BDAR
gdpr

Prašymų ir pranešimų formos, kita aktuali informacija

Eil. Nr. Prašymų ir pranešimų formos, kita aktuali informacija

Teisės aktas

1.

  Informacija apie rinkliavų už Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos paslaugas dydžius

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458

2.

   Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitai

   Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1V-128

3.

   Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitai

   Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 1V-152

4.

   Prašymo patvirtinti deklaraciją apie statinio (-ių) statybos užbaigimą / statinio (ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitai

   Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 1V-21

5.

  Informacija apie prie prašymo patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą pridedamus dokumentus

Pastaba: Informacija apie valstybės rinkliavą už deklaracijos tvirtinimą pateikta šios lentelės 1 eilutėje.

  STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (93 punktas)

6.

  Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį projektui rekvizitai

   Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 1V-177

7.

 Prašymo išduoti Statybos užbaigimo aktą rekvizitai

   Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 1V-153

8.

  Informacija apie su prašymu išduoti statybos užbaigimo aktą privalomus pateikti dokumentus

   STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (61 punktas)

9.

 Statybos užbaigimo komisijai pateikiamų dokumentų sąrašas

   STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (10 priedas)

10.

 Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio reikalavimams rekvizitai

   Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-169

11.

 Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą rekvizitai

   Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 1V-141

12.

   Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 1V-140

13.

  Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitai

   Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 1V-129

14.

   Prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą rekvizitai

   Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 1V-139

15.

 Prašymo išduoti pažymą apie statinio nugriovimą rekvizitai

   Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-182

16.

 Prašymo išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių rekvizitai

   Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 1V-73 (2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1V-192 redakcija) (1 priedas)

17.

 Informacija apie prie prašymo išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pridedamus dokumentus

   Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 1V-73

18.

  Prašymo išduoti leidimą forma

   STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (1 priedas)

19.

  Prašymo išduoti branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo aktą rekvizitai

   Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. 1V-77

20.

 Prašymas užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą

   Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-1054

21.

  Prašymas patikrinti teritorijų planavimo dokumentą 

  Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. D1-904/3D-844 (1 priedas)

22.

   Prašymas patvirtinti detalųjį planą, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustaytą terminą nepatvirtino

(Galioja, kai  detalieji planai pradėti rengti iki 2014-01-01)

   Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 1V-123 (neteko galios 2013 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1V-139)

23. Pažymos apie nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingojo statinio statybą forma Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. D1-701
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-22