Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų  srities išsilavinimą;

- turėti patirties teikiant informacinių sistemų veikimo ar elektroninių paslaugų teikimo srityse;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pagrindinius valstybės tarnybos ir Skyriaus kompetencijos klausimus;

- mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

 - žinoti raštvedybos standartus ir kalbos kultūros taisykles bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

 - sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

- rengia technines specifikacijas, metodinių nurodymų, teisės aktų, teritorijų planavimo ir statybos duomenų apsikeitimo formatų standartų ir kitus, technologijų taikymą reglamentuojančių ar kitų, Skyriaus kompetencijoje esančių, dokumentų projektus;

- pagal Skyriaus kompetenciją nustatytąja tvarka teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos, Rizikos valdymo informacinės sistemos (toliau – informacinės sistemos) naudojimo ir apsaugos tobulinimo, dalyvauja rengiant bei rengia atitinkamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

- vykdo informacinių sistemų funkcionavimo priežiūrą, darbingumo palaikymą ir administravimą;

- organizuoja ir įgyvendina informacinių sistemų apsaugos priemones, iš jų: vartotojų priėjimo prie duomenų administravimą, prieigos suteikimo ir kt.;

- dalyvauja informacinių sistemų  palaikymo ir modifikavimo veiklose;

- inicijuoja, organizuoja ir vykdo duomenų perkėlimą iš kitų sistemų;

- konsultuoja informacinių sistemų naudotojus duomenų tvarkymo ir informacinių sistemų naudojimo klausimais;

- teikia pasiūlymus darbo organizavimo tobulinimo klausimais;

- teikia metodinę pagalbą Inspekcijos struktūriniams padaliniams Skyriaus kompetencijos klausimais;

- rengia ir derina duomenų teikimo sutartis su kitomis institucijomis;

- pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;

- pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektam ar pasiūlymams;

- nustatytąja tvarka atstovauja Inspekcijai Skyriaus kompetencijos klausimais šalies ir užsienio įstaigose ir organizacijose, seminaruose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

- pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

-  vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.