarnautojo, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, vardas, pavardė ir pareigos;
 • konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas), jį pagrindžiančios aplinkybės.

 

Esant galimybei, pranešimą teikiantis asmuo pateikia dokumentus, patvirtinančius pranešime nurodytus pažeidimus, aplinkybes.
 
Pranešimą teikiantis fizinis ar juridinis asmuo neprivalo nurodyti savo vardo, pavardės ar pavadinimo, adreso, taip pat nebūtina pasirašyti pranešimo.
 
Teikiant pranešimą paštu, būtina nurodyti, kad tai Pasitikėjimo linijos pranešimas. Jei tai nenurodyta, registruojant, nagrinėjant šį pranešimą ir vykdant jo nagrinėjimo kontrolę Pasitikėjimo linijos nuostatai netaikomi.
 
Teikiant elektroninę pranešimo formą ar per asmenų aptarnavimo stendą, privalomai turi būti užpildyti langeliai, pažymėti simboliu *. Neužpildžius šių langelių, pranešimai nepriimami.
 
Pasitikėjimo linija gauti pranešimai nagrinėjami Pasitikėjimo linijos nuostatų nustatyta tvarka.

 

Pastaba – pranešimai, kurie nėra susiję su Pasitikėjimo linijos paskirtimi, gali būti teikiami Inspekcijai interneto svetainės skyriaus „Paslaugos“ srityje „Asmenų aptarnavimas“ nurodytais būdais.

Atnaujinimo data: 2024-01-30