BDAR
gdpr

 • Vadovybė
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: A. Vienuolio g. 8, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Eglė Kuklierienė
  204
  Diana Jasinavičiūtė
  211
  Lina Bingelytė
  204
 • Konsultavimo skyrius
  Adresas: A. Vienuolio g. 8, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ričerdas Indrašius
  210
  Vida Aliukonienė
  207
  Asta Kazickienė
  210
  Valentina Linkuvienė
  209
  Laima Daugėlienė
  206
  Irmantas Baltūsis
  307
  Juozas Sūdžius
  210

  KONSULTAVIMO SKYRIUS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS :

  - Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka teikia konsultacijas teritorijų planavimą ir statybos valstybinės priežiūrą reglamentuojančių ir su jais susijusių teisės aktų nuostatų taikymo klausimais:

  - pagal kompetenciją rengia rašytinių Inspekcijos viršininko ar jo įgalioto asmens atsakymų į paklausimuose pateiktus klausimus raštų – patvirtintų rašytinių konsultacijų,– projektus;

  - pagal kompetenciją rengia ir teikia tiesiogiai elektroniniu paštu atsakymus į paklausimuose pateiktus klausimus;

  - teikia konsultacijas žodžiu Inspekcijos interneto svetainėje viešai paskelbtu konsultuoti skirtu specialiuoju fiksuoto ryšio telefono numeriu;

  - teikia konsultacijas žodžiu asmenims atvykusiems konsultacijos į Inspekciją;

  - skelbia Inspekcijos interneto svetainėje viešąsias konsultacijas;

  - rengia teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje, poveikio jiems taikymą už statybos sritį reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir įtvirtinančių Inspekcijos įgaliojimus statybos srityje, sąrašą (jo pakeitimus) ir skelbia Inspekcijos tinklapyje.

  - pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;

  - Inspekcijos vadovybės pavedimu nagrinėja teisėsaugos institucijų pavedimus, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus rekomendacijas, Lietuvos Respublikos Seimo narių paklausimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pavedimus, kitų institucijų paklausimus;

  - teikia metodinę pagalbą teritorijų planavimą ir statybos valstybinės priežiūrą reglamentuojančių ir su jais susijusių teisės aktų nuostatų taikymo klausimais Inspekcijos administracijos padaliniams;

  - rengia ir nuolat atnaujina teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių ir su jais susijusių teisės aktų sąvadą ir skelbia jį Inspekcijos tinklapyje;

  - dalyvauja teisės aktų rengime, teikia dėl jų išvadas;

  - analizuoja teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančius ir su jais susijusius teisės aktus, analizuoja, sistemina ir kaupia iš Inspekcijos administracijos padalinių ir kitų asmenų gaunamą informaciją apie teisės aktų taikymo problemas ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

  - teikia pasiūlymus dėl teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros gerinimo;

  - dalyvauja rengiant Inspekcijos metinius veiklos planus, pagal kompetenciją juos vykdo, Inspekcijos vadovybės nustatytais terminais atsiskaito už jų vykdymą;

  - rengia informaciją apie Skyriaus metinio darbo plano įvykdymą;

  - inspekcijos vadovybės pavedimu  dalyvauja Aplinkos ministerijos, Inspekcijos ir kitų subjektų vykdomose statybos valstybinės priežiūros specialistų tobulinimo programose (mokymuose, seminaruose ir pan.);

  - Inspekcijos vadovybės pavedimu atstovauja Inspekcijai teismuose, teisėsaugos institucijose, darbo grupėse, komisijose ir kituose viešojo administravimo subjektuose;

  - pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose;

  - nustatytąja tvarka organizuoja pasitarimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  - atlieka kitas Inspekcijos viršininko ar Inspekcijos viršininko pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą, pavestas funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose

 • Vidaus tyrimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aušra Grinčiukė
  A. Vienuolio g. 8, Vilnius (308 kab.)
  Mindaugas Kėrys
  A. Vienuolio g. 8, Vilnius (307 kab.)
  Kristina Šimonytė
  A. Vienuolio g. 8, Vilnius (307 kab.)
  Eugenijus Čiurlys
  A. Vienuolio g. 8, Vilnius (307 kab.)
  Irina Tūzienė
  A. Vienuolio g. 8 Vilnius(109 kab.)
  Vytautas Trinkūnas
  A. Vienuolio g. 8, Vilnius (307 kab.)
  Loreta Ercienė
  Vasario 16-osios g. 6, Tauragė (214 kab.)
  Saulius Puidokas
  A. Vienuolio g. 8, Vilnius (109 kab.)
  Nerijus Bieliauskas
  A. Vienuolio g. 8 Vilnius (109 kab.)

  VIDAUS TYRIMŲ SKYRIUS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS :

  - dalyvauja Inspekcijos strateginių tikslų, korupcijos prevencijos priemonių ir rodiklių Skyriaus veiklos srityse formavime bei juos įgyvendina;

  - koordinuoja ir dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos procesus;

  - formuoja ir periodiškai peržiūri Inspekcijos nulinės tolerancijos korupcijai politiką ir užtikrina efektyvų jos įgyvendinimą, užtikrina Skyriui paskirtų antikorupcinių priemonių įgyvendinimą;

  - dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nacionalinės kovos su korupcija programą teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros srityse, rengia Inspekcijos korupcijos prevencijos programą, jos pakeitimus, metinius šios programos įgyvendinimo priemonių planus, užtikrina programose ir planuose nustatytų priemonių įgyvendinimą;

  - įgyvendina Skyriui priskirtus korupcijos prevencijos veiksmus ir iniciatyvas, skatina Inspekcijos tarnautojų nepakantumą korupcijai ir dalyvauja organizuojant valstybės tarnautojų antikorupcinį švietimą;

  - analizuoja ir vertina korupcijos rizikos veiksnius ir teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir vertinimą, teikia Inspekcijos viršininkui pasiūlymus dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Inspekcijoje mažinimo;

  - analizuoja Inspekcijos ir jos administracijos padalinių bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą, Inspekcijos valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijose pateiktą informaciją ir padeda padalinių vadovams ir Inspekcijos viršininkui užkardyti viešųjų ir privačių interesų konflikto galimybę deleguojant užduotis, užtikrina, kad visi valstybės tarnautojai pateiktų privačių interesų deklaracijas;

  - analizuoja ir, jeigu reikia, suderinus su Inspekcijos viršininku paviešina kitiems Inspekcijos darbuotojams ir žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus, bendradarbiaujant su už korupcijos prevencijos kontrolę atsakingu Inspekcijos darbuotoju teikia Inspekcijos viršininkui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės;

  - bendradarbiauja ir su kitais Inspekcijos administracijos padaliniais, valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę, keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai užtikrinti;

  - analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis apie Inspekcijos ir atskirų jos padalinių veiklos operatyvumą, ūkio subjektų priežiūros veiklos efektyvumą, teikiamų paslaugų kokybę, vienam padalinio darbuotojui tenkančius krūvius;

  - analizuoja ir identifikuoja problemas ir jų priežastis Inspekcijos veiklos srityse, periodiškai vykdo Inspekcijos išorinės ir vidinės aplinkos analizes ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl Inspekcijos administracijos padalinių veiklos tobulinimo ir ūkio subjektų veiklos priežiūros veiklos optimizavimo;

  - vykdo kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus, veiklos procesų vidaus auditus, rengia išvadas ir pasiūlymus, kaip ištaisyti nustatytus neatitikimus ir kaip tobulinti Inspekcijos veiklą;

  - nustatyta tvarka nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, pranešimus ir kitą informaciją dėl administracijos padalinių darbuotojų veiksmų (neveikimo), administracinių sprendimų, piktnaudžiavimo, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia institucijoms pažymas, išvadas;

  - tikrina, ar statybos dalyvių ir kitų statybos procese dalyvaujančių asmenų veiksmai atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

  - Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka ir terminais teikia privalomuosius nurodymus ir atlieka jų įvykdymo kontrolę, taip pat imasi kitų veiksmų nustatytų pažeidimų pašalinimui;

  - pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimo bylų teiseną: surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų  bylas, skiria administracines nuobaudas, perduoda bylų nagrinėjimą teismui, atstovauja teisme administracinių nusižengimų bylose ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

  - perpatikrina dalį Inspekcijos administracijos padalinių teikiant administracines paslaugas priimtų sprendimų (tikrina išduotų statybos užbaigimo aktų, patvirtintų deklaracijų apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą, išduotų pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teisėtumą, tikrina kitų administracinių sprendimų teisėtumą), vykdo pakartotinius statybos teisėtumo patikrinimus siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją ir patikrinti priežiūros veiksmų teisėtumą ir kokybę;

