>

Elektroninių laikmenų formavimas

Statinio projekto įrašymo į elektroninę laikmeną (pvz., kompaktinį diską) reikalavimai yra nustatyti statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 11 punkte:

„11.1. prašymas (Reglamento 1 priedas), kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (arba pateikiamas į laikmeną neįrašomas fiziniu parašu pasirašytas prašymas);
11.2. Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje);
11.3. Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui;
11.4. Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 1 dalyje nurodyto atitinkamo statinio projekto visos pagal Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalies 2 punktą privalomos pateikti dalys  (toliau – statinio projektas), pasirašytos (patvirtintos) Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 19 dalyje nurodytų statinio projektą privalančių pasirašyti asmenų (kvalifikuotais elektroniniais parašais) ir suformuotos laikantis šių reikalavimų:
11.4.1. jei elektroninis statinio projektas ne didesnis kaip 30 MB, jis į elektroninę laikmeną įrašomas viena rinkmena, jos pradžioje pateikiant turinį (tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimus eilės tvarka ir kiekvieno jų lapų skaičių);
11.4.2. jei elektroninis statinio projektas didesnis kaip 30 MB, į elektroninę laikmeną įrašomos dvi ar kelios rinkmenos:
11.4.2.1. vienai atskirai rinkmenai suteikiamas pavadinimas „Turinys“, joje nurodoma visų elektroninėje laikmenoje įrašytų rinkmenų pavadinimai, šiose rinkmenose įrašytų tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimai eilės tvarka ir kiekvieno dokumento lapų skaičius;
11.4.2.2. kiekvienai elektroninio statinio projekto rinkmenai, išskyrus rinkmeną „Turinys“, suteikiamas pavadinimas išreiškiamas skaitmeniu, pradedant nuo „1“;
11.4.3. kiekvienos elektroninio statinio projekto rinkmenos nuskenuotų statinio projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų;
11.4.4. kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB; galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png.“. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB; galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png;
11.4.5. viešinimui pateikiamų elektroninio statinio projekto rinkmenų dokumentai turi būti be draudžiamų skelbti asmens duomenų, nurodytų Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje.
11.5. viešinimui pateikiamų elektroninio statinio projekto rinkmenų dokumentai turi būti be draudžiamų skelbti asmens duomenų, nurodytų Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje.“

Atnaujinimo data: 2023-09-23