Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

16. Organizuoja padalinio procesų pertvarkymą ir optimizavimą; analizuoja veiklą, identifikuoja problemas bei jų priežastis, korupcijos rizikas ir teikia pasiūlymus dėl veiklos bei teisės aktų tobulinimo, užtikrina padaliniui priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, teikia metodines gaires padalinio veiklos klausimais, pavaduoja kitus darbuotojus.

17. Rengia padalinio pasitarimus, užtikrina komunikaciją, vienodos praktikos taikymą padalinyje, organizuoja ir dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose.

18. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja padalinio darbuotojų galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimą, nustatęs veiklos neatitikimus.

19. Pagal kompetenciją organizuoja, kontroliuoja ar vykdo kitas funkcijas pagal Inspekcijos ir padalinio veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir padalinio nuostatus.

 

 

 

 

 

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;

21.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

21.4. studijų kryptis – teisė;

21.5. studijų kryptis – architektūra;

arba:

 

21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.7. darbo patirtis – statybų organizavimo ar priežiūros patirtis;

21.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

 

 

22. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

22.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.