Pareigų aprašymas Spausdinti

      SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, informacinių sistemų steigimą, valdymą, tvarkymą, saugumo užtikrinimą, informacinių technologijų darbą ir jų infrastruktūros eksploatavimą, duomenų apsaugą, asmenų aptarnavimą bei jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose, dokumentų rengimo taisykles, gebėti juos taikyti praktikoje;

- mokėti administruoti kompiuterių darbo vietas ir kompiuterių tinklus ir išmanyti jų sandarą;

- gebėti administruoti kompiuterinę programinę ir aparatinę įrangą;

- mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas.

 

         

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 

- siekia, kad būtų užtikrintas Viešojo administravimo, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymas bei įgyvendinimas, vykdo savo kompetencijai priskirtas funkcijas ir sprendžia atitinkamus klausimus;

- pagal kompetenciją rengia paraiškas, technines specifikacijas ir kitus dokumentus ir jų projektus;

- pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl informacinių sistemų naudojimo ir apsaugos tobulinimo;

- administruoja Inspekcijos techninę ir programinę įrangą, siekiant užtikrinti jos nepertraukiamą veikimą;

- administruoja ir vysto Inspekcijos interneto svetainę;

- vykdo Inspekcijos kompiuterinio tinklo funkcionavimo priežiūrą, darbingumo palaikymą ir administravimą;

- organizuoja ir įgyvendina Inspekcijos kompiuterinio tinklo apsaugos priemones, periodišką duomenų kopijavimą ir vartotojų priėjimo prie duomenų administravimą;

- inicijuoja, organizuoja ir vykdo duomenų perkėlimą;

- nustatyta tvarka atlieka Inspekcijos kompiuterinės technikos, programinės įrangos bei kitokio, su informacinėmis technologijomis susijusio, nematerialaus turto, spausdinimo, skenavimo, kopijavimo įrangos priėmimo, patikrinimo ir perdavimo procedūras;

- materialiai atsako už jam perduotą Inspekcijos kompiuterinę techniką, programinę įrangą bei kitokį su informacinėmis technologijomis susijusį nematerialųjį ir materialųjį turtą, jo saugumą, atlieka jo saugojimą, tvarkingą laikymą, priėmimą, išdavimą ir prižiūri jo grąžinimą;

- kontroliuoja Inspekcijos kompiuterinės technikos, programinės įrangos bei kitokio su informacinėmis technologijomis susijusio nematerialaus ir materialaus turto apskaitą, seka jo likučius;

- konsultuoja darbuotojus ir kitus fizinius ar juridinius asmenis techninės ir programinės įrangos naudojimo klausimais;

- teikia pasiūlymus darbo organizavimo tobulinimo klausimais;

- teikia metodinę pagalbą Inspekcijos struktūriniams padaliniams Skyriaus kompetencijos klausimais; 

- pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus ir skundus, rengia pastabas ir pasiūlymus;

- nustatyta tvarka atstovauja Inspekcijai Skyriaus kompetencijos klausimais šalies ir užsienio įstaigose ir organizacijose, seminaruose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

- pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.