>

Prašymų ir pranešimų formos, kita aktuali informacija

Eil. Nr.Prašymų ir pranešimų formos, kita aktuali informacija

Teisės aktas

1.

Informacija apie rinkliavų už Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos paslaugas dydžius

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458

2.

  Prašymo išduoti leidimą forma

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (1 priedas)

3.

Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 1V-129

4.

Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1V-25

5. 

Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį projektui rekvizitai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 1V-129

6.

Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio reikalavimams rekvizitai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-169

7.

 Prašymo išduoti Statybos užbaigimo aktą rekvizitai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1V-182

8.

Informacija apie su prašymu išduoti statybos užbaigimo aktą privalomus pateikti dokumentus

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (61 punktas)

9.

Statybos užbaigimo komisijai pateikiamų dokumentų sąrašas

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (61 punktas ir 10 priedas)

10.

Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą rekvizitai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 1V-141

11.

Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 1V-140

12.

Prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą rekvizitai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 1V-139

13.

Prašymo išduoti branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo aktą rekvizitai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. 1V-77

14.

Prašymo išduoti pažymą apie statinio nugriovimą rekvizitai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-182

15.

Prašymas užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-1054

16.

Prašymas patikrinti teritorijų planavimo dokumentą 

Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. D1-904/3D-844 (1 priedas)

17.

Prašymas patvirtinti detalųjį planą, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtino

(Galioja, kai  detalieji planai pradėti rengti iki 2014-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 1V-123 (neteko galios 2013 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1V-139)

 

Daugiau informacijos rasite skiltyje Teisinė informacija

 

Atnaujinimo data: 2024-03-27