  - atlieka Inspekcijos administracijos padalinių darbuotojų priimtų sprendimų teisėtumo ir operatyvumo vertinimo tyrimus, tikrina kaip teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros specialistai laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas;

  - organizuoja darbo drausmės ir tarnybinių nusižengimų tyrimus, išvadų rengimą, jų teikimą Inspekcijos viršininkui bei Inspekcijos darbo reglamento nustatyta tvarka rengia Inspekcijos viršininko įsakymų projektus dėl tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo;

  - padeda Inspekcijos viršininkui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi, taip pat kartu su kitais Inspekcijos administracijos padaliniais pagal kompetenciją kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Inspekcijos viršininkui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Inspekcijoje gerinimo;

  - rengia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustatęs pažeidimų, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus;

  - pagal kompetenciją atstovauja Skyriui, Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, darbo grupėse, komisijose, organizacijose ir pan.;

  - inicijuoja kreipimąsi į teismą;

  - pagal kompetenciją vykdo kitas, teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko, Skyriaus vedėjo pavedimus;

 • Veiklos gerinimo skyrius
  Adresas: A. Vienuolio g. 8, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gita Gozalova
  203
  Ramūnas Druktenis
  110
  Jurgita Kovalevskaja
  307
  Rasa Kėkštienė
  203
  Justinas Aleksandravičius
  107
  Irena Jarušaitienė
  110
  Diana Dambrauskienė
  nuotolinė darbo vieta
  Agnė Jankauskaitė
  110

  VEIKLOS GERINIMO SKYRIUS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS: 

  - kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie Inspekcijos administracijos padalinių veiklą, teikiamų paslaugų kokybę, Inspekcijos veiklą taikant teisės aktus statybos valstybinės priežiūros srityje ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia Inspekcijos vadovybei siūlymus dėl nustatytų veiklos trūkumų šalinimo ir teisės aktų tobulinimo;
  - organizuoja ir koordinuoja rizikos valdymo procesą Inspekcijoje; tvarko ir administruoja Inspekcijos rizikų valdymo informacinę sistemą, teikia siūlymus dėl šios sistemos modifikavimo ir atnaujinimo darbų, reguliariai peržiūri veiklos rizikų registrą ir atlieka ir (ar) koordinuoja veiklos rizikų vertinimą ir prioritetų nustatymą;
  - rengia ir teikia Inspekcijos viršininkui tvirtinti ketvirtinius tikrinamų subjektų ir objektų patikrinimo planų projektus; 
  - nustato, peržiūri ir atnaujina ūkio subjektų veiklos priežiūros tvarką, rengia ir atnaujina patikrinimo aktus (kontrolinius klausimynus);
  -  organizuoja išmanių inspektavimo ir ūkio subjektų veiklos priežiūros sprendimų ir funkcinių galimybių diegimą;
  - rengia Inspekcijos ilgalaikės veiklos strategijos projektą, metinio veiklos plano projektą, Inspekcijos administracijos padalinių darbo planų projektus, Inspekcijos veiklos ataskaitas; teikia siūlymus Inspekcijos viršininkui dėl Inspekcijos strateginių tikslų ir rodiklių; rengia ir teikia Aplinkos ministerijai siūlymus dėl metinės veiklos ataskaitos ir kitų strateginio planavimo dokumentų;
  - rengia informaciją apie Inspekcijos veiklos vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą statybos techninės veiklos pagrindinėse srityse vertinimo kriterijų faktines reikšmes pagal nustatytus reikalavimus;
  - rengia pažymas apie Aplinkos ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus ir kitus atsiskaitymo už Inspekcijos veiklos rezultatus dokumentus;
  - planuoja ir įgyvendina Inspekcijos viešinimo priemones; 
  - organizuoja informacijos viešosios informacijos rengėjams (žiniasklaidai) pateikimą;
  - administruoja Inspekcijos paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“;   

  - pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, nagrinėja Inspekcijos darbuotojų ar kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas, vykdo teisinio reguliavimo stebėseną;

  - rengia gaires, rekomendacijas ir kitą metodinę medžiagą ūkio subjektų ir objektų priežiūros klausimais (arba) organizuoja jų rengimą, teikia šiuos dokumentus Inspekcijos darbuotojams ir  klientams (suinteresuotoms šalims); organizuoja kitus pažeidimų prevencijos veiksmus ir vertina jų efektyvumą;  

  - pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja seminarus Inspekcijos darbuotojams, konsultuoja Inspekcijos darbuotojus ir teikia kitą metodinę pagalbą pagal Skyriaus kompetenciją;

  - organizuoja bendradarbiavimą su savivaldybių administracijomis, bendruomenėmis, statybos dalyvius atestuojančiomis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, organizuoja mokymus, seminarus, konferencijas statybos valstybinės priežiūros klausimais arba dalyvauja jas organizuojant;

  - dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos sričių procesus;

  - tvarko probleminių (pasiūlymų) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vadovybinės vertinamosios analizės ir kokybės vadybos sistemai gerinti registrą, organizuoja pasiūlymų aptarimą;  

  - pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir atnaujina skelbtinus atviruosius duomenis;

  - pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja su statybos valstybine priežiūra susijusių informacinių sistemų veiklos užtikrinimo ir gerinimo procesuose;

  - Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, tikrina ir vizuoja kitų Inspekcijos darbuotojų parengtus dokumentus;

  - dalyvauja Aplinkos ministerijos, Inspekcijos ir kitų subjektų vykdomose statybos valstybinės priežiūros specialistų tobulinimo programose (mokymuose, seminaruose ir pan.);

  - pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, ruošia ir apibendrina jiems reikalingą medžiagą; 

  - pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose ir pan.;

  - pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, paklausimus, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas;

  - rengia ir teikia išaiškinimus, išvadas Skyriaus veiklos klausimais, teikia informaciją kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams ir darbuotojams apie Skyriaus veiklą;

  - pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitas, teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko pavedimus.

   

   

 • Administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Loreta Leitienė
  A. Vienuolio g. 8, Vilnius ( 102 kab.)
  A. Vienuolio g. 8, Vilnius (108 kab.)
  A. Vienuolio g. 8, Vilnius (102 kab.)
  A. Vienuolio g. 8, Vilnius (107 kab.)
  Aistė Valiaugaitė-Matukienė
  A. Vienuolio g. 8 (107 kab.)
  Lina Bingelytė
  A. Vienuolio g. 8, Vilnius (204 kab.)
  Natalija Afanasjava
  nuotolinė darbo vieta
  Neringa Molienė
  A. Vienuolio g. 8, Vilnius (111 kab.)
  Inga Stankevičienė
  A. Vienuolio g. 8, Vilnius (101 kab.)
  Rasa Šatrauskaitė
  A. Vienuolio g. 8, Vilnius (101 kab.)
  Jurgita Čereškienė
  Maironio g. 9, Utena (201 kab.)
  Gintarė Putrienė
  L. Sapiegos g. 12, Kaunas (203 kab.)
  Ramunė Gajauskienė
  Naujoji g. 2, Alytus (313 kab.)
  Rima Židonienė
  Respublikos g. 38, Panevėžys (409 kab.)
  Lina Razgutė
  Danės g. 17, Klaipėda (322 kab.)
  Inga Kašinskienė
  Danės g. 17, Klaipėda (322 kab.)
  Ingrida Mauricienė
  Danės g. 17, Klaipėda ( 318 kab.)
  Ingrida Valavičienė
  Vilniaus g. 263, Šiauliai (324 kab.)

  ADMINISTRAVIMO SKYRIUS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJOS:

   

  - dalyvauja korupcijos prevencijos priemonių ir rodiklių Skyriaus veiklos srityse formavime bei juos įgyvendina;

  - koordinuoja ir dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos procesus;

  - organizuoja, atlieka ir koordinuoja Inspekcijos viešuosius pirkimus, pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai viešųjų pirkimų klausimais;
  - nustatytąja tvarka teikia informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų vykdymu, Inspekcijos vadovybei, Viešųjų pirkimų tarnybai, kitoms institucijoms ir asmenims, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turintiems teisę susipažinti su šia informacija;
  - vykdo viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolės funkcijas, kitas Inspekcijos vadovybės pavestas funkcijas viešųjų pirkimų srityje;
  - organizuoja dokumentų valdymą, įskaitant jų tvarkymą ir saugojimą, Inspekcijoje;
  - atlieka pirminį korespondencijos tvarkymą: nustatyta tvarka registruoja dokumentus, perduoda juos Inspekcijos vadovybei ir vykdytojams;
  - tvarko siunčiamą korespondenciją: nustatyta tvarka ją registruoja, patikrina, ar ji teisingai įforminta, ženklina vokus ir išsiunčia;
  - Inspekcijos informacinėje sistemoje kaupia informaciją apie gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus;
  - pagal nustatytus reikalavimus rengia Inspekcijos metinį dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašą, dokumentų registrų sąrašą, kitus privalomus rengti dokumentus, teikia juos derinti atsakingoms institucijoms;
  - organizuoja Inspekcijos administracijos padalinių sudarytų užbaigtų bylų tvarkymą ir tolesnį saugojimą, bylų aprašų sudarymą, derinimą su atsakingomis institucijomis;
  - dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant asmens duomenų tvarkymą Inspekcijoje;
  - aptarnauja asmenis, įgyvendina vieno langelio principą;
  - teikia asmenims informaciją ir dokumentus;
  - tvarko darbuotojų prieigas prie išorės informacinių sistemų;
  - organizuoja duomenų apie Inspekcijos veiklą vykdant teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą atvėrimą Inspekcijos Atvirų duomenų portale, užtikrina viešinamos informacijos teisingumą;
  - vykdo viršininko referento funkcijas;
  - pagal kompetenciją atstovauja Skyriui, Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, darbo grupėse, komisijose, organizacijose ir pan.;
  - pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko, kanclerio pavedimus.

   

   
 • Informacinių sistemų valdymo skyrius
  Adresas: A. Vienuolio g. 8, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dovilė Urbonienė
  103
  Jaunius Krivickas
  103
  Žilvinas Poderys
  103
  Tomas Raščius
  102
  Vytas Varkavičius
  104
  Andrej Lukjanec
  103

  INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMO SKYRIUS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

   

  - rengia teisės aktų projektus su Inspekcijos, Informacinių sistemų, TPDR, ITT ir Skyriaus veikla susijusiais klausimais;

  - administruoja Informacines sistemas, TPDR ir Inspekcijos kompiuterinę infrastruktūrą;

  - organizuoja, vykdo ir koordinuoja Inspekcijos ITT valdymą, priežiūrą ir plėtrą;

  - konsultuoja Inspekcijos darbuotojus ITT naudojimo klausimais;

  - teikia pasiūlymus Inspekcijos vadovybei dėl ITT naudojimo ir tobulinimo;

  - dalyvauja organizuojant Inspekcijos darbuotojų tobulinimą su Skyriaus veikla susijusiose srityse;

  - konsultuoja Inspekcijos darbuotojus ir Informacinių sistemų bei TPDR naudotojus ir tvarkytojus jų naudojimo klausimais;

  - organizuoja Informacinių sistemų ir TPDR valdymą ir priežiūrą;

  - teikia pasiūlymus Inspekcijos vadovybei dėl Informacinių sistemų ir TPDR naudojimo ir tobulinimo;

  - pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus ir skundus, rengia pastabas ir pasiūlymus;

  - pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai Lietuvos ir/ar užsienio valstybių įstaigose ir organizacijose, konferencijose ir seminaruose;

  - organizuoja ir įgyvendina duomenų saugos organizacinių, techninių ir programinių priemonių diegimą;

  - teikia metodinę pagalbą Inspekcijos struktūriniams padaliniams Skyriaus kompetencijos klausimais;

  - dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose Informacinių sistemų ir TPDR klausimais;

  - pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;

  - pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, įsakymų, kitų teisės aktų taikymo ir aiškinimo;

  - Skyrius yra atsakingas už Inspekcijos valdomų ir (arba) tvarkomų valstybės informacinių išteklių kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą.

   

 • Išteklių valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Robertas Meškauskis
  A. Vienuolio g. 8, Vilnius (105 kab.)
  Diana Mateikienė
  A. Vienuolio g. 8, Vilnius (105 kab.)
  Renata Šilinskaitė
  Maironio g. 9, Utena (101 kab.)
  A. Vienuolio g. 8, Vilnius (105 kab.)
  Vytautas Rimkus
  L. Sapiegos g. 12, Kaunas (204 kab.)
  Irina Kugakova
  Vasario 16-osios g. 6, Tauragė (208 kab.)
  Oleg Arslanov
  nuotolinė darbo vieta
  Kęstutis Skyrius
  Danės g. 17, Klaipėda (321 kab.)
  A. Vienuolio g. 8 (100 kab.)
  Darius Junelis
  A. Vienuolio g. 8, Vilnius ( 105 kab.)

       IŠTEKLIŲ VALDYMO SKYRIAUS FUNKCIJOS:

  1. aprūpina Inspekcijos darbuotojus organizacine – technine įranga, inventoriumi, ryšio, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, kompiuterine technika (išskyrus programinę įrangą bei kitokį su informacinėmis technologijomis susijusį nematerialiųjų turtą), kad būtų užtikrintos reikiamos darbo sąlygos, ir organizuoja jų perdavimo ir grąžinimo apskaitą;
  2. tvarko Inspekcijos funkcijoms vykdyti reikiamo nekilnojamojo turto valdymo (patikėjimo teise, panaudos, nuomos ar kitais pagrindais) ir naudojimo klausimus;
  3. atlieka Inspekcijos valdomo privalomo registruoti nekilnojamojo turto teisinę registraciją;
  4. užtikrina visų Inspekcijos valdomų pastatų, patalpų, inventoriaus, prietaisų, įrengimų, priešgaisrinių priemonių ir kito turto tinkamą ir efektyvų naudojimą, priežiūrą, remontą, draudimą ir tinkamą techninę būklę;
  5. kontroliuoja, ar Inspekcijos darbuotojai tinkamai naudoja jiems patikėtas patalpas, įrangą, inventorių, techniką ir kitą turtą;
  6. sprendžia Inspekcijos turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo likvidavimo klausimus;

  7. kartu su įgaliotais Inspekcijos administracijos padalinių darbuotojais užtikrina priešgaisrinės apsaugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos ir darbo saugos reikalavimų laikymąsi;

  8. metodiškai vadovauja Inspekcijos administracijos padaliniams priešgaisrinės apsaugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos ir darbo saugos klausimais;

  9. rengia statybos, remonto bei griovimo darbų kiekių žiniaraščius, statybos, remonto bei griovimo darbų sąmatas, tikrina ir vertina kitų subjektų parengtus tokius žiniaraščius, sąmatas;

  10. vairuoja tarnybinius automobilius Inspekcijos viršininko ir kitų, neturinčių teisės vairuoti, Inspekcijos darbuotojų tarnybinių kelionių metu;

  11. pagal kompetenciją atstovauja Skyriui, Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, darbo grupėse, komisijose, organizacijose ir pan.;
  12. užtikrina Inspekcijai reikiamų prekių, paslaugų, darbų įsigijimo organizavimą ir vykdymą;
  13. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko, kanclerio pavedimus.
 • Teisės departamentas
  Adresas: A. Vienuolio g. 8, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  TEISĖS DEPARTAMENTAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS :

  - teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui ir kancleriui dėl Inspekcijos strateginių tikslų ir rodiklių šio departamento veiklos srityse nustatymo bei užtikrina šių strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

  - dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Departamento veiklos sričių procesus;

  - dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus ir užtikrina Departamentui paskirtų antikorupcinių priemonių ir efektyvų nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą Departamente;

  - rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, nagrinėja Inspekcijos darbuotojų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas, vykdo teisinio reguliavimo stebėseną, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Inspekcijos rengiamų norminių teisės aktų antikorupcinį vertinimą;

  - analizuoja Inspekcijos veiklą, taikant teisės aktus, ir pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos, teisės aktų tobulinimo, vienodos teisės aktų taikymo praktikos užtikrinimo ir atstovavimo teismuose politikos;

  - užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką, formuoja atstovavimo teismuose politiką;

  - rengia ir Inspekcijos darbuotojams teikia teismų praktikos apibendrinimus, išaiškinimus, išvadas teisės aktų rengimo, teisės aktų taikymo klausimais, organizuoja seminarus, konsultuoja Inspekcijos darbuotojus ir teikia kitą metodinę pagalbą pagal Departamento kompetenciją;

  - Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, tikrina ir vizuoja kitų Inspekcijos darbuotojų parengtus dokumentus;

  - pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose;

  - nustatyta tvarka organizuoja pasitarimus Departamento kompetencijos klausimais;

  - pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose ir pan.;

  - rengia ir teikia teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms procesinius dokumentus, pasirašytas taikos sutartis, kitus dokumentus ir informaciją;

  - teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja įsiteisėjusių teismų sprendimų bei priverstinį privalomųjų nurodymų vykdymą;

  - rengia ir tiekia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustatęs pažeidimų, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus;

  - pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas;

  - Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka konsultuoja asmenis teisiniais klausimais;

  - Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimą;

  - teikia informaciją kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams ir darbuotojams apie Departamento veiklą;

  - pagal kompetenciją vykdo kitas, teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko, kanclerio ir Departamento direktoriaus pavedimus.

