Asmenų aptarnavimas

Svarbu: nuo š. m. birželio 10 d. Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos atnaujinamas dokumentų aptarnavimo vietose priėmimas laikantis visų Operacijų vadovo sprendime įstaigoms nurodytų higienos ir saugumo reikalavimų.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5 „Dėl  Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisykles), 26 punktu, asmenų kreipimasis į Inspekciją elektroninėmis priemonėmis vykdomas šia tvarka:

„26.1. asmenų prašymai raštu, atsiųsti Inspekcijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba pasirašius suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pvz., pdf formatu, faksimilinio ryšio priemonėmis), išskyrus:

26.1.1. prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Inspekcijos interesų, galima atsakyti tą pačią dieną, juos perskaičius. Atsakymai į tokius prašymus teikiami tą pačią dieną ir jie Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėse sistemose neregistruojami, nebent to prašo kreipimąsi gavęs darbuotojas dėl būtinybės jį saugoti (užregistravus dokumentą, papildomas atsakymas neteikiamas, prie užduoties įvykdymo rezultatų įsegami įrodymai apie tą pačią dieną pateiktą atsakymą);

26.1.2. prašymus suteikti konsultaciją (atsakymą į asmens paklausime pateiktą (-us) klausimą (-us) teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių ir su jais susijusių teisės aktų nuostatų taikymo klausimais) (tokie paklausimai registruojami);

26.1.3. informacinio pobūdžio pranešimus, kuriais teikiami duomenys, papildomi dokumentai (tokie pranešimai registruojami);

26.2. asmenų skundai raštu, atsiųsti Inspekcijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba pasirašius suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pvz., pdf formatu, faksimilinio ryšio priemonėmis);

26.3. kai asmuo elektroniniu paštu pateikia netinkamai pasirašytą prašymą, skundą, toks kreipimasis nedelsiant persiunčiamas Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka, Inspekcijoje jis neregistruojamas (išskyrus Taisyklių 26.1 papunktyje nurodytas išimtis, kai dokumentai registruojami). Elektroniniu paštu gauti prašymai, į kuriuos įmanoma atsakyti tą pačią dieną Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka ir kurių juos gavęs darbuotojas nusprendžia neregistruoti, nepersiunčiami. Administravimo skyriaus darbuotojas, kurio veiklos sritis yra dokumentų registravimas, nedelsiant (tą pačią darbo dieną, kai gauna dokumentą) elektroniniu paštu informuoja asmenį, pateikusį prašymą ar skundą, apie tai, kad jo kreipimasis neatitinka teisės aktuose keliamų reikalavimų, paaiškindamas, kad jis nebus registruojamas ir nagrinėjamas, bei informuodamas apie tai, kokia tvarka nustatyti trūkumai gali būti pašalinti, išskyrus 26.1 papunktyje nurodytas išimtis, kai prašymai registruojami.“.

 

Pasiteirauti dėl prašymų, skundų ir kitų dokumentų priėmimo, registracijos ir pan. galima telefonais (8 5) 207 4799 ir (8 5) 207 4789.

Darbo laikas:

  • pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 8 iki 17 val.;
  • antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 18 val.;
  • penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val.;

Inspekcijos teritoriniai departamentai (žr. Kontaktai)

Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės

Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės

Asmenys, atsakingi už fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą taikant "Vieno langelio" principą  

     Gerbiamieji interneto svetainės lankytojai, Inspekcija, siekdama pagerinti aptarnavimo kokybę, išsiaiškinti trūkumus ir priežastis, Jūsų poreikius, vykdo anoniminę apklausą. Prašytume atsakyti į anketos klausimus. Užtruksite ne ilgiau kaip 1 ar 2 minutes. Vertiname Jūsų kiekvieno nuomonę, tad iš anksto dėkojame už atsakymus, kurie padės įvertinti paslaugų kokybę, skatins ieškoti būdų, kaip pagerinti šį darbą. Konfidencialumas garantuojamas. Jūsų nuomonė apie aptarnavimo kokybę

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-07