Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

9. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus.

10. Koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.

11. Koordinuoja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

12. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.

13. Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą arba prireikus planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.

14. Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.

15. Koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su susijusiais sudėtingais klausimais.

16. Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

17. Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.

18. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės.

19. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

20. Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

 

 

 

 

 

21. Dalyvauja rengiant tiesiogiai Inspekcijos viršininkui pavaldžių administracijos padalinių metinius darbo planus.

22. Organizuoja ir koordinuoja teisės aktų, kitų normatyvinių dokumentų, Metodinės medžiagos rengimą, Vyriausybės, aplinkos ministro, Inspekcijos viršininko pavedimų vykdymą teritorijų planavimo ir statybos valstybinės.priežiūros klausimais.

23. Teikia Inspekcijos viršininkui pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros srityse tobulinimo, pagal kompetenciją organizuoja Aplinkos ministerijos ir kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų derinimą, apibendrinimą, Inspekcijos administracijos padalinių parengtų išvadų, pastabų ir pasiūlymų šiais klausimais pateikimą.

24. Koordinuoja išmanių inspektavimo sprendimų ir funkcionalumų, būtinų siekiant užtikrinti efektyvią ir modernią reidų ir patikrinimų organizavimo veiklą, diegimą, kuruoja teritorinių padalinių veiklą organizuojant reidus savavališkoms statybos ir neregistruotiems statiniams išaiškinti.

25. Dalyvauja rengiant metodinę medžiagą statybos proceso dalyviams ir savivaldybių administracijoms teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros klausimais.

26. Inspekcijos viršininkui pavedus, savo kompetencijos ribose atstovauja Inspekcijai Seime, Vyriausybėje, ministerijose, teismuose, teisėsaugos institucijose, komisijose kitose šalies ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose, seminaruose, konferencijose bei kituose renginiuose, svarstant bei sprendžiant su Inspekcijos vykdomomis funkcijomis susijusius klausimus.

 

 

 

 

 

27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

28.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;

28.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

28.4. studijų kryptis – architektūra;

28.5. studijų kryptis – teisė;

arba:

 

28.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

28.7. darbo patirtis – statybų organizavimo ar priežiūros patirtis;

28.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

 

 

29. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

29.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

29.2. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta institucijos vadovo patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.