   

  • Teisėkūros ir teisės taikymo skyrius
   Adresas: A. Vienuolio g. 8, Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Sonata Pakalnienė
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (305 kab.)
   Kamilė Vilutytė
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (305 kab.)
   Simona Tiškuvienė
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (305 kab.)
   Milda Stunžėnaitė
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (305 kab.)

   TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖKŪROS IR TEISĖS TAIKYMO SKYRIUS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

    

   - teikia pasiūlymus Teisės departamento direktoriui dėl Inspekcijos strateginių tikslų ir rodiklių šio departamento veiklos srityse bei užtikrina šių strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

   - dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos sričių procesus;

   - dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus ir užtikrina Skyriui paskirtų antikorupcinių priemonių ir efektyvų nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą Skyriuje;

   - rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, nagrinėja Inspekcijos darbuotojų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas, vykdo teisinio reguliavimo stebėseną, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Inspekcijos rengiamų norminių teisės aktų antikorupcinį vertinimą;

   - analizuoja Inspekcijos veiklą taikant teisės aktus ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos, teisės aktų tobulinimo, vienodos teisės aktų taikymo praktikos užtikrinimo, atstovavimo teismuose politikos;

   - užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;

   - rengia ir Inspekcijos darbuotojams teikia teismų praktikos apibendrinimus, išaiškinimus, išvadas teisės aktų rengimo, teisės aktų taikymo klausimais, organizuoja seminarus, konsultuoja Inspekcijos darbuotojus ir teikia kitą metodinę pagalbą pagal Skyriaus kompetenciją;

   - Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, tikrina ir vizuoja kitų Inspekcijos darbuotojų parengtus dokumentus;

   - pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose;

   - nustatyta tvarka organizuoja pasitarimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

   - pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose ir pan.;

   - rengia ir teikia teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms procesinius dokumentus, pasirašytas taikos sutartis, kitus dokumentus ir informaciją;

   - teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja įsiteisėjusių teismų sprendimų bei priverstinį privalomųjų nurodymų vykdymą;

   - rengia ir teikia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustatęs pažeidimų, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus;

   - pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas;

   - Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka konsultuoja asmenis teisiniais klausimais;

   - Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimą;

   - teikia informaciją kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams ir darbuotojams apie Skyriaus veiklą;

   - pagal kompetenciją vykdo kitas, teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko, kanclerio, Teisės departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

    

  • Rytų Lietuvos teisės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Kristina Bernadišiūtė
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (303 kab.)
   Justina Dirmantaitė
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (303 kab.)
   Irma Šapokaitė
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (309 kab.)
   Sigita Narbutytė
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (303 kab.)
   Rimgaudas Kviklys
   Maironio g. 9, Utena (102 kab.)
   Ieva Kulikauskienė
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (309 kab.)
   Kristina Srėbalienė
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (303 kab.)

   RYTŲ LIETUVOS TEISĖS SKYRIUS ATLIEKA ŠIAS FINKCIJAS :

   - teikia pasiūlymus Teisės departamento direktoriui dėl Inspekcijos strateginių tikslų ir rodiklių šio departamento veiklos srityse nustatymo bei užtikrina šių strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

   - dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos sričių procesus;

   - dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus ir užtikrina Skyriui paskirtų antikorupcinių priemonių ir efektyvų nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą Skyriuje;

   - analizuoja Inspekcijos veiklą taikant teisės aktus ir pagal kompetenciją Teisės departamento direktoriui teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos, teisės aktų tobulinimo, vienodos teisės aktų taikymo praktikos užtikrinimo, atstovavimo teismuose politikos;

   - užtiktina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;

   - konsultuoja Inspekcijos darbuotojus ir teikia kitą metodinę pagalbą pagal Skyriaus kompetenciją;

   - Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, tikrina ir vizuoja kitų Inspekcijos darbuotojų parengtus dokumentus;

   - pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose;

   - nustatyta tvarka organizuoja pasitarimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

   - pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose ir pan.;

   - rengia ir teikia teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms procesinius dokumentus, pasirašytas taikos sutartis, kitus dokumentus ir informaciją;

   - teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja įsiteisėjusių teismų sprendimų ir priverstinį privalomųjų nurodymų vykdymą;

   - rengia ir teikia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustatęs pažeidimų, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus;

   - pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas;

   - Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka konsultuoja asmenis teisiniais klausimais;

   - teikia informaciją kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams ir darbuotojams apie Skyriaus veiklą;

   - pagal kompetenciją vykdo kitas, teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko, kanclerio, Teisės departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

  • Vidurio Lietuvos teisės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Odeta Gruodienė
   Naujoji g. 2, Alytus (314 kab.)
   Jolanta Garmuvienė
   L. Sapiegos g.12, Kaunas (205 kab.)
   Daiva Gvildienė
   Naujoji g. 2, Alytus (310 kab.)
   Laimutis Vaškevičius
   Vytauto g. 28, Marijampolė (308 kab.)
   Neringa Ylienė
   L. Sapiegos g. 12, Kaunas (205 kab.)
   Elena Gudavičienė
   L. Sapiegos g. 12, Kaunas (202 kab.)
   Jūratė Germanavičiūtė-Vasiljevienė
   L. Sapiegos g. 12, Kaunas (202 kab.)
   Renata Abromavičiūtė
   L. Sapiegos g.12, Kaunas (202 kab.)
   Asta Tvaskienė
   Respublikos g. 38, Panevėžys (401 kab.)

   VIDURIO  LIETUVOS TEISĖS SKYRIUS ATLIEKA ŠIAS FINKCIJAS :

   - teikia pasiūlymus Teisės departamento direktoriui dėl Inspekcijos strateginių tikslų ir rodiklių šio departamento veiklos srityse nustatymo bei užtikrina šių strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

   - dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos sričių procesus;

   - dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus ir užtikrina Skyriui paskirtų antikorupcinių priemonių ir efektyvų nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą Skyriuje;

   - analizuoja Inspekcijos veiklą taikant teisės aktus ir pagal kompetenciją Teisės departamento direktoriui teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos, teisės aktų tobulinimo, vienodos teisės aktų taikymo praktikos užtikrinimo, atstovavimo teismuose politikos;

   - užtiktina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;

   - konsultuoja Inspekcijos darbuotojus ir teikia kitą metodinę pagalbą pagal Skyriaus kompetenciją;

   - Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, tikrina ir vizuoja kitų Inspekcijos darbuotojų parengtus dokumentus;

   - pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose;

   - nustatyta tvarka organizuoja pasitarimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

   - pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose ir pan.;

   - rengia ir teikia teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms procesinius dokumentus, pasirašytas taikos sutartis, kitus dokumentus ir informaciją;

   - teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja įsiteisėjusių teismų sprendimų ir priverstinį privalomųjų nurodymų vykdymą;

   - rengia ir teikia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustatęs pažeidimų, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus;

   - pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas;

   - Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka konsultuoja asmenis teisiniais klausimais;

   - teikia informaciją kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams ir darbuotojams apie Skyriaus veiklą;

   - pagal kompetenciją vykdo kitas, teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko, kanclerio, Teisės departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus

  • Vakarų Lietuvos teisės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Tadas Būdvytis
   Danės g. 17, Klaipėda (324 kab.)
   Jurgita Kurtinaitienė
   Vilniaus g. 263, Šiauliai (325 kab.)
   Judita Vadeikienė
   Danės g. 17, Klaipėda (323 kab.)
   Loreta Bankovskė
   Danės g. 17, Klaipėda ( 317 kab.)
   Dovilė Mickevičienė
   Danės g. 17, Klaipėda (317 kab.)
   Dovilė Morkūnaitė
   Vilniaus g. 263, Šiauliai (324 kab.)

   VAKARŲ LIETUVOS TEISĖS SKYRIUS ATLIEKA ŠIAS FINKCIJAS :

   - teikia pasiūlymus Teisės departamento direktoriui dėl Inspekcijos strateginių tikslų ir rodiklių šio departamento veiklos srityse nustatymo bei užtikrina šių strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

   - dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos sričių procesus;

   - dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus ir užtikrina Skyriui paskirtų antikorupcinių priemonių ir efektyvų nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą Skyriuje;

   - analizuoja Inspekcijos veiklą taikant teisės aktus ir pagal kompetenciją Teisės departamento direktoriui teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos, teisės aktų tobulinimo, vienodos teisės aktų taikymo praktikos užtikrinimo, atstovavimo teismuose politikos;

   - užtiktina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;

   - konsultuoja Inspekcijos darbuotojus ir teikia kitą metodinę pagalbą pagal Skyriaus kompetenciją;

   - Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, tikrina ir vizuoja kitų Inspekcijos darbuotojų parengtus dokumentus;

   - pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose;

   - nustatyta tvarka organizuoja pasitarimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

   - pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose ir pan.;

   - rengia ir teikia teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms procesinius dokumentus, pasirašytas taikos sutartis, kitus dokumentus ir informaciją;

   - teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja įsiteisėjusių teismų sprendimų ir priverstinį privalomųjų nurodymų vykdymą;

   - rengia ir teikia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustatęs pažeidimų, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus;

   - pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas;

   - Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka konsultuoja asmenis teisiniais klausimais;

   - teikia informaciją kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams ir darbuotojams apie Skyriaus veiklą;

   - pagal kompetenciją vykdo kitas, teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko, kanclerio, Teisės departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus

 • Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  201

                                                     

  Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentAS  ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS :

   

  - teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos strateginių tikslų ir rodiklių departamento veiklos srityse bei užtikrina šių strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

  - dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Departamento veiklos sričių procesus;

  - dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus ir užtikrina Departamentui paskirtų antikorupcinių priemonių ir efektyvų nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą Departamente;

  - pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos, teisės aktų tobulinimo ir atstovavimo teismuose, užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;

  - pagal statytojų prašymus atlieka statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras, kai jų teisės aktų nustatyta tvarka neatliko savivaldybių administracijos;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektuos statinius;

  - Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti naują (-us) neypatingąjį (-uosius) ir  ypatingąjį (-uosius) statinį (-ius) pajūrio juostoje;

  - Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe;

  - Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoda statybą leidžiančius dokumentus statiniams, suprojektuotiems įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti;

  - išduoda leidimus atlikti statinio konservavimo darbus;

  - išduoda leidimus tęsti sustabdytą statybą;

  - išduoda pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių;

  - išduoda pažymas apie statinio nugriovimą (išardymą);

  - organizuoja ir atlieka statybos užbaigimo procedūras;

  - atlieka prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų (toliau – Specialieji reikalavimai) išdavimo terminų laikymosi priežiūrą ir (ar) tikrina išduotų prisijungimo sąlygų ir (ar) Specialiųjų reikalavimų teisėtumą;

  - tikrina statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumą;

  - tikrina deklaracijų apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą teisėtumą;

  - tikrina statybos teisėtumą nustatyta tvarka;

  - tikrina, ar statybos dalyvių ir kitų statybos procese dalyvaujančių asmenų veiksmai atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

  - teisės aktų nustatyta tvarka tiria statomų statinių avarijas;

  - organizuoja planinius reidus pagal Departamento metinį darbo planą ir neplaninius reidus;

  - atlieka savavališkos ir kitos neteisėtos statybos padarinių šalinimą;

  - Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka ir terminais teikia privalomuosius nurodymus ir atlieka jų įvykdymo kontrolę, taip pat imasi kitų veiksmų nustatytų pažeidimų pašalinimui;

  - atlieka prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų skaičių;

  - priima Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme nurodytus administracinius sprendimus, tikrina jų teisėtumą;

  - pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimo bylų teiseną: surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų  bylas, skiria administracines nuobaudas, perduoda bylų nagrinėjimą teismui, atstovauja teisme administracinių nusižengimų bylose ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

  - rengia ir teikia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustatęs pažeidimų, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus;

  - pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, darbo grupėse, komisijose, organizacijose ir pan.;

  - inicijuoja kreipimąsi į teismą;

  - pagal kompetenciją konsultuoja asmenis ir Inspekcijos darbuotojus;

  - pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas;

  - pagal Departamento kompetenciją teikia išvadas, taip pat informaciją apie Departamento veiklą kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;

  - atlieka kitus teisės aktuose nurodytus, su statybos valstybine priežiūra susijusius, veiksmus;

  - pagal kompetenciją vykdo kitas, teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos  viršininko ir Departamento direktoriaus pavedimus.

  • Pirmasis statybos priežiūros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Alicija Pavliukevičienė
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (406 kab.)
   Linas Koženiauskas
   Ladygos g. 1 (II a.), Anykščiai (209 kab.)
   Gediminas Puškorius
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (310 kab.)
   Akvilė Vitkienė
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (409 kab.)
   Algimantas Vitkauskas
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (411 kab.)
   Rūtenis Pocius
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius ( 411 kab.)
   Laura Gaižauskienė
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (310 kab.)
   Jolita Blažytė-Rukienė
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (411 kab.)
   Ilona Milovanovienė
   A. Vienuolio g. 8 ( kab.)

   Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento PIRMASIS STATYBOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS :

   - teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos strateginių tikslų ir rodiklių departamento veiklos srityse bei užtikrina šių strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

   - dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos sričių procesus;

   - dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus ir užtikrina Skyriui paskirtų antikorupcinių priemonių ir efektyvų nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą Skyriuje;

   - pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos, teisės aktų tobulinimo ir atstovavimo teismuose, užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;

   - pagal statytojų prašymus atlieka statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras, kai jų teisės aktų nustatyta tvarka neatliko savivaldybių administracijos;

   - Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektuos statinius;

   - Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti naują (-us) neypatingąjį (-uosius) ir  ypatingąjį (-uosius) statinį (-ius) pajūrio juostoje;

   - Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe;

   - Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoda statybą leidžiančius dokumentus statiniams, suprojektuotiems įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti;

   - išduoda leidimus atlikti statinio konservavimo darbus;

   - išduoda leidimus tęsti sustabdytą statybą;

   - išduoda pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių;

   - išduoda pažymas apie statinio nugriovimą (išardymą);

   - organizuoja ir atlieka statybos užbaigimo procedūras;

   - atlieka prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų (toliau – Specialieji reikalavimai) išdavimo terminų laikymosi priežiūrą ir (ar) tikrina išduotų prisijungimo sąlygų ir (ar) Specialiųjų reikalavimų teisėtumą;

   - tikrina statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumą;

   - tikrina deklaracijų apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą teisėtumą;

   - tikrina statybos teisėtumą nustatyta tvarka;

   - tikrina, ar statybos dalyvių ir kitų statybos procese dalyvaujančių asmenų veiksmai atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

   - teisės aktų nustatyta tvarka tiria statomų statinių avarijas;

   - organizuoja planinius reidus pagal Departamento metinį darbo planą ir neplaninius reidus;

   - atlieka savavališkos ir kitos neteisėtos statybos padarinių šalinimą;

   - Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka ir terminais teikia privalomuosius nurodymus ir atlieka jų įvykdymo kontrolę, taip pat imasi kitų veiksmų nustatytų pažeidimų pašalinimui;

   - atlieka prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų skaičių;

   - priima Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme nurodytus administracinius sprendimus, tikrina jų teisėtumą;

   - pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimo bylų teiseną: surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų  bylas, skiria administracines nuobaudas, perduoda bylų nagrinėjimą teismui, atstovauja teisme administracinių nusižengimų bylose ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

   - rengia ir teikia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustatęs pažeidimų, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus;

   - pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, darbo grupėse, komisijose, organizacijose ir pan.;

   - inicijuoja kreipimąsi į teismą;

   - pagal kompetenciją konsultuoja asmenis ir Inspekcijos darbuotojus;

   - pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas;

   - atlieka kitus su statybos valstybine priežiūra susijusius teisės aktuose nurodytus veiksmus;

   - pagal Skyriaus kompetenciją teikia išvadas, informaciją apie Skyriaus veiklą kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;

   - pagal kompetenciją vykdo kitas, teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos  viršininko, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

  • Antrasis statybos priežiūros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Anastasija Moisejenkova
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (301 kab.)
   Gediminas Černiauskas
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (401 kab.)
   Giedrius Barzdenis
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (110 kab.)
   Mindaugas Baltuška
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (403 kab.)
   Gintarė Piaseckienė
   nuotolinė darbo vieta
   Kristina Varatinskytė
   A. Vienuolio g. 8 (403 kab.)
   Erikas Šakalys
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (408 kab.)
   Deimantė Bliabaitė
   A. Vienuolio g. 8 ( kab.)

   Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento  ANTRASIS  STATYBOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS :

   - teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos strateginių tikslų ir rodiklių departamento veiklos srityse bei užtikrina šių strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

   - dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos sričių procesus;

   - dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus ir užtikrina Skyriui paskirtų antikorupcinių priemonių ir efektyvų nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą Skyriuje;

   - pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos, teisės aktų tobulinimo ir atstovavimo teismuose, užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;

   - pagal statytojų prašymus atlieka statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras, kai jų teisės aktų nustatyta tvarka neatliko savivaldybių administracijos;

   - Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektuos statinius;

   - Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti naują (-us) neypatingąjį (-uosius) ir  ypatingąjį (-uosius) statinį (-ius) pajūrio juostoje;

   - Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe;

   - Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoda statybą leidžiančius dokumentus statiniams, suprojektuotiems įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti;

   - išduoda leidimus atlikti statinio konservavimo darbus;

   - išduoda leidimus tęsti sustabdytą statybą;

   - išduoda pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių;

   - išduoda pažymas apie statinio nugriovimą (išardymą);

   - organizuoja ir atlieka statybos užbaigimo procedūras;

   - atlieka prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų (toliau – Specialieji reikalavimai) išdavimo terminų laikymosi priežiūrą ir (ar) tikrina išduotų prisijungimo sąlygų ir (ar) Specialiųjų reikalavimų teisėtumą;

   - tikrina statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumą;

   - tikrina deklaracijų apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą teisėtumą;

   - tikrina statybos teisėtumą nustatyta tvarka;

   - tikrina, ar statybos dalyvių ir kitų statybos procese dalyvaujančių asmenų veiksmai atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

   - teisės aktų nustatyta tvarka tiria statomų statinių avarijas;

   - organizuoja planinius reidus pagal Departamento metinį darbo planą ir neplaninius reidus;

   - atlieka savavališkos ir kitos neteisėtos statybos padarinių šalinimą;

   - Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka ir terminais teikia privalomuosius nurodymus ir atlieka jų įvykdymo kontrolę, taip pat imasi kitų veiksmų nustatytų pažeidimų pašalinimui;

   - atlieka prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų skaičių;

   - priima Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme nurodytus administracinius sprendimus, tikrina jų teisėtumą;

   - pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimo bylų teiseną: surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų  bylas, skiria administracines nuobaudas, perduoda bylų nagrinėjimą teismui, atstovauja teisme administracinių nusižengimų bylose ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

   - rengia ir teikia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustatęs pažeidimų, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus;

   - pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, darbo grupėse, komisijose, organizacijose ir pan.;

   - inicijuoja kreipimąsi į teismą;

   - pagal kompetenciją konsultuoja asmenis ir Inspekcijos darbuotojus;

   - pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas;

   - atlieka kitus su statybos valstybine priežiūra susijusius teisės aktuose nurodytus veiksmus;

   - pagal Skyriaus kompetenciją teikia išvadas, informaciją apie Skyriaus veiklą kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;

   - pagal kompetenciją vykdo kitas, teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos  viršininko, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

  • Trečiasis statybos priežiūros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ona Subačienė
   Vilniaus g. 86, Širvintos (110a kab.)
   Vigantas Piragis
   Vytauto 53, Trakai (306 kab.)
   Gerard Kovalevskij
   Vilniaus g. 19, Švenčionys (110 kab.)
   Vidmantas Simanavičius
   Maironio g. 9, Utena (214 kab.)
   Kristina Kondratenko
   Parko g. 14, Visaginas (517 kab.)
   Nijolė Merkienė
   Savanorių g. 2, Zarasai (III aukštas 2 kab.)
   Lina Dorošukaitė
   Taikos g. 6, Elektrėnai
   Lina Gaidytė
   Maironio g. 9, Utena (103 kab.)
   Irena Dembskienė
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (410 kab.)
   Natalja Nemenčinskienė
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (310 kab.)

   Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento  TREČIASIS  STATYBOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS :

   - teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos strateginių tikslų ir rodiklių departamento veiklos srityse bei užtikrina šių strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

   - dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos sričių procesus;

   - dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus ir užtikrina Skyriui paskirtų antikorupcinių priemonių ir efektyvų nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą Skyriuje;

   - pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos, teisės aktų tobulinimo ir atstovavimo teismuose, užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;

   - pagal statytojų prašymus atlieka statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras, kai jų teisės aktų nustatyta tvarka neatliko savivaldybių administracijos;

   - Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektuos statinius;

   - Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti naują (-us) neypatingąjį (-uosius) ir  ypatingąjį (-uosius) statinį (-ius) pajūrio juostoje;

   - Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe;

   - Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoda statybą leidžiančius dokumentus statiniams, suprojektuotiems įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti;

   - išduoda leidimus atlikti statinio konservavimo darbus;

   - išduoda leidimus tęsti sustabdytą statybą;

   - išduoda pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių;

   - išduoda pažymas apie statinio nugriovimą (išardymą);

   - organizuoja ir atlieka statybos užbaigimo procedūras;

   - atlieka prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų (toliau – Specialieji reikalavimai) išdavimo terminų laikymosi priežiūrą ir (ar) tikrina išduotų prisijungimo sąlygų ir (ar) Specialiųjų reikalavimų teisėtumą;

   - tikrina statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumą;

   - tikrina deklaracijų apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą teisėtumą;

   - tikrina statybos teisėtumą nustatyta tvarka;

   - tikrina, ar statybos dalyvių ir kitų statybos procese dalyvaujančių asmenų veiksmai atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

   - teisės aktų nustatyta tvarka tiria statomų statinių avarijas;

   - organizuoja planinius reidus pagal Departamento metinį darbo planą ir neplaninius reidus;

   - atlieka savavališkos ir kitos neteisėtos statybos padarinių šalinimą;

   - Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka ir terminais teikia privalomuosius nurodymus ir atlieka jų įvykdymo kontrolę, taip pat imasi kitų veiksmų nustatytų pažeidimų pašalinimui;

   - atlieka prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų skaičių;

   - priima Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme nurodytus administracinius sprendimus, tikrina jų teisėtumą;

   - pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimo bylų teiseną: surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų  bylas, skiria administracines nuobaudas, perduoda bylų nagrinėjimą teismui, atstovauja teisme administracinių nusižengimų bylose ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

   - rengia ir teikia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustatęs pažeidimų, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus;

   - pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, darbo grupėse, komisijose, organizacijose ir pan.;

   - inicijuoja kreipimąsi į teismą;

   - pagal kompetenciją konsultuoja asmenis ir Inspekcijos darbuotojus;

   - pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas;

   - atlieka kitus su statybos valstybine priežiūra susijusius teisės aktuose nurodytus veiksmus;

   - pagal Skyriaus kompetenciją teikia išvadas, informaciją apie Skyriaus veiklą kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;

   - pagal kompetenciją vykdo kitas, teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos  viršininko, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

 • Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Raimondas Dargis
  Naujoji g. 2, Alytus (312 kab.)

  vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS :

  - teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos strateginių tikslų ir rodiklių departamento veiklos srityse bei užtikrina šių strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

  - dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Departamento veiklos sričių procesus;

  - dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus ir užtikrina Departamentui paskirtų antikorupcinių priemonių ir efektyvų nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą Departamente;

  - pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos, teisės aktų tobulinimo ir atstovavimo teismuose, užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;

  - pagal statytojų prašymus atlieka statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras, kai jų teisės aktų nustatyta tvarka neatliko savivaldybių administracijos;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektuos statinius;

  - Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti naują (-us) neypatingąjį (-uosius) ir  ypatingąjį (-uosius) statinį (-ius) pajūrio juostoje;

  - Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe;

  - Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoda statybą leidžiančius dokumentus statiniams, suprojektuotiems įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti;

  - išduoda leidimus atlikti statinio konservavimo darbus;

  - išduoda leidimus tęsti sustabdytą statybą;

  - išduoda pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių;

  - išduoda pažymas apie statinio nugriovimą (išardymą);

  - organizuoja ir atlieka statybos užbaigimo procedūras;

  - atlieka prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų (toliau – Specialieji reikalavimai) išdavimo terminų laikymosi priežiūrą ir (ar) tikrina išduotų prisijungimo sąlygų ir (ar) Specialiųjų reikalavimų teisėtumą;

  - tikrina statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumą;

  - tikrina deklaracijų apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą teisėtumą;

  - tikrina statybos teisėtumą nustatyta tvarka;

  - tikrina, ar statybos dalyvių ir kitų statybos procese dalyvaujančių asmenų veiksmai atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

  - teisės aktų nustatyta tvarka tiria statomų statinių avarijas;

  - organizuoja planinius reidus pagal Departamento metinį darbo planą ir neplaninius reidus;

  - atlieka savavališkos ir kitos neteisėtos statybos padarinių šalinimą;

  - Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka ir terminais teikia privalomuosius nurodymus ir atlieka jų įvykdymo kontrolę, taip pat imasi kitų veiksmų nustatytų pažeidimų pašalinimui;

  - atlieka prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų skaičių;

  - priima Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme nurodytus administracinius sprendimus, tikrina jų teisėtumą;

  - pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimo bylų teiseną: surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų  bylas, skiria administracines nuobaudas, perduoda bylų nagrinėjimą teismui, atstovauja teisme administracinių nusižengimų bylose ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

  - rengia ir teikia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustatęs pažeidimų, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus;

  - pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, darbo grupėse, komisijose, organizacijose ir pan.;

  - inicijuoja kreipimąsi į teismą;

  - pagal kompetenciją konsultuoja asmenis ir Inspekcijos darbuotojus;

  - pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas;

  - pagal Departamento kompetenciją teikia išvadas, taip pat informaciją apie Departamento veiklą kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;

  - atlieka kitus teisės aktuose nurodytus, su statybos valstybine priežiūra susijusius, veiksmus;

  - pagal kompetenciją vykdo kitas, teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos  viršininko ir Departamento direktoriaus pavedimus.

  • Pirmasis statybos priežiūros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Edmundas Danilevičius
   L. Sapiegos g.12, Kaunas (410 kab.)
   Aldona Luobikienė
   L. Sapiegos g.12, Kaunas (403 kab.)
   Darius Česnulis
   A. Vienuolio g. 8, Vilnius (407 kab.)
   Ramūnas Grigaitis
   L. Sapiegos g.12, Kaunas (407 kab.)
   Gintarė Slušnienė
   L. Sapiegos g. 12, Kaunas (406 kab.)
   Nerijus Gurskas
   L. Sapiegos g.12, Kaunas (403 kab.)
   Arvydas Robertinas Mežvinskis
   L. Sapiegos g.12, Kaunas (407 kab.)
   Jūratė Mieldažienė
   Nuotolinė darbo vieta
   Martynas Jonikavičius
   L. Sapiegos g.12, Kaunas (404 kab.)
   Remigijus Šerkšnas
   L. Sapiegos g.12, Kaunas (404 kab.)
   Gintaras Arlauskas
   T. Daugirdo g. 7, Raseiniai.
   Vincas Striūga
   T. Daugirdo g. 7, Raseiniai.
   Jurgita Šarapovienė
   L. Sapiegos g. 12, Kaunas (409 kab.)
   Rūta Morkienė

   vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento PIRMASIS  STATYBOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS :

   - užtikrina šių strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

   - dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos sričių procesus;

   - dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus ir užtikrina Skyriui paskirtų antikorupcinių priemonių ir efektyvų nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą Skyriuje;

   - pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos, teisės aktų tobulinimo ir atstovavimo teismuose, užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;

   - pagal statytojų prašymus atlieka statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras, kai jų teisės aktų nustatyta tvarka neatliko savivaldybių administracijos;

   - Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektuos statinius;

   - Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti naują (-us) neypatingąjį (-uosius) ir  ypatingąjį (-uosius) statinį (-ius) pajūrio juostoje;

   - Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe;

   - Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoda statybą leidžiančius dokumentus statiniams, suprojektuotiems įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti;

   - išduoda leidimus atlikti statinio konservavimo darbus;

   - išduoda leidimus tęsti sustabdytą statybą;

   - išduoda pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių;

   - išduoda pažymas apie statinio nugriovimą (išardymą);

   - organizuoja ir atlieka statybos užbaigimo procedūras;

   - atlieka prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų (toliau – Specialieji reikalavimai) išdavimo terminų laikymosi priežiūrą ir (ar) tikrina išduotų prisijungimo sąlygų ir (ar) Specialiųjų reikalavimų teisėtumą;

   - tikrina statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumą;

   - tikrina deklaracijų apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą teisėtumą;

   - tikrina statybos teisėtumą nustatyta tvarka;

   - tikrina, ar statybos dalyvių ir kitų statybos procese dalyvaujančių asmenų veiksmai atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

   - teisės aktų nustatyta tvarka tiria statomų statinių avarijas;

   - organizuoja planinius reidus pagal Departamento metinį darbo planą ir neplaninius reidus;

   - atlieka savavališkos ir kitos neteisėtos statybos padarinių šalinimą;

   - Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka ir terminais teikia privalomuosius nurodymus ir atlieka jų įvykdymo kontrolę, taip pat imasi kitų veiksmų nustatytų pažeidimų pašalinimui;

   - atlieka prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų skaičių;

   - priima Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme nurodytus administracinius sprendimus, tikrina jų teisėtumą;

   - pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimo bylų teiseną: surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų  bylas, skiria administracines nuobaudas, perduoda bylų nagrinėjimą teismui, atstovauja teisme administracinių nusižengimų bylose ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

   - rengia ir teikia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustatęs pažeidimų, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus;

   - pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, darbo grupėse, komisijose, organizacijose ir pan.;

   - inicijuoja kreipimąsi į teismą;

   - pagal kompetenciją konsultuoja asmenis ir Inspekcijos darbuotojus;

   - pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas;

   - atlieka kitus su statybos valstybine priežiūra susijusius teisės aktuose nurodytus veiksmus;

   - pagal Skyriaus kompetenciją teikia išvadas, informaciją apie Skyriaus veiklą kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;

   - pagal kompetenciją vykdo kitas, teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos  viršininko, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

    

  • Antrasis statybos priežiūros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Giedrė Misiūnienė
   Respublikos g. 38, Panevėžys (407 kab.)
   Virginijus Kuolalis
   Respublikos g. 38, Panevėžys (406 kab.)
   Kauno g. 21, Jonava (I a.)
   Saulius Paulikas
   Dotnuvos g. 2, Kėdainiai (I a.)
   Elvyra Kizienė
   Respublikos g. 38, Panevėžys ( kab.)
   Eugenijus Paliliūnas
   Respublikos g. 38, Panevėžys (404 kab.)
   Raimunda Tamulionienė
   Respublikos g. 38, Panevėžys (402 kab.)
   Meilė Čeponienė
   Respublikos g. 38, Panevėžys (411 kab.)
   Remigijus Averinas
   Vytauto g. 59, Biržai (308 kab.)
   Raimonda Jurevičienė
   Respublikos g. 94 Rokiškis (715 kab.)
   Jurgita Šeibokienė
   Respublikos g. 38, Panevėžys (411 kab.)

   vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento ANTRASIS  STATYBOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS :

   - užtikrina šių strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

   - dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos sričių procesus;

   - dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus ir užtikrina Skyriui paskirtų antikorupcinių priemonių ir efektyvų nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą Skyriuje;

   - pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos, teisės aktų tobulinimo ir atstovavimo teismuose, užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;

   - pagal statytojų prašymus atlieka statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras, kai jų teisės aktų nustatyta tvarka neatliko savivaldybių administracijos;

   - Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektuos statinius;

   - Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti naują (-us) neypatingąjį (-uosius) ir  ypatingąjį (-uosius) statinį (-ius) pajūrio juostoje;

   - Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe;

   - Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoda statybą leidžiančius dokumentus statiniams, suprojektuotiems įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti;

   - išduoda leidimus atlikti statinio konservavimo darbus;

   - išduoda leidimus tęsti sustabdytą statybą;

   - išduoda pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių;

   - išduoda pažymas apie statinio nugriovimą (išardymą);

   - organizuoja ir atlieka statybos užbaigimo procedūras;

   - atlieka prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų (toliau – Specialieji reikalavimai) išdavimo terminų laikymosi priežiūrą ir (ar) tikrina išduotų prisijungimo sąlygų ir (ar) Specialiųjų reikalavimų teisėtumą;

   - tikrina statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumą;

   - tikrina deklaracijų apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą teisėtumą;

   - tikrina statybos teisėtumą nustatyta tvarka;

   - tikrina, ar statybos dalyvių ir kitų statybos procese dalyvaujančių asmenų veiksmai atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

   - teisės aktų nustatyta tvarka tiria statomų statinių avarijas;

   - organizuoja planinius reidus pagal Departamento metinį darbo planą ir neplaninius reidus;

   - atlieka savavališkos ir kitos neteisėtos statybos padarinių šalinimą;

   - Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka ir terminais teikia privalomuosius nurodymus ir atlieka jų įvykdymo kontrolę, taip pat imasi kitų veiksmų nustatytų pažeidimų pašalinimui;

   - atlieka prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų skaičių;

   - priima Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme nurodytus administracinius sprendimus, tikrina jų teisėtumą;

   - pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimo bylų teiseną: surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų  bylas, skiria administracines nuobaudas, perduoda bylų nagrinėjimą teismui, atstovauja teisme administracinių nusižengimų bylose ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

   - rengia ir teikia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustatęs pažeidimų, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus;

   - pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, darbo grupėse, komisijose, organizacijose ir pan.;

   - inicijuoja kreipimąsi į teismą;

   - pagal kompetenciją konsultuoja asmenis ir Inspekcijos darbuotojus;

   - pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas;

   - atlieka kitus su statybos valstybine priežiūra susijusius teisės aktuose nurodytus veiksmus;

   - pagal Skyriaus kompetenciją teikia išvadas, informaciją apie Skyriaus veiklą kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;

   - pagal kompetenciją vykdo kitas, teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos  viršininko, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

    

  • Trečiasis statybos priežiūros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Antanas Ramanauskas
   Naujoji g. 2, Alytus (309 kab.)
   Zenonas Galadauskas
   Vytauto g. 28, Marijampolė (314 kab.)
   Nijolė Burneikaitė
   Naujoji g. 2, Alytus (308 kab.)
   Renata Petrovienė
   Naujoji g. 2, Alytus (315 kab.)
   Saulytis Kurtinaitis
   J. Basanavičiaus a. 11, Vilkaviškis (208 kab.)
   Kazys Jautakis
   Senamiesčio g. 6, Lazdijai
   Virginija Šyvokienė
   Senamiesčio g. 6, Lazdijai
   Antanas Pocevičius
   Bažnyčios g. 3, Šakiai (103 kab.)
   Aušra Mickaitytė
   Bažnyčios g. 3, Šakiai ( 103 kab.)
   Gediminas Čaplikas
   V. Kudirkos g. 3, Druskininkai (101 kab.)
   Antanas Smaliukas
   V. Kudirkos g. 3, Druskininkai (101 kab.)
   Jūratė Jotautienė
   J. Basanavičiaus g. 9, Varėna (2 kab.)
   Gintautas Sereičikas
   J. Basanavičiaus g. 9, Varėna (1 kab.)
   Vytautas Košuba
   Katedros g. 4, Kaišiadorys
   Irma Vaikšnorienė
   Naujoji g. 2, Alytus (309 kab.)
   Jūratė Zelenė
   Vytauto g. 28 Marijampolė (309 kab.)

   vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento TREČIASIS  STATYBOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS :

   - užtikrina šių strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

   - dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos sričių procesus;

   - dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus ir užtikrina Skyriui paskirtų antikorupcinių priemonių ir efektyvų nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą Skyriuje;

   - pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos, teisės aktų tobulinimo ir atstovavimo teismuose, užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;

   - pagal statytojų prašymus atlieka statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras, kai jų teisės aktų nustatyta tvarka neatliko savivaldybių administracijos;

   - Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektuos statinius;

   - Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti naują (-us) neypatingąjį (-uosius) ir  ypatingąjį (-uosius) statinį (-ius) pajūrio juostoje;

   - Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe;

   - Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoda statybą leidžiančius dokumentus statiniams, suprojektuotiems įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti;

   - išduoda leidimus atlikti statinio konservavimo darbus;

   - išduoda leidimus tęsti sustabdytą statybą;

   - išduoda pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių;

   - išduoda pažymas apie statinio nugriovimą (išardymą);

   - organizuoja ir atlieka statybos užbaigimo procedūras;

   - atlieka prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų (toliau – Specialieji reikalavimai) išdavimo terminų laikymosi priežiūrą ir (ar) tikrina išduotų prisijungimo sąlygų ir (ar) Specialiųjų reikalavimų teisėtumą;

   - tikrina statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumą;

   - tikrina deklaracijų apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą teisėtumą;

   - tikrina statybos teisėtumą nustatyta tvarka;

   - tikrina, ar statybos dalyvių ir kitų statybos procese dalyvaujančių asmenų veiksmai atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

   - teisės aktų nustatyta tvarka tiria statomų statinių avarijas;

   - organizuoja planinius reidus pagal Departamento metinį darbo planą ir neplaninius reidus;

   - atlieka savavališkos ir kitos neteisėtos statybos padarinių šalinimą;

   - Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka ir terminais teikia privalomuosius nurodymus ir atlieka jų įvykdymo kontrolę, taip pat imasi kitų veiksmų nustatytų pažeidimų pašalinimui;

   - atlieka prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų skaičių;

   - priima Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme nurodytus administracinius sprendimus, tikrina jų teisėtumą;

   - pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimo bylų teiseną: surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų  bylas, skiria administracines nuobaudas, perduoda bylų nagrinėjimą teismui, atstovauja teisme administracinių nusižengimų bylose ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

   - rengia ir teikia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustatęs pažeidimų, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus;

   - pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, darbo grupėse, komisijose, organizacijose ir pan.;

   - inicijuoja kreipimąsi į teismą;

   - pagal kompetenciją konsultuoja asmenis ir Inspekcijos darbuotojus;

   - pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas;

   - atlieka kitus su statybos valstybine priežiūra susijusius teisės aktuose nurodytus veiksmus;

   - pagal Skyriaus kompetenciją teikia išvadas, informaciją apie Skyriaus veiklą kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;

   - pagal kompetenciją vykdo kitas, teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos  viršininko, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

    

 • Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Renata Račkauskaitė
  Danės g. 17, Klaipėda (327 kab.)

   

  vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

   

  - teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos strateginių tikslų ir rodiklių departamento veiklos srityse bei užtikrina šių strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimą;

  - dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Departamento veiklos sričių procesus;

  - dalyvauja rengiant su korupcijos prevencija susijusius dokumentus ir užtikrina Departamentui paskirtų antikorupcinių priemonių ir efektyvų nulinės tolerancijos korupcijai politikos įgyvendinimą Departamente;

  - pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos, teisės aktų tobulinimo ir atstovavimo teismuose, užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;

  - pagal statytojų prašymus atlieka statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras, kai jų teisės aktų nustatyta tvarka neatliko savivaldybių administracijos;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektuos statinius;

  - Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti naują (-us) neypatingąjį (-uosius) ir  ypatingąjį (-uosius) statinį (-ius) pajūrio juostoje;

  - Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduoda leidimus statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe;

  - Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoda statybą leidžiančius dokumentus statiniams, suprojektuotiems įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti;

  - išduoda leidimus atlikti statinio konservavimo darbus;

  - išduoda leidimus tęsti sustabdytą statybą;

  - išduoda pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių;

  - išduoda pažymas apie statinio nugriovimą (išardymą);

  - organizuoja ir atlieka statybos užbaigimo procedūras;

  - atlieka prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų (toliau – Specialieji reikalavimai) išdavimo terminų laikymosi priežiūrą ir (ar) tikrina išduotų prisijungimo sąlygų ir (ar) Specialiųjų reikalavimų teisėtumą;

  - tikrina statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumą;

  - tikrina deklaracijų apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą teisėtumą;

  - tikrina statybos teisėtumą nustatyta tvarka;

  - tikrina, ar statybos dalyvių ir kitų statybos procese dalyvaujančių asmenų veiksmai atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

  - teisės aktų nustatyta tvarka tiria statomų statinių avarijas;

  - organizuoja planinius reidus pagal Departamento metinį darbo planą ir neplaninius reidus;

  - atlieka savavališkos ir kitos neteisėtos statybos padarinių šalinimą;

  - Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka ir terminais teikia privalomuosius nurodymus ir atlieka jų įvykdymo kontrolę, taip pat imasi kitų veiksmų nustatytų pažeidimų pašalinimui;

  - atlieka prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų skaičių;

  - priima Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme nurodytus administracinius sprendimus, tikrina jų teisėtumą;

  - pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimo bylų teiseną: surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų  bylas, skiria administracines nuobaudas, perduoda bylų nagrinėjimą teismui, atstovauja teisme administracinių nusižengimų bylose ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

  - rengia ir teikia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustatęs pažeidimų, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus;

  - pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, darbo grupėse, komisijose, organizacijose ir pan.;

  - inicijuoja kreipimąsi į teismą;

  - pagal kompetenciją konsultuoja asmenis ir Inspekcijos darbuotojus;

  - pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas;

  - pagal Departamento kompetenciją teikia išvadas, taip pat informaciją apie Departamento veiklą kitiems Inspekcijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;

  - atlieka kitus teisės aktuose nurodytus, su statybos valstybine priežiūra susijusius, veiksmus;

  - pagal kompetenciją vykdo kitas, teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos  viršininko ir Departamento direktoriaus pavedimus.