Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

 

 

 

 

8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

9. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

10. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

12. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

15. Apdoroja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.

16. Atlieka rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą arba prireikus koordinuoja rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą.

17. Planuoja vidaus audito veiklas arba prireikus koordinuoja vidaus audito veiklų planavimą.

18. Prižiūri su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymą arba prireikus koordinuoja su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymo priežiūrą.

19. Rengia ir teikia pasiūlymus su vidaus auditu susijusiais klausimais.

20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl vidaus audito arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl vidaus audito vykdymo rengimą.

21. Rengia vidaus audito ataskaitas ir kitus su vidaus audito veikla susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja vidaus audito ataskaitų ir kitų su vidaus audito veikla susijusių dokumentų rengimą.

22. Vertina apskaitos informacijos tinkamumą ir objektyvumą arba prireikus koordinuoja apskaitos informacijos tinkamumo ir objektyvumo vertinimą.

23. Vertina norminių teisės aktų nuostatų laikymąsi viešojo juridinio asmens veikloje arba prireikus koordinuoja norminių teisės aktų nuostatų laikymosi viešojo juridinio asmens veikloje vertinimą.

24. Vertina veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymą arba prireikus koordinuoja veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymo vertinimą.

 

 

 

 

 

 

25. Dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose, atstovauja įstaigai.

26. Pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas pagal Statybos įstatymą, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą, Teritorijų planavimo įstatymą, juos įgyvendinančius teisės aktus, kitus teisės aktus ir padalinio nuostatus.

27. Analizuoja veiklą, identifikuoja problemas, jų priežastis, korupcijos rizikas, teikia pasiūlymus dėl veiklos ir teisės aktų tobulinimo, pavaduoja darbuotojus.

28. Vykdo kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus, veiklos procesų vidaus auditus, administracijos padalinių ir darbuotojų priimtų sprendimų teisėtumo, operatyvumo, veiklos tyrimus, rengia išvadas ir pasiūlymus, kaip ištaisyti nustatytus neatitikimus ir kaip tobulinti Inspekcijos veiklą.

29. Nustatęs pažeidimus, kuriuos tiria kiti subjektai, persiunčia jiems informaciją.

 

 

 

 

 

 

30. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

31. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

31.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

31.2. studijų kryptis – teisė;

31.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

31.4. studijų kryptis – vadyba;

arba:

 

31.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

31.6. darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;

31.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 

 

32. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

32.